Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Internationale verdragen en overeenkomsten van de EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Internationale verdragen en overeenkomsten van de EU

 

SAMENVATTING VAN:

Artikel 216 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

Artikel 207 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

WAT STAAT ER IN DE EU-VERDRAGEN OVER VERDRAGEN EN OVEREENKOMSTEN VAN DE EU?

  • Internationale verdragen en overeenkomsten vormen samen met unilaterale handelingen (d.w.z. verordeningen, richtlijnen, besluiten, adviezen en aanbevelingen) het afgeleide recht van de EU.
  • Ze zijn verdragen op grond van het internationaal publiekrecht en scheppen de rechten en verplichtingen voor de overeenkomstsluitende partijen zoals deze door hen zijn overeengekomen.
  • In tegenstelling tot unilaterale handelingen zijn conventionele handelingen niet gebaseerd op een wetgevingsprocedure noch op de wil van één instelling.

KERNPUNTEN

Internationale overeenkomsten (conventies, verdragen)

Internationale overeenkomsten worden aangegaan tussen de EU enerzijds en een andere entiteit naar internationaal publiekrecht, d.w.z. een staat of een internationale organisatie, anderzijds. Artikel 216 van het Verdrag betreffende de werking van de EU (VWEU) noemt de gevallen waarin de EU bevoegd is om dergelijke overeenkomsten aan te gaan. Nadat deze zijn overeengekomen en ondertekend, en naargelang het betrokken onderwerp, moeten deze overeenkomsten eventueel worden geratificeerd door een handeling van afgeleid recht.

Internationale overeenkomsten hebben bovendien dwingende kracht in de hele EU. Zij staan boven de unilaterale handelingen van afgeleid recht, die bijgevolg met de internationale overeenkomsten in overeenstemming moeten zijn.

Bovendien regelt artikel 207 van het VWEU het handelsbeleid van de EU — een belangrijke externe bevoegdheid van de EU en een centraal onderdeel van haar relaties met de rest van de wereld.

Voorbeelden van internationale overeenkomsten zijn o.a.:

Als het onderwerp van een overeenkomst niet onder de exclusieve bevoegdheid van de EU valt, moeten EU-landen de overeenkomst eveneens ondertekenen. Deze overeenkomsten worden „gemengde overeenkomsten” genoemd. Dit betekent dat EU-landen, naast de EU zelf, overeenkomstsluitende partijen worden ten aanzien van de niet-EU-overeenkomstsluitende partijen. Gemengde overeenkomsten kunnen tevens vereisen dat een internationale EU-handeling wordt aangenomen om de verplichtingen tussen de EU-landen en de EU te verdelen.

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Artikel 216 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (PB C 202, 7.6.2016, blz. 144)

Artikel 207 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (PB C 202, 7.6.2016, blz. 140–141)

Laatste bijwerking 16.08.2016

Top