Help Print this page 

Document 52006PC0598

Title and reference
Voorstel voor verordening van de Raad betreffende de invoer van bepaalde ijzer- en staalproducten uit Oekraïne

/* COM/2006/0598 def. - ACC 2006/0191 */
Multilingual display
Text

52006PC0598

Voorstel voor verordening van de Raad betreffende de invoer van bepaalde ijzer- en staalproducten uit Oekraïne /* COM/2006/0598 def. - ACC 2006/0191 */


NL

Brussel, 17.10.2006

COM(2006) 598 definitief

2006/0191 (ACC)

Voorstel voor

VERORDENING VAN DE RAAD

betreffende de invoer van bepaalde ijzer- en staalproducten uit Oekraïne

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

Achtergrond van het voorstel |

110 | Motivering en doel van het voorstelIn de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst van de Gemeenschap met Oekraïne is bepaald dat voor de handel in bepaalde ijzer- en staalproducten een overeenkomst tussen de partijen moet worden gesloten. |

120 | Algemene contextDe huidige overeenkomst, waarin kwantitatieve beperkingen voor invoer in de Gemeenschap van bepaalde ijzer- en staalproducten worden vastgesteld, loopt op 31 december 2006 af. Artikel 5, lid 4, van de overeenkomst bepaalt dat elke partij om overleg kan verzoeken zodra door de autoriteiten van Oekraïne voor 90% van de kwantitatieve beperkingen vergunningen zijn afgegeven. De autoriteiten van Oekraïne hebben de Commissie ingelicht dat deze drempel van 90% voor de productcategorieën SA1, SA3 en SB1 was bereikt en hebben om overleg verzocht. Na dat overleg zijn beide partijen het eens geworden over een verhoging van de kwantitatieve beperkingen met respectievelijk 30 000 ton, 20 000 ton en 2 000 ton. Om deze bijkomende hoeveelheden zo spoedig mogelijk beschikbaar te stellen, wordt voorgesteld deze verhoging door middel van een autonome maatregel door te voeren, en niet via nieuwe onderhandelingen over de overeenkomst, wat meer tijd zou vergen. |

130 | Bestaande bepalingen op het door het voorstel bestreken gebiedBesluit 2005/638/EG van de Raad inzake de sluiting van de overeenkomst (PB L 232 van 8.9.2005, blz. 42) en Verordening (EG) nr. 1440/2005 van de Raad houdende uitvoering ervan (PB L 232 van 8.9.2005, blz. 1). |

141 | Samenhang met andere beleidsgebieden en doelstellingen van de EUNiet van toepassing. |

Raadpleging van belanghebbende partijen en effectbeoordeling |

| Raadpleging van belanghebbende partijen |

211 | Wijze van raadpleging, belangrijkste geraadpleegde sectoren en algemeen profiel van de respondentenVergaderingen met belanghebbenden |

212 | Samenvatting van de reacties en hoe daarmee rekening is gehoudenAlle reacties zijn positief. |

| Bijeenbrengen en benutten van deskundigheid |

229 | Er behoefde geen beroep te worden gedaan op externe deskundigheid. |

230 | EffectbeoordelingNiet van toepassing. |

Juridische elementen van het voorstel |

305 | Samenvatting van de voorgestelde maatregelBij deze verordening van de Raad worden kwantitatieve beperkingen vastgesteld, die zullen gelden vanaf de inwerkingtreding van de verordening tot 31 december 2006. |

310 | RechtsgrondslagArtikel 133 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. |

329 | SubsidiariteitsbeginselHet voorstel betreft een gebied dat onder de exclusieve bevoegdheid van de Gemeenschap valt. Het subsidiariteitsbeginsel is derhalve niet van toepassing. |

| EvenredigheidsbeginselHet voorstel is om de volgende reden(en) in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel. |

