Help Print this page 

Document 52009DC0331

Title and reference
Verslag van de Commissie over de toepassing van Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie in 2008

/* COM/2009/0331 def. */
  • In force
Multilingual display
Text

52009DC0331

Verslag van de Commissie over de toepassing van Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie in 2008 /* COM/2009/0331 def. */


[pic] | COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN |

Brussel, 2.7.2009

COM(2009) 331 definitief

VERSLAG VAN DE COMMISSIE

over de toepassing van Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie in 2008

VERSLAG VAN DE COMMISSIE

over de toepassing van Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie in 2008

WOORD VOORAF

Dit verslag, dat het jaar 2008 bestrijkt, wordt opgesteld krachtens artikel 17, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie[1].

In de bijlage bij dit verslag zijn statistische gegevens over de behandeling van de verzoeken om toegang opgenomen. De statistieken hebben uitsluitend betrekking op verzoeken om toegang tot niet-gepubliceerde documenten. Zij hebben geen betrekking op bestellingen van reeds gepubliceerde documenten of op verzoeken om informatie.

1. Transparantiebeleid [2]

Op 30 april 2008 heeft de Commissie een voorstel aangenomen tot wijziging van de verordening inzake de toegang van het publiek tot documenten. Dit gebeurde naar aanleiding van de openbare raadpleging die in 2007 op basis van een groenboek[3] is gehouden, nadat het Parlement hier herhaaldelijk om had gevraagd. De twee takken van de wetgevingsautoriteit hebben het voorstel sinds het tweede halfjaar in behandeling.

2. Internetregisters en websites

2.1. Eind 2008 bevatte het documentenregister van de Commissie 102 582 documenten (zie de tabel in de bijlage).

2.2. In artikel 9, lid 3, van de verordening wordt bepaald dat zogenaamde “gevoelige” documenten[4] uitsluitend na instemming van de oorspronkelijke verstrekker in het register worden vermeld. In 2008 is geen enkel gevoelig document in de zin van deze bepaling in het register vermeld.

2.3. In onderstaande tabel is aangegeven hoe vaak de website “Transparantie en toegang tot documenten” op de Europa-server in 2008 is bezocht:

Aantal bezoekers | Aantal sessies | Bekeken pagina’s |

Totaal | 40 845 | 57 419 | 72 410 |

Gemiddelde per maand | 3 404 | 4 785 | 6 034 |

3. Samenwerking met de andere instellingen en de lidstaten

De diensten van de drie instellingen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de verordening hebben in de loop van 2008 hun uitwisselingsforum voor juridische vragen betreffende de toepassing van de verordening voortgezet.

4. Analyse van de verzoeken om toegang

4.1. Sinds de aanneming van de verordening is het aantal initiële verzoeken voortdurend gestegen. Deze tendens is in 2008 opnieuw bevestigd: er waren 1001 verzoeken meer dan in 2007, d.w.z. een stijging van bijna 25%.

4.2. Het aantal confirmatieve verzoeken is aanmerkelijk gedaald: in 2008 werden 156 verzoeken geregistreerd, tegenover 273 in 2007.

4.3. Indeling van de verzoeken naar onderwerp: meer dan 40% van de verzoeken had betrekking op vervoer, energie, interne markt, mededinging, justitiële samenwerking, milieu en ondernemingenbeleid.

4.4. Indeling naar beroep en sociale achtergrond: meer dan 30% van de verzoeken blijkt afkomstig uit de academische wereld, die daarmee koploper blijft.

4.5. De indeling van de verzoeken naar geografisch gebied is dezelfde gebleven. Bijna 20% van de verzoeken komt van personen of organisaties uit België, omdat daar vrij veel ondernemingen, advocatenkantoren, verenigingen en ngo’s zijn gevestigd die op Europees niveau werken. Verder komt het grootste deel van de verzoeken uit de lidstaten met de grootste bevolking, namelijk Duitsland, Italië, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Nederland, die vrijwel de helft van de verzoeken hebben ingediend (49,86%). Het aandeel van de nieuwe lidstaten blijft bescheiden.

