Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europese Raad: reglement van orde

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europese Raad: reglement van orde

SAMENVATTING VAN:

Besluit 2009/882/EU van de Europese Raad houdende vaststelling van zijn reglement van orde

SAMENVATTING

WAT DOET DIT BESLUIT?

 • In dit besluit worden de regels en procedures vastgelegd voor de organisatie van de werkzaamheden van de Europese Raad.
 • Deze omvatten:
  • de rol van de voorzitter en het secretariaat-generaal;
  • voorbereiding van bijeenkomsten;
  • stemming; en
  • publicatie van besluiten.

KERNPUNTEN

 • De Europese Raad komt twee keer per halfjaar bijeen te Brussel voor ten hoogste 2 dagen per keer. Indien dit noodzakelijk wordt geacht, kunnen aanvullende bijeenkomsten bijeen worden geroepen.
 • De Europese Raad bestaat uit:
 • De hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid neemt deel aan de werkzaamheden van de Europese Raad.
 • De omvang van delegaties bij bijeenkomsten van de Europese Raad bedraagt ten hoogste 20 personen per EU-land en voor de Europese Commissie.
 • Besluiten worden in principe bij consensus genomen, hoewel in gevallen waarin de verdragen voorzien tot stemming kan worden overgegaan.
 • De Europese Raad kan besluiten de uitslag van een stemming, en eventuele bijbehorende nationale verklaringen, openbaar te maken.
 • De bijeenkomsten van de Europese Raad zijn niet openbaar.
 • De notulen van elke bijeenkomst bevatten de voorgelegde documenten, de goedgekeurde conclusies, de genomen besluiten en eventuele verklaringen die een EU-leider wil laten opnemen.
 • Besluiten van de Europese Raad worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie, tenzij een specifieke geadresseerde is opgenomen.
 • De voorzitter van de Europese Raad draagt de eindverantwoordelijkheid voor de voorbereiding en de continuïteit van de werkzaamheden van de Europese Raad.
 • De Raad Algemene Zaken, in feite de ministers van Buitenlandse Zaken, bereidt de agenda voor de bijeenkomst voor en draagt naderhand zorg voor opvolging.
 • De Raad Algemene Zaken legt de geannoteerde ontwerpagenda ten minste 4 weken voor de bijeenkomst van de Europese Raad voor. Uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan een bijeenkomst van EU-leiders worden de voorbereidingen afgerond.
 • De voorzitter van het Europees Parlement kan worden uitgenodigd om de Europese Raad toe te spreken.
 • De voorzitter van de Europese Raad legt na afloop van iedere bijeenkomst een verslag voor aan het Europees Parlement.

VANAF WANNEER IS DIT BESLUIT VAN TOEPASSING?

Het besluit is van kracht sinds 1 december 2009.

ACHTERGROND

In het Verdrag van Lissabon, dat op 1 december 2009 in werking is getreden, is bepaald dat de Europese Raad een volwaardige EU-instelling met haar eigen voorzitter is. Het is de taak van de Europese Raad om zich in te zetten voor het EU-beleid en om de prioriteiten te bepalen.

BESLUIT

Besluit 2009/882/EU van de Europese Raad van 1 december 2009 houdende vaststelling van zijn reglement van orde (PB L 315 van 2.12.2009, blz. 51)

Laatste bijwerking 15.02.2016

Top