331 | Voor de invoer van de ijzer- en staalproducten die onder deze verordening van de Raad vallen, gelden contingenten en moeten invoervergunningen worden overgelegd. Importeurs uit de EU vragen de nodige invoervergunning aan bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat. De bevoegde autoriteit controleert of de door de aanvrager ingediende documenten kloppen en verifieert in een elektronische centrale databank of de gevraagde hoeveelheden beschikbaar zijn en geeft vervolgens de invoervergunning af. Dit uitvoeringsmechanisme is zo ontworpen dat het aantal betrokken partijen zo klein mogelijk is. Het systeem is derhalve vrij eenvoudig, met een zeer gering aantal betrokken niveaus en zonder betrokkenheid van de diensten van de Commissie. |

332 | Sinds verschillende jaren worden internationale overeenkomsten met hetzelfde doel en dezelfde operationele regels gesloten. Het feit dat geen van de betrokken partijen om wijzigingen van het systeem heeft verzocht, mag worden geïnterpreteerd als bevestiging dat de ondernemingen en de nationale overheden het systeem als vrij eenvoudig ervaren. |

| Keuze van instrumenten |

341 | Voorgesteld instrument: verordening van de Raad. |

342 | Andere instrumenten zouden om de volgende reden ongeschikt zijn.Alleen op deze manier kunnen kwantitatieve beperkingen worden vastgesteld. |

Gevolgen voor de begroting |

409 | Het voorstel heeft geen gevolgen voor de begroting van de Gemeenschap. |

E-2130 | |

2006/0191 (ACC)

Voorstel voor

VERORDENING VAN DE RAAD

betreffende de invoer van bepaalde ijzer- en staalproducten uit Oekraïne

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 133,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Op 29 juli 2005 hebben de Europese Gemeenschap en de regering van Oekraïne een overeenkomst betreffende de handel in bepaalde ijzer- en staalproducten [1] gesloten, hierna “de overeenkomst” genoemd. De nodige uitvoeringsmaatregelen zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1440/2005 van de Raad van 12 juli 2005 betreffende het beheer van bepaalde beperkingen op de invoer van bepaalde ijzer- en staalproducten uit Oekraïne en houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 2266/2004 [2].

(2) Bij Verordening (EG) nr. 1440/2005 worden kwantitatieve beperkingen vastgesteld voor invoer in de Gemeenschap.

(3) De autoriteiten van Oekraïne hebben erop gewezen dat voor de productgroepen SA1, SA3 en SB1 vanaf september 2006 voor meer dan 90% van de beschikbare hoeveelheden uitvoervergunningen zijn afgegeven, en hebben zoals in de overeenkomst bepaald om overleg verzocht. Na dat overleg zijn beide partijen het eens geworden over een verhoging van de kwantitatieve beperkingen voor die productgroepen voor het jaar 2006.

(4) Het is belangrijk dat de bijkomende hoeveelheden zo spoedig mogelijk beschikbaar zijn. Nieuwe onderhandelingen over de overeenkomst en de daaropvolgende tenuitvoerlegging van de gewijzigde overeenkomst zouden te veel tijd in beslag nemen. Daarom geniet een autonome maatregel de voorkeur.

(5) Het is verkieslijk dat de middelen om deze regeling in de Gemeenschap te beheren identiek zijn aan de regelingen die voor de tenuitvoerlegging van de overeenkomst zijn vastgesteld.

(6) Er dient te worden voorzien in controle van de oorsprong van de betrokken producten en in passende regelingen voor administratieve samenwerking daartoe.

(7) Producten die in een vrije zone worden ondergebracht of die worden ingevoerd met toepassing van de regeling douane-entrepots, de regeling tijdelijke invoer of de regeling actieve veredeling (schorsingssysteem), dienen niet te worden afgeboekt op de voor deze producten vastgestelde hoeveelheden.

(8) Voor de doeltreffende toepassing van dit besluit is voor het in het vrije verkeer brengen in de Gemeenschap van de betrokken producten een communautaire invoervergunning vereist.

(9) Om te waarborgen dat de kwantitatieve beperkingen niet worden overschreden, dient een procedure voor het beheer daarvan te worden ingesteld, waarbij de bevoegde autoriteiten van de lidstaten pas invoervergunningen afgeven nadat zij van de Commissie bevestiging hebben verkregen dat met inachtneming van de kwantitatieve beperkingen nog voldoende ruimte beschikbaar is.

