Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Landbouwinkomens en -activiteiten - EU-statistieken

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Landbouwinkomens en -activiteiten - EU-statistieken

Het Informatienet inzake landbouwbedrijfsboekhoudingen (ILB) stelt de Europese Commissie (EC) in staat gegevens te verzamelen over de inkomsten en economische activiteiten van landbouwbedrijven in de Europese Unie (EU) om weloverwogen beslissingen over de vorming van het toekomstig gemeenschappelijk landbouwbeleid te kunnen nemen.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1217/2009 van de Raad van 30 november 2009 tot oprichting van een boekhoudkundig informatienet betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie van de landbouwbedrijven in de Europese Gemeenschap

SAMENVATTING

Om voor andere instellingen en het publiek eenvoudige toegang tot de jaarlijkse analytische verslagen op basis van het ILB te waarborgen, worden verslagen over bepaalde sectoren op een speciale website gepubliceerd.

WAT DOET DEZE VERORDENING?

In deze verordening staan de regels voor het verzamelen van vergelijkbare landbouwbedrijfsboekhoudingen in de hele EU. Deze gegevens worden gebruikt om de jaarlijkse inkomsten van landbouwbedrijven vast te stellen en voor de bedrijfseconomische analyse van hun activiteiten. De gegevens worden jaarlijks verzameld op basis van een steekproef van meer dan 80 000 landbouwbedrijven.

Het proces voor het verzamelen van bedrijfsboekhoudingen

De EU-landen zijn verantwoordelijk voor enquêtes op hun grondgebied en ieder land moet een verbindingsorgaan aanwijzen dat het verzamelen van gegevens uit verschillende bronnen (zoals boerderijen, boekhoudkundige diensten) organiseert en deze elektronisch doorstuurt naar de Commissie.

Een Nationaal Comité is verantwoordelijk voor de keuze van de bedrijven met boekhouding (d.w.z. de bedrijven die aan de enquête deelnemen). Als een EU-land uit meerdere streken bestaat, mag het Nationaal Comité zich verlaten op streekcomités.

Bedrijfsformulieren

Elke onderzochte boerderij vult een formulier in de vorm van een soort vragenlijst in. De gegevens die verzameld en bij de EC ingediend moeten worden, zijn voor alle EU-landen hetzelfde ongeacht hun boekhoudpraktijk en de wijze waarop zij hun proces voor gegevensverzameling organiseren.

KERNPUNTEN

Verordening (EU) nr. 1318/2013 wijzigt Verordening (EG) nr. 1217/2009 van de Raad (de ILB-basisverordening) waardoor een aantal veranderingen in de ILB-regels is opgenomen.

De verordening geeft de EC de bevoegdheid gedelegeerde en uitvoeringshandelingen aan te nemen. Deze gedelegeerde bevoegdheden hebben onder andere betrekking op:

  • de vaststelling van de lijst ILB-streken (sommige EU-landen vertegenwoordigen een enkele streek en sommige, met name de grotere landen, zijn onderverdeeld in kleinere territoriale eenheden, zoals regio’s of provincies);
  • de regels voor het vaststellen van de economische bedrijfsomvang van bedrijven met boekhouding die aan de steekproef deelnemen en voor het selectieplan van de bedrijven met boekhouding;
  • de belangrijkste typologie-indeling van EU-landbouwbedrijven;
  • de belangrijkste groepen bedrijfsboekhoudingen die verzameld moeten worden en de algemene regels voor het verzamelen van gegevens.

Als gevolg van deze gedelegeerde bevoegdheid staan er in Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1198/2014 van de Commissie regels die bepaalde onderdelen van Verordening (EG) nr. 1217/2009 aanvullen (bijv. de overeenstemming tussen de productierichtingen of de lijst van belangrijkste groepen van bedrijfsboekhoudingen die moeten worden verzameld).

Voor wat betreft de uitvoeringshandelingen staan er in Uitvoeringsverordening (EU) 2015/220 van de Commissie regels voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 1217/2009 van de Raad. Hierin staan onder andere de gedetailleerde beschrijving van de groep bedrijfsboekhoudingen die van elk bedrijfsformulier moet worden verzameld en de economische drempel die voor ieder land van toepassing is.

Volgens Verordening (EG) nr. 1217/2009 vallen de gegevens onder strikte regels inzake vertrouwelijkheid en kunnen ze alleen gebruikt worden ten behoeve van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Ze kunnen bijvoorbeeld niet door overheden worden gebruikt voor fiscale of nalevingsdoeleinden.

Tot slot is in de verordening vastgelegd dat de Commissie wordt bijgestaan door het Gemeenschappelijk Comité van het Informatienet inzake landbouwbedrijfsboekhouding, dat uit vertegenwoordigers van alle EU-landen is samengesteld.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Verordening (EG) nr. 1217/2009 is in januari 2010 in werking getreden en de wijziging die door Verordening (EU) nr. 1318/2013 is ingevoerd, is sinds 1 januari 2014 van toepassing.

Nadere informatie is beschikbaar op de website van de Europese Commissie: Directoraat-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 1217/2009

4.1.2010

-

PB L 328 van 15.12.2009, blz. 27-38

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 1318/2013

20.12.2013

-

PB L 340 van 17.12.2013, blz. 1-6

GERELATEERDE BESLUITEN

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1198/2014 van de Commissie van 1 augustus 2014 tot aanvulling van Verordening (EG) nr. 1217/2009 van de Raad tot oprichting van een boekhoudkundig informatienet betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie van de landbouwbedrijven in de Europese Unie (PB L 321 van 7.11.2014, blz. 2-6)

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/220 van de Commissie van 3 februari 2015 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1217/2009 van de Raad tot oprichting van een boekhoudkundig informatienet betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie van de landbouwbedrijven in de Europese Unie (PB L 46 van 19.2.2015, blz. 1-106)

Laatste bijwerking 02.09.2015

Top