5. Toepassing van de uitzonderingen op het toegangsrecht

5.1. Het percentage positieve antwoorden in de initiële fase van de verzoeken is sterk gestegen (met bijna 10%) ten opzichte van het voorgaande jaar.

In 82,68% van de gevallen (tegenover slechts 72,71% in 2007) zijn de documenten volledig openbaar gemaakt. In 3,33% van de gevallen (tegenover 3,88% in 2007) is gedeeltelijke toegang tot de gevraagde documenten verleend.

5.2. Het percentage bevestigingen van initiële besluiten is sterk gedaald: met bijna 20% (66,30% van de gevallen in 2007 tegen 48,08% in 2008).

Het percentage geheel positieve antwoorden na een initiële weigering is licht toegenomen (18,59% tegenover 15,38% in 2007). Het percentage besluiten waarbij gedeeltelijke toegang werd verleend na een initiële weigering, is vrijwel verdubbeld (33,33% tegenover 18,32% in 2007).

5.3. In de initiële fase blijven de twee belangrijkste redenen tot weigering dezelfde:

- de bescherming van het doel van inspecties, onderzoeken en audits (artikel 4, lid 2, derde streepje), ofschoon er lichte stijging ten opzichte van 2007 kan worden geconstateerd (26,63% van de weigeringen, tegenover 23,48% in 2007);

- de bescherming van het besluitvormingsproces van de Commissie (artikel 4, lid 3): 15,22 % voor de gevallen die betrekking hebben op adviezen die voor intern gebruik zijn opgesteld en 13,5 % voor de gevallen waarin nog geen besluit is genomen (oftewel in totaal 28,72% van de weigeringen, tegenover 31,31% in 2007).

Het aantal weigeringen ten behoeve van de bescherming van commerciële belangen en de bescherming van de internationale betrekkingen blijft relatief groot: respectievelijk 14,4% van de weigeringen (tegenover 10,79% in 2007) en 10,24% van de weigeringen (tegenover 10,98% in 2007).

5.4. De belangrijkste redenen voor de bevestiging van weigering van toegang zijn:

- de bescherming van het doel van onderzoeken: 27,85%, tegenover 24,75% in 2007;

- de bescherming van commerciële belangen: 24,89%, tegenover 25,25% in 2007;

- de bescherming van het besluitvormingsproces van de Commissie: 17,3 % voor de gevallen waarin nog geen besluit is genomen en 12,24% voor adviezen die voor intern gebruik zijn opgesteld, oftewel in totaal 29,54% van de weigeringen, tegenover 17,4% in 2007.

6. Klachten bij de Europese Ombudsman

6.1. In 2008 heeft de Ombudsman de volgende 16 klachtendossiers tegen de Commissie over weigeringen om documenten ter beschikking te stellen, afgesloten[5]:

4 gevallen werden afgesloten waarbij geen wanbeheer werd vastgesteld |

3006/2004/BB | 3114/2004/IP | 576/2005/GG | 1129/2007/MF |

5 gevallen werden afgesloten met kritische of andere opmerkingen |

3303/2005/GG | 1881/2006/JF | 3208/2006/GG | 255/2007/PB | 2681/2007/PB |

7 gevallen werden afgesloten zonder vervolg van het onderzoek |

101/2004/GG | 2465/2004/TN | 3090/2005/GK | 3492/2006/WP |

3824/2006/GG | 1452/2007/PB | 2420/2007/BEH |

6.2. In 2008 heeft de Ombudsman 14 klachtendossiers geopend in verband met weigeringen om documenten ter beschikking te stellen.

7. Beroepsprocedures voor de rechter

7.1. Het Gerecht van eerste aanleg heeft vijf arresten uitgesproken in zaken betreffende besluiten van de Commissie waarbij de toegang tot documenten geheel of gedeeltelijk werd geweigerd op grond van Verordening (EG) nr. 1049/2001.