(10) Aangezien deze verordening slechts korte tijd geldt, dient zij zo spoedig mogelijk in werking te treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Onverminderd het bepaalde in Verordening (EG) nr. 1440/2005 is de invoer in de Gemeenschap van bijkomende hoeveelheden van in bijlage I vastgestelde ijzer- en staalproducten uit Oekraïne overeenkomstig bijlage V toegelaten tot 52 000 ton.

2. De ijzer- en staalproducten worden ingedeeld in de in bijlage I vastgestelde productgroepen.

3. De indeling van de in bijlage I vermelde producten geschiedt op basis van de gecombineerde nomenclatuur (GN), ingesteld bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad [3].

4. De oorsprong van de in lid 1 bedoelde producten wordt vastgesteld overeenkomstig de terzake in de Gemeenschap geldende bepalingen.

Artikel 2

1. De invoer in de Gemeenschap van de in bijlage I vermelde ijzer- en staalproducten van oorsprong uit Oekraïne is onderworpen aan de in bijlage V vastgestelde kwantitatieve beperkingen. Bij het in de Gemeenschap in het vrije verkeer brengen van de in bijlage I vermelde producten van oorsprong uit Oekraïne dienen een in bijlage II bedoeld certificaat van oorsprong en een door de autoriteiten van de lidstaten overeenkomstig artikel 4 afgegeven invoervergunning te worden overgelegd.

2. Teneinde te garanderen dat de hoeveelheden waarvoor invoervergunningen worden afgegeven nooit het totale kwantitatieve maximum voor elke productgroep overschrijden, geven de in bijlage IV genoemde bevoegde autoriteiten de invoervergunningen pas af nadat zij van de Commissie de bevestiging hebben verkregen dat de maximale hoeveelheden voor de betrokken productgroepen van ijzer- en staalproducten ten aanzien van het exporterende land, waarvoor één of meer importeurs aanvragen bij genoemde autoriteiten hebben ingediend, nog niet zijn bereikt.

3. De onder geleide van een vergunning ingevoerde producten worden afgeboekt op de kwantitatieve beperkingen die zijn vastgesteld in bijlage V. De goederen worden geacht te zijn verzonden op de datum waarop zij werden geladen in het vervoermiddel waarmee de uitvoer plaatsvindt. De verzending moet uiterlijk op 31 december 2006 plaatsvinden.

Artikel 3

1. De in bijlage V bedoelde kwantitatieve beperkingen zijn niet van toepassing op producten die in een vrije zone of een vrij entrepot worden ondergebracht of die worden ingevoerd onder het stelsel van douane-entrepots, de regeling tijdelijke invoer of de regeling actieve veredeling (schorsingssysteem).

2. Wanneer de in lid 1 bedoelde producten nadien in het vrije verkeer worden gebracht, hetzij in ongewijzigde staat, hetzij na be- of verwerking, is artikel 2, lid 2, van toepassing, en worden de aldus in het vrije verkeer gebrachte producten afgeboekt van de desbetreffende in bijlage V vastgestelde hoeveelheid.

Artikel 4

1. Voor de toepassing van artikel 2, lid 2, stellen de in bijlage IV genoemde bevoegde autoriteiten van de lidstaten, voordat zij invoervergunningen afgeven, de Commissie in kennis van de hoeveelheden waarvoor zij met originele uitvoervergunningen gestaafde aanvragen voor invoervergunningen hebben ontvangen. De Commissie geeft per omgaande aan of de aangevraagde hoeveelheden beschikbaar zijn voor invoer, in de volgorde waarin zij de kennisgevingen van de lidstaten heeft ontvangen.

2. De in de kennisgevingen aan de Commissie vervatte aanvragen zijn geldig indien daarin voor elk geval duidelijk is vermeld: het land van uitvoer, de betrokken productcode, de in te voeren hoeveelheden, het nummer van de uitvoervergunning, het contingentjaar en de lidstaat waar de producten in het vrije verkeer zullen worden gebracht.

