Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rekenkamer, Economisch en Sociaal Comité, Comité van de Regio's

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Rekenkamer, Economisch en Sociaal Comité, Comité van de Regio's

REKENKAMER

De rol van de Rekenkamer als communautaire instelling is versterkt door:

 • een vermelding in artikel 5 (oud artikel E) van het Verdrag betreffende de Europese Unie;
 • de mogelijkheid om een zaak bij het Hof van Justitie aanhangig te maken teneinde haar prerogatieven te verdedigen, zoals bepaald in artikel 230 (oud artikel 173) van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.

Haar controle- en onderzoekbevoegdheden zijn uitgebreid teneinde de fraude ten nadele van de Gemeenschapsbegroting doeltreffender te kunnen bestrijden. Zij moet iedere onregelmatigheid bij de communautaire ontvangsten en uitgaven aan het Europees Parlement en de Raad signaleren. Daartoe is haar controlebevoegdheid uitgebreid tot de communautaire fondsen die onder het beheer staan van externe organisaties, met inbegrip van de Europese Investeringsbank (EIB).

Bij de uitoefening van haar taken kan de Rekenkamer alle nodige bescheiden of inlichtingen opvragen en controles uitvoeren "bij de overige instellingen van de Gemeenschap, in de gebouwen van alle instanties die ontvangsten of uitgaven namens de Gemeenschap beheren, en in de lidstaten, inclusief in de gebouwen van alle natuurlijke of rechtspersonen die betalingen uit de begroting ontvangen" (artikel 248, lid 3).

Wat de EIB betreft, heeft de Rekenkamer toegang tot de nodige informatie teneinde de door de EIB beheerde ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschap te controleren, overeenkomstig een regeling tussen de Rekenkamer, de Bank en de Commissie (deze regeling bestond al de facto en in een verklaring worden de drie instellingen verzocht ze te handhaven).

Afgezien van deze aanzienlijke uitbreiding van de controlebevoegdheden van de Rekenkamer wordt in artikel 248 (oud artikel 188 C) de nadruk gelegd op de goede samenwerking tussen de Rekenkamer en de nationale controle-instanties.

Bovendien moet de verklaring waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de regelmatigheid en wettigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen worden bekendgemaakt.

ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE

Het Economisch en Sociaal Comité moet over een groter aantal onderwerpen worden geraadpleegd. De nieuwe terreinen van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap waarvoor de voorafgaande raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité vereist is, zijn:

 • de richtsnoeren en stimuleringsmaatregelen op het gebied van de werkgelegenheid (artikelen 128 en 129);
 • de sociale wetgeving die uit het sociaal overleg voortvloeit (artikelen 136 tot 143);
 • de toepassing van het beginsel van gelijke kansen (artikel 141);
 • de volksgezondheid (artikel 152).

Het Economisch en Sociaal Comité zal bovendien door het Europees Parlement kunnen worden geraadpleegd indien dat zulks wenselijk acht.

Administratief gezien beschikt het Economisch en Sociaal Comité voortaan over een organisatiestructuur die autonoom is ten opzichte van het Comité van de Regio's. Het protocol in bijlage bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap dat handelt over de gemeenschappelijke organisatie van deze twee instellingen is namelijk ingetrokken.

HET COMITE VAN DE REGIO'S

De raadpleging van het Comité van de Regio's is op de volgende bijkomende gebieden verplicht geworden:

 • de al voor het Economisch en Sociaal Comité genoemde gebieden;
 • milieu (artikel 175);
 • Sociaal Fonds (artikel 148);
 • beroepsopleiding (artikel 150);
 • grensoverschrijdende samenwerking (artikel 265, eerste alinea);
 • vervoer(artikelen 71 en 80).

Bovendien kan het door het Europees Parlement over andere onderwerpen kunnen worden geconsulteerd.

Administratief gezien is het Comité van de Regio's autonoom geworden net zoals het Economisch en Sociaal Comité. Bovendien kan het zijn reglement van orde opstellen zonder de eenparige goedkeuring door de Raad zoals vroeger het geval was.

Top