7.1.1. Arrest van het Gerecht van 30 januari 2008, zaak T-380/04, Ioannis Terezakis / Commissie:

Het Gerecht heeft het besluit van de Commissie waarbij de toegang tot twee documenten werd geweigerd, gedeeltelijk nietig verklaard. Het verzoek betrof een accountantsrapport en een overeenkomst tussen de luchthaven van Athene en een consortium.

Het Gerecht acht de weigering om toegang tot het accountantsrapport te geven rechtmatig, aangezien dit rapport gedurende het gehele onderzoek beschermd is.

Aangezien bepaalde informatie in de overeenkomst reeds door de Commissie bekend was gemaakt, is het Gerecht van mening dat in ieder geval die informatie aan de verzoeker ter beschikking hadden moeten worden gesteld. Het Gerecht heeft daarom het besluit van de Commissie gedeeltelijk nietig verklaard voor zover de gedeeltelijke toegang tot de overeenkomst werd geweigerd.

7.1.2. Arrest van het Gerecht van 5 juni 2008, zaak T-141/05, Internationaler Hilfsfonds eV / Commissie

Het Gerecht heeft de argumenten van de Commissie aanvaard en het beroep tot nietigverklaring niet-ontvankelijk verklaard. Het bevestigt dat het betwiste besluit slechts een bevestiging was van een eerder besluit waartegen niet binnen de gestelde termijn beroep was ingesteld.

Het Gerecht maakt een duidelijk onderscheid tussen een procedure bij de Ombudsman en een procedure voor het gerecht, en bevestigt dat er sprake is van twee alternatieve rechtsmiddelen. Het Gerecht verklaart tevens dat een besluit van de Ombudsman, ook indien deze constateert dat er sprake is van wanbeheer, geen nieuw element kan zijn waardoor de verzoeker een beroep tot nietigverklaring kan instellen tegen een eerder besluit dat definitief is geworden doordat het niet binnen de termijn is betwist.

De Commissie heeft tegen dit arrest bij het Hof van Justitie hogere voorziening ingesteld.

7.1.3. Arrest van het Gerecht van 9 september 2008, zaak T-403/05, MyTravel Group plc / Commissie:

Behalve voor één van de gevraagde documenten bevestigde het Gerecht twee besluiten van de Commissie waarbij de toegang werd geweigerd tot documenten op het gebied van mededinging. De weigering was gebaseerd op een aantal uitzonderingsbepalingen: bescherming van het besluitvormingsproces, bescherming van juridisch advies en bescherming van het doel van onderzoeken. Het gedeelte van het besluit waarbij de toegang werd geweigerd tot een document op grond van de uitzonderingsbepaling inzake de bescherming van het doel van onderzoeken, werd echter nietig verklaard, omdat volgens het Gerecht de motivering van de weigering te vaag was.

Het Gerecht heeft met name gewezen op het volgende:

- wat het besluitvormingsproces betreft, hebben de instellingen het recht hun interne raadplegingen en beraadslagingen te beschermen, wanneer dat in het algemeen belang noodzakelijk is tot behoud van hun vermogen om hun taken uit te voeren, met name in het kader van de uitoefening van hun bestuurlijke beslissingsbevoegdheid;

- aangezien de verordening betrekking heeft op de toegang van het publiek tot documenten, worden particuliere of privébelangen niet in aanmerking genomen bij de afweging van belangen die de verordening voorschrijft.

Zweden heeft tegen dit arrest bij het Hof van Justitie hogere voorziening ingesteld.

7.1.4. Arrest van het Gerecht van 10 september 2008, zaak T-42/05, Rhiannon Williams / Commissie:

De verzoekster in deze zaak heeft in wezen twee middelen aangevoerd: enerzijds dat impliciet was geweigerd toegang te verlenen tot documenten “die zouden moeten bestaan” en anderzijds dat de toegang tot de in het betwiste besluit genoemde documenten was geweigerd op grond van een onjuiste interpretatie en toepassing van de uitzonderingsbepalingen.

Wat het eerste aspect betreft, heeft het Gerecht het besluit van de Commissie nietig verklaard en er daarbij op gewezen dat de instellingen de plicht hebben de verzoeker bij zijn verzoek behulpzaam te zijn; indien het verzoek desondanks niet duidelijk is, dient de instelling de nodige nauwkeurigheid in acht te nemen, aangezien onduidelijkheid anders een impliciete weigering van toegang tot de niet-geïdentificeerde documenten kan inhouden. Een impliciete weigering geldt altijd als niet-gemotiveerd, en kan derhalve alleen al op die grond nietig worden verklaard.

Wat betreft de documenten waartoe de toegang expliciet is geweigerd, heeft het Gerecht het besluit van de Commissie volledig bevestigd.

7.1.5. Arrest van het Gerecht van 18 december 2008, zaak T-144/05, Pablo Muñiz / Commissie:

Het besluit van de Commissie waarbij, op grond van de uitzonderingsbepaling inzake de bescherming van het besluitvormingsproces, de toegang werd geweigerd tot documenten inzake een comitéprocedure op het gebied van tariefindeling, is door het Gerecht nietig verklaard.

Het Gerecht oordeelde dat de bescherming van het besluitvormingsproces tegen gerichte externe pressie geen rechtmatig motief kan zijn om de toegang tot de betrokken documenten te weigeren. Het Gerecht stelde echter dat de realiteit van die pressie met zekerheid dient te worden vastgesteld, en dat moet worden aangetoond dat er een in redelijkheid voorzienbaar risico bestaat dat de externe pressie het te nemen besluit substantieel beïnvloedt.

7.2. In 2008 werden 23 nieuwe beroepen, waaronder 4 hogere voorzieningen, ingesteld tegen besluiten van de Commissie op grond van Verordening (EG) nr. 1049/2001[6]:

Zaak C-506/08 P, Zweden / MyTravel Group plc en Commissie | Zaak C-362/08 P, Internationaler Hilfsfonds eV / Commissie | Zaak C-281/08 P, Landtag Schleswig-Holstein / Commissie |

Zaak C-28/08 P, Commissie / The Bavarian Lager Co. Ltd | Zaak T-509/08, Ryanair Ltd / Commissie | Zaak T-500/08, Ryanair Ltd / Commissie |

Zaak T-499/08, Ryanair Ltd / Commissie | Zaak T-498/08, Ryanair Ltd / Commissie | Zaak T-497/08, Ryanair Ltd / Commissie |

Zaak T-496/08, Ryanair Ltd / Commissie | Zaak T-495/08, Ryanair Ltd / Commissie | Zaak T-494/08, Ryanair Ltd / Commissie |

Zaak T-474/08, Dieter C. Umbach / Commissie | Zaak T-437/08, CDC Hydrogene Peroxide Cartel Damage Claims (CDC Hydrogene Peroxide) / Commissie | Zaak T-383/08, New Europe / Commissie |

Zaak T-380/08, Nederland / Commissie | Zaak T-362/08, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH / Commissie | Zaak T-344/08, EnBW Energie Baden-Württemberg AG / Commissie |

Zaak T-342/08, Edward William Batchelor / Commissie | Zaak T-250/08, Edward William Batchelor / Commissie | Zaak T-221/08, Guido Strack / Commissie |

Zaak T-186/08, Liga para Protecção da Natureza (LPN) / Commissie | Zaak T-29/08, Liga para Protecção da Natureza (LPN) / Commissie |

8. Conclusies

8.1. Aard van de verzoeken en motieven voor weigering

Zoals de voorgaande jaren is het algemene beeld dat uit de analyse van de toegangsverzoeken naar voren komt, dat een groot deel van de verzoeken betrekking heeft op de activiteiten van de Commissie met het oog op de controle op de toepassing van het communautaire recht. Zeer vaak worden deze toegangsverzoeken ingediend om documenten te verkrijgen die de positie van de verzoeker kunnen ondersteunen in het kader van een klacht, bijvoorbeeld betreffende een vermeende inbreuk op het communautaire recht, of in het kader van een administratief of gerechtelijk beroep, bijvoorbeeld met betrekking tot een besluit van de Commissie in het kader van het concurrentiebeleid. Deze verzoeken hebben over het algemeen betrekking op omvangrijke documenten en het onderzoek ervan brengt veel administratief werk met zich mee.

Voorts wordt de uitzondering ten behoeve van de bescherming van het besluitvormingsproces van de Commissie hoofdzakelijk aangevoerd ter bescherming van het nemen van individuele besluiten. Op wetgevend gebied worden steeds meer documenten rechtstreeks voor het publiek beschikbaar gesteld, zonder dat bij de Commissie een verzoek om toegang wordt ingediend. De directoraten-generaal van de Commissie hebben websites betreffende specifieke beleidsterreinen opgezet en zo een aanzienlijke hoeveelheid documenten openbaar gemaakt.

De uitzondering ten behoeve van de bescherming van commerciële belangen wordt hoofdzakelijk ingeroepen bij verzoeken om toegang tot dossiers die met het mededingingsbeleid verband houden.

Deze tendensen die in de loop der jaren bevestigd worden, hebben de Commissie aangezet tot nadenken over haar voorstel tot herziening van de verordening.

8.2. Ontwikkeling van de jurisprudentie

Het Gerecht van eerste aanleg heeft zijn rechtspraak in verband met een aantal punten bevestigd:

- de documenten waarvoor een toegangsverzoek is ingediend, moeten in principe concreet en individueel worden onderzocht;

- een particulier belang dat een verzoeker aanvoert, is niet relevant voor de beoordeling van de rechtsgeldigheid van de weigering;

- de uitzondering ter bescherming van het doel van onderzoeken of audits is van toepassing gedurende het gehele onderzoek en de gehele audit.

Daarnaast heeft het Gerecht enkele andere punten verduidelijkt:

- er is een onderscheid tussen de procedure bij de Ombudsman en de procedure voor het gerecht: dit zijn twee alternatieve rechtsmiddelen;

- de instellingen hebben het recht hun interne raadplegingen en beraadslagingen te beschermen, met name tegen gerichte externe pressie, wanneer dat in het algemeen belang noodzakelijk is tot behoud van hun vermogen om hun taken uit te voeren, met name in het kader van de uitoefening van hun bestuurlijke beslissingsbevoegdheid;

- zij dienen echter de realiteit van een dergelijke externe pressie te kunnen aantonen en het bewijs te leveren dat er een in redelijkheid voorzienbaar risico bestaat dat de externe pressie het te nemen besluit substantieel beïnvloedt, in het bijzonder op wetgevingsgebied;

- een impliciete weigering geldt altijd als niet-gemotiveerd, en kan derhalve alleen al op die grond nietig worden verklaard.

BIJLAGE

Statistieken betreffende de toepassing van Verordening (EG) nr. 1049/2001

1. INHOUD VAN HET REGISTER

2002 | 2 095 | 6 478 | 134 | 116 | 3 066 | 11 889 |

2003 | 2 338 | 6 823 | 135 | 113 | 2 467 | 11 876 |

2004 | 2 327 | 7 484 | 134 | 145 | 2 718 | 12 808 |

2005 | 2 152 | 7 313 | 129 | 126 | 2 674 | 12 394 |

2006 | 2 454 | 6 628 | 129 | 380 | 3 032 | 12 623 |

2007 | 2 431 | 6 647 | 129 | 717 | 3 255 | 13 179 |

2008 | 2 295 | 8 882 | 131 | 747 | 3 640 | 15 695 |

Total | 15 753 | 46 762 | 790 | 1 597 | 21 985 | 102 582 |

INITIËLE VERZOEKEN

2. AANTAL VERZOEKEN

2006 | 2007 | 2008 |

3 841 | 4 196 | 5 197 |

3. ANTWOORDEN

2006 | 2007 | 2008 |

aantal | % | aantal | % | aantal | % |

CONFIRMATIEVE VERZOEKEN

4. AANTAL VERZOEKEN

2006 | 2007 | 2008 |

140 | 273 | 156 |

5. ANTWOORDEN

2006 | 2007 | 2008 |

aantal | % | aantal | % | aantal | % |

UITSPLITSING VAN DE WEIGERINGEN VOLGENS TOEGEPASTE UITZONDERINGEN (%)

6. INITIËLE VERZOEKEN

2006 | 2007 | 2008 |

4.1.a) Bescherming openbaar belang – 1e streepje – openbare veiligheid | 1,53 | 1,19 | 0,18 |

4.1.a) Bescherming openbaar belang – 2e streepje – defensie en militaire aangelegenheden | 0,60 | 2,23 | 0,82 |

4.1.a) Bescherming openbaar belang – 3e streepje – internationale betrekkingen | 7,06 | 10,98 | 10,24 |

4.1.a) Bescherming openbaar belang – 4e streepje – financieel, monetair of economisch beleid | 1,19 | 1,26 | 2,9 |

4.1.b) Bescherming persoonlijke levenssfeer en integriteit van het individu | 4,85 | 5,04 | 5,98 |

4.2. 1e streepje – Bescherming commerciële belangen | 8,94 | 10,79 | 14,4 |

4.2. 2e streepje – Bescherming gerechtelijke procedures en juridisch advies | 7,49 | 6,08 | 6,52 |

4.2. 3e streepje – Bescherming doel inspecties, onderzoeken en audits | 30,72 | 23,48 | 26,63 |

4.3. 1e alinea – besluitvormingsproces, nog niet genomen besluit | 14,30 | 12,02 | 13,5 |

4.3. 2e alinea – besluitvormingsproces, reeds genomen besluit: standpunt voor intern gebruik in het kader van beraadslagingen en voorafgaand overleg | 19,06 | 19,29 | 15,22 |

4.5. Weigering lidstaat | 4,26 | 7,64 | 3,62 |

Totaal | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

7. CONFIRMATIEVE VERZOEKEN

2006 | 2007 | 2008 |

4.1.a) Bescherming openbaar belang – 1e streepje – openbare veiligheid | 0,00 | 0,9 | 0,42 |

4.1.a) Bescherming openbaar belang – 2e streepje – defensie en militaire aangelegenheden | 0,49 | 0,4 | 0,42 |

4.1.a) Bescherming openbaar belang – 3e streepje – internationale betrekkingen | 3,40 | 2,2 | 5,91 |

4.1.a) Bescherming openbaar belang – 4e streepje – financieel, monetair of economisch beleid | 0,97 | 0,4 | 0,84 |

4.1.b) Bescherming persoonlijke levenssfeer en integriteit van het individu | 13,59 | 4,8 | 5,06 |

4.2. 1e streepje – Bescherming commerciële belangen | 16,50 | 25,25 | 24,89 |

4.2. 2e streepje – Bescherming gerechtelijke procedures en juridisch advies | 10,19 | 4,8 | 3,8 |

4.2. 3e streepje – Bescherming doel inspecties, onderzoeken en audits | 27,18 | 24,75 | 27,85 |

4.3. 1e alinea – besluitvormingsproces, nog niet genomen besluit | 7,77 | 5,7 | 17,3 |

4.3. 2e alinea – besluitvormingsproces, reeds genomen besluit: standpunt voor intern gebruik in het kader van beraadslagingen en voorafgaand overleg | 9,71 | 11,7 | 12,24 |

4.5. Weigering lidstaat | 10,19 | 19,1 | 1,27 |

Totaal | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

UITSPLITSING VAN DE VERZOEKEN

8. VOLGENS BEROEP EN SOCIALE ACHTERGROND VAN DE VERZOEKER (%)

2006 | 2007 | 2008 |

Academische wereld | 32,08 | 31,85 | 31,03 |

Maatschappelijk middenveld (belangengroepen, industrie, ngo’s enzovoort) | 17,27 | 17,77 | 18,26 |

Leden van het publiek waarvoor geen sociale/professionele achtergrond is opgegeven | 16,55 | 15,33 | 16,75 |

Overheden (andere dan EU-instellingen) | 15,67 | 15,69 | 14,19 |

Advocaten | 10,43 | 9,69 | 11,01 |

Andere EU-instellingen | 6,85 | 6,75 | 6,3 |

Journalisten | 1,14 | 2,90 | 2,46 |

9. VOLGENS GEOGRAFISCH GEBIED (%)

2006 | 2007 | 2008 |

België | 20,26 | 19,86 | 18,93 |

Duitsland | 18,67 | 15,58 | 16,89 |

Italië | 8,41 | 8,18 | 8,54 |

Frankrijk | 9,31 | 9,32 | 8 |

Verenigd Koninkrijk | 5,73 | 5,76 | 6,34 |

Spanje | 5,33 | 5,92 | 5,29 |

Nederland | 5,35 | 4,42 | 4,83 |

Overige | 0,63 | 1,76 | 2,63 |

Luxemburg | 2,15 | 2,8 | 2,61 |

Niet opgegeven | 1,64 | 1,16 | 2,61 |

Polen | 2,61 | 2,41 | 2,57 |

Denemarken | 1,55 | 1,23 | 2,45 |

Oostenrijk | 3,18 | 2,71 | 2,11 |

Griekenland | 1,2 | 1,5 | 1,93 |

Portugal | 1,31 | 1,18 | 1,5 |

Zweden | 1,24 | 1,46 | 1,44 |

Ierland | 1,15 | 0,82 | 1,28 |

Tsjechië | 1,08 | 0,89 | 1,26 |

Zwitserland | 0,77 | 0,82 | 1,18 |

Finland | 0,78 | 1,43 | 1,08 |

Verenigde Staten | 0,89 | 0,61 | 1,02 |

Hongarije | 0,95 | 0,86 | 0,86 |

Litouwen | 1,21 | 0,55 | 0,62 |

Roemenië | 0,2 | 0,96 | 0,58 |

Noorwegen | 0,51 | 0,32 | 0,36 |

Bulgarije | 0,25 | 0,94 | 0,36 |

Slovenië | 0,31 | 1,8 | 0,32 |

Letland | 0,2 | 0,14 | 0,28 |

Liechtenstein | 0,12 | 0,45 | 0,28 |

Slowakije | 0,37 | 0,59 | 0,24 |

Japan | 0,18 | 0,2 | 0,24 |

Cyprus | 0,26 | 0,25 | 0,22 |

Malta | 0,49 | 0,45 | 0,2 |

China (incl. Hongkong) | 0,08 | 1,01 | 0,14 |

Estland | 0,37 | 0,29 | 0,1 |

Rusland | 0,11 | 0,05 | 0,1 |

Mexico | 0,02 | 0,05 | 0,1 |

Kroatië | 0,22 | 0,43 | 0,08 |

Oekraïne | 0,14 | 0,04 | 0,08 |

Nieuw-Zeeland | 0,08 |

Australië | 0,15 | 0,07 | 0,06 |

Brazilië | 0,05 | 0,04 | 0,06 |

Turkije | 0,22 | 0,12 | 0,04 |

Canada | 0,15 | 0,25 | 0,04 |

Israël | 0,09 | 0,12 | 0,04 |

Zuid-Afrika | 0,04 |

Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië | 0,08 | 0,04 | 0,02 |

Albanië | 0,05 | 0,02 | 0,02 |

IJsland | 0,03 | 0,02 | 0 |

Egypte | 0,14 | 0 |

2006 | 2007 | 2008 |

EU-landen | 93,93 | 92,28 | 99,46 |

Kandidaat-lidstaten | 0,22 | 0,12 | 0 |

Overige | 3,49 | 4,55 | 0 |

Niet opgegeven | 2,37 | 3,05 | 0,54 |

10. VOLGENS BELEIDSGEBIED (%)

Directoraat-generaal / Dienst | 2007 | 2008 |

SG – Secretariaat-generaal | 10,19 | 9,38 |

TREN – Energie en vervoer | 7,54 | 8,18 |

MARKT – Interne markt | 6,46 | 7,28 |

COMP – Mededinging | 7,32 | 7,18 |

JLS – Justitie, vrijheid en veiligheid | 8,45 | 6,69 |

ENV – Milieu | 6,11 | 6,07 |

ENTR – Ondernemingen | 5,48 | 5,91 |

SANCO – Gezondheid en consumentenbescherming | 4,27 | 5,74 |

TAXUD – Belastingen en douane-unie | 4,82 | 5,17 |

ADMIN – Personeelszaken en algemeen beheer | 2,34 | 4,08 |

EMPL – Werkgelegenheid en sociale zaken | 3,1 | 3,72 |

AGRI – Landbouw | 4,11 | 3,6 |

REGIO – Regionaal beleid | 3,69 | 3,42 |

TRADE – Handel | 2,48 | 2,72 |

RELEX – Buitenlandse betrekkingen | 4,09 | 2,39 |

INFSO – Informatiemaatschappij | 2,21 | 2,3 |

SJ – Juridische dienst | 1,34 | 1,75 |

DEV – Ontwikkeling | 2,12 | 1,67 |

AIDCO – Samenwerkingsbureau EuropeAid | 1,27 | 1,55 |

ELARG – Uitbreiding | 3,18 | 1,5 |

EAC – Onderwijs en cultuur | 1,58 | 1,4 |

RTD – Onderzoek | 1,64 | 1,23 |

ECFIN – Economische en financiële zaken | 1,07 | 1,23 |

FISH – Visserij | 0,95 | 1,13 |

BUDG – Begroting | 1,31 | 1,07 |

COMM – Dienst Communicatie | 0,73 | 0,85 |

OLAF – Europees Bureau voor fraudebestrijding | 0,45 | 0,62 |

CAB – Kabinetten van de commissarissen | 0,16 | 0,43 |

DGT – Directoraat-generaal Vertaling | 0,4 | 0,32 |

ADMIN (OIB) | 0,22 | 0,28 |

EPSO – Bureau voor personeelsselectie | 0,08 | 0,23 |

ESTAT – Eurostat | 0,24 | 0,22 |

PMO – Bureau beheer en afwikkeling van de individuele rechten | 0,13 | 0,18 |

ECHO – Bureau voor humanitaire hulp | 0,21 | 0,15 |

JRC – Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek | 0,02 | 0,13 |

IAS – Interne controle | 0,1 | 0,07 |

BEPA – Bureau van Europese beleidsadviseurs | 0,06 | 0,07 |

OPOCE – Publicatiebureau | 0,03 | 0,05 |

SCIC – Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst | 0,02 | 0,02 |

DIGIT | 0,03 | 0 |

FC – Financiële controle | 0,02 | – |

Totaal: | 100 | 100 |

[1] PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43.

[2] Zie voor meer informatie over het transparantiebeleid het Bulletin van de Europese Unie, op het volgende adres: http://europa.eu/bulletin/en/200804/p101006.htm

[3] COM(2007) 185 van 18 april 2007.

[4] “Gevoelige documenten zijn documenten die afkomstig zijn van de instellingen of van de agentschappen hiervan, van lidstaten, van derde landen of van internationale organisaties, en die op grond van de regels van de betrokken instelling ter bescherming van wezenlijke belangen van de Europese Unie, of van één of meer van haar lidstaten, op de gebieden van artikel 4, lid 1, onder a) – in het bijzonder openbare veiligheid –, defensie en militaire aangelegenheden, als ‘TRÈS SECRET/TOP SECRET’, ‘SECRET’ of ‘CONFIDENTIEL’ zijn gerubriceerd.” (artikel 9, lid 1).

[5] Gedetailleerde informatie hierover is te vinden op http://www.euro-ombudsman.eu.int/decision/nl/default.htm.

[6] Voor gedetailleerde informatie in verband met deze zaken, zie: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl.

Top