3. Voor zover mogelijk geeft de Commissie de autoriteiten bevestiging van de volledige hoeveelheid die in de ter kennis gebrachte aanvragen voor elke productgroep is aangegeven.

4. Wanneer de bevoegde instanties ervan kennisnemen dat hoeveelheden tijdens de geldigheidsduur van de invoervergunning niet worden gebruikt, delen zij dit de Commissie onmiddellijk mede. Dergelijke ongebruikte hoeveelheden worden automatisch overgeboekt naar de resterende hoeveelheden van de communautaire maximale hoeveelheid voor elke betrokken productgroep.

5. De in de leden 1 tot en met 4 bedoelde kennisgevingen worden verricht langs elektronische weg over het voor dit doel opgezette geïntegreerde netwerk, tenzij het om dwingende technische redenen noodzakelijk is tijdelijk andere communicatiemiddelen te gebruiken.

6. De invoervergunningen of gelijkwaardige documenten worden afgegeven overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 12 tot en met 16.

7. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten melden de Commissie wanneer zij reeds afgegeven invoervergunningen of gelijkwaardige documenten annuleren in gevallen waar de overeenkomstige uitvoervergunningen door de bevoegde autoriteiten van Oekraïne zijn ingetrokken of geannuleerd. Indien de Commissie of de bevoegde autoriteiten van een lidstaat echter door de bevoegde autoriteiten van Oekraïne van de intrekking of annulering van een uitvoervergunning in kennis worden gesteld wanneer de betrokken producten reeds in de Gemeenschap zijn ingevoerd, worden de betrokken hoeveelheden afgeboekt op de kwantitatieve beperking voor het jaar waarin de producten zijn verzonden.

Artikel 5

1. Indien de Commissie aanwijzingen heeft dat bij de invoer in de Gemeenschap van de in bijlage I vermelde producten van oorsprong uit Oekraïne de in artikel 2 genoemde kwantitatieve beperkingen door middel van overlading, routeverlegging of anderszins zijn ontdoken, en dat derhalve de nodige aanpassingen moeten worden verricht, verzoekt zij om overleg, teneinde tot overeenstemming te komen over de nodige aanpassing van de overeenkomstige maximale hoeveelheden.

2. In afwachting van de resultaten van het in lid 1 bedoelde overleg kan de Commissie Oekraïne verzoeken de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de maximale hoeveelheden als overeengekomen worden aangepast.

3. Indien de Gemeenschap en Oekraïne geen bevredigende oplossing kunnen vinden en de Commissie vaststelt dat duidelijk bewijs van ontduiking voorhanden is, brengt de Commissie een overeenkomstige hoeveelheid producten van oorsprong uit Oekraïne in mindering op de maximale hoeveelheden.

Artikel 6

1. Een door de bevoegde autoriteiten van Oekraïne af te geven uitvoervergunning is vereist voor alle zendingen van ijzer- en staalproducten waarop de in bijlage V vermelde kwantitatieve beperkingen van toepassing zijn, totdat de maximale hoeveelheden zijn bereikt

2. De importeur legt met het oog op de afgifte van de in artikel 12 bedoelde invoervergunning het origineel van de uitvoervergunning over.

Artikel 7

1. De uitvoervergunning voor producten waarop een kwantitatieve beperking van toepassing is, wordt gesteld op een formulier van het in bijlage II opgenomen model en in deze vergunning moet onder meer zijn vermeld dat de betrokken hoeveelheid op de maximale hoeveelheid voor de betrokken productgroep is afgeboekt.

2. Elke uitvoervergunning bestrijkt slechts één van de in bijlage I vermelde productgroepen.

Artikel 8

De uitvoer wordt afgeboekt op de kwantitatieve beperkingen die zijn vastgesteld voor het jaar waarin de in de uitvoervergunning vermelde producten zijn verzonden in de zin van artikel 2, lid 3.

Artikel 9

1. De in artikel 6 bedoelde uitvoervergunning mag in verscheidene exemplaren worden opgesteld, mits daarop duidelijk wordt aangegeven dat het om kopieën gaat. De uitvoervergunning en de kopieën daarvan, alsook het certificaat van oorsprong en de kopieën daarvan worden in het Engels gesteld.

2. Indien de in lid 1 bedoelde documenten met de hand worden ingevuld, gebeurt dit met inkt en in blokletters.

3. De afmetingen van de uitvoervergunningen of gelijkwaardige documenten zijn 210 × 297 mm. Het te gebruiken papier is wit, houtvrij, zodanig gelijmd dat het goed te beschrijven is en weegt ten minste 25 g/m². Elk deel is voorzien van een geguillocheerde onderdruk die elke vervalsing met mechanische of chemische middelen zichtbaar maakt.

4. Slechts het origineel wordt door de bevoegde autoriteiten van de Gemeenschap als geldig erkend met het oog op de invoer van de producten overeenkomstig het bepaalde in deze verordening.

5. Elke uitvoervergunning of gelijkwaardig document is ter identificatie van een al dan niet gedrukt, gestandaardiseerd volgnummer voorzien.

6. Het volgnummer bestaat uit:

- twee letters om het land van uitvoer als volgt aan te geven: UA= Oekraïne;

- twee letters die de lidstaat van bestemming aangeven:

BE = België

CZ = Tsjechië

DK = Denemarken

DE = Duitsland

EE = Estland

EL = Griekenland

ES = Spanje

FR = Frankrijk

IE = Ierland

IT = Italië

CY = Cyprus

LV = Letland

LT = Litouwen

LU = Luxemburg

HU = Hongarije

MT = Malta

NL = Nederland

AT = Oostenrijk

PL = Polen

PT = Portugal

SI = Slovenië

SK = Slowakije

FI = Finland

SE = Zweden

UK = Verenigd Koninkrijk

- een getal van één cijfer dat het contingentjaar aangeeft en dat met het laatste cijfer van dat jaar overeenkomt, bijvoorbeeld "6" voor 2006;

- een getal van twee cijfers dat het kantoor van afgifte in het land van uitvoer aanduidt;

- een uit vijf cijfers bestaand volgnummer uit de reeks van 00 001 tot 99 999, dat aan de lidstaat van bestemming wordt toegekend.

Artikel 10

De uitvoervergunning mag worden afgegeven na verzending van de producten waarop zij betrekking heeft. In een dergelijk geval wordt op de vergunning de vermelding "issued retrospectively" aangebracht.

Artikel 11

In geval van diefstal, verlies of vernietiging van een uitvoervergunning kan de exporteur bij de bevoegde instantie die de vergunning heeft afgegeven een duplicaat aanvragen dat wordt opgesteld aan de hand van de exportdocumenten die hij in zijn bezit heeft.

Op het aldus afgegeven duplicaat wordt het woord „duplicate" vermeld. Het draagt de datum van de oorspronkelijke vergunning.

Artikel 12

1. Voor zover de Commissie overeenkomstig artikel 4 heeft bevestigd dat de gevraagde hoeveelheid nog beschikbaar is, geven de bevoegde autoriteiten van de lidstaten een invoervergunning af binnen vijf werkdagen na de datum waarop de importeur het origineel van de overeenkomstige uitvoervergunning heeft overgelegd. De uitvoervergunning moet uiterlijk op 31 maart van het jaar volgende op het jaar van verzending van de goederen worden overgelegd. Invoervergunningen worden afgegeven door de bevoegde autoriteiten van elke lidstaat, ongeacht de lidstaat van bestemming die op de uitvoervergunning is vermeld, voorzover de Commissie overeenkomstig artikel 4 heeft bevestigd dat de gevraagde hoeveelheid binnen het betrokken maximum beschikbaar is.

2. Invoervergunningen zijn vanaf de datum van afgifte vier maanden geldig. Op met redenen omkleed verzoek van de importeur kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat de geldigheidsduur met ten hoogste vier maanden verlengen.

3. Invoervergunningen worden gesteld op een formulier van het in bijlage III opgenomen model en zijn geldig in het gehele douanegebied van de Gemeenschap.

4. De aangifte of de aanvraag voor een invoervergunning van de importeur bevat de volgende gegevens:

a) de volledige naam en het volledige adres van de exporteur;

b) de volledige naam en het volledige adres van de importeur;

c) een nauwkeurige omschrijving van de goederen en de TARIC-code(s);

d) het land van oorsprong van de goederen;

e) het land van verzending;

f) de productgroep en de hoeveelheid van de betrokken producten;

g) het nettogewicht voor elke TARIC-post;

h) de cif-waarde van de producten franco grens Gemeenschap per TARIC-post;

i) de vermelding of het goederen van tweede keuze of mindere kwaliteit betreft;

j) in voorkomend geval de data van betaling en levering en een afschrift van de vrachtbrief en het koopcontract;

k) de datum en het nummer van de uitvoervergunning;

l) eventuele voor administratieve doeleinden gebruikte interne codes;

m) de datum en de handtekening van de importeur.

5. Importeurs zijn niet verplicht de totale hoeveelheid waarop een invoercertificaat betrekking heeft in een enkele zending in te voeren.

Artikel 13

De door de autoriteiten van de lidstaten afgegeven invoervergunningen zijn geldig voor de hoeveelheid die is vermeld in de aan deze vergunningen ten grondslag liggende, door de bevoegde Oekraïense autoriteiten afgegeven uitvoervergunningen, mits deze uitvoervergunningen geldig zijn.

Artikel 14

De invoervergunningen of gelijkwaardige documenten worden door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, lid 2, zonder onderscheid aan elke importeur in de Gemeenschap afgegeven, ongeacht de plaats waar deze in de Gemeenschap gevestigd is en onverminderd de verplichting tot naleving van de andere terzake geldende bepalingen.

Artikel 15

1. Indien de Commissie constateert dat Oekraïne voor een bepaalde productgroep uitvoervergunningen heeft afgegeven voor een hoeveelheid die de voor die productgroep vastgestelde maximale hoeveelheid overschrijdt, worden de bevoegde autoriteiten van afgifte in de lidstaten onmiddellijk gelast de afgifte van invoervergunningen op te schorten. In dat geval leidt de Commissie onverwijld overleg in.

2. De bevoegde autoriteiten van een lidstaat geven geen invoervergunningen af voor producten van oorsprong uit Oekraïne die niet door overeenkomstig artikel 6 tot en met 11 afgegeven uitvoervergunningen worden gedekt.

Artikel 16

1. De formulieren die door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten voor de afgifte van de in artikel 12 bedoelde invoervergunningen worden gebruikt, dienen in overeenstemming te zijn met het model van de invoervergunning in bijlage III.

2. De invoervergunningen en de uittreksels worden opgesteld in twee exemplaren, waarvan het ene, dat het nummer 1 draagt en van de vermelding "exemplaar voor de vergunninghouder" voorzien is, de aanvrager ter hand wordt gesteld, terwijl het andere, dat het nummer 2 draagt en van de vermelding "exemplaar voor de autoriteit van afgifte" voorzien is, wordt bewaard door de autoriteit die de vergunning heeft afgegeven. De bevoegde autoriteiten kunnen voor administratieve doeleinden aan formulier nr. 2 extra exemplaren toevoegen.

3. De formulieren worden gedrukt op wit, houtvrij papier, zodanig gelijmd dat het goed te beschrijven is, met een gewicht van 55 tot 65 g/m². De afmetingen zijn 210 × 297 mm.; de regelafstand bedraagt 4,24 mm.; de indeling van de formulieren moet strikt in acht worden genomen. Beide zijden van exemplaar nr. 1, dat de eigenlijke vergunning vormt, zijn bovendien voorzien van een rode geguillocheerde onderdruk die elke vervalsing met mechanische of chemische middelen zichtbaar maakt.

4. De lidstaten dragen zorg voor het drukken van de formulieren. De formulieren kunnen eveneens worden gedrukt door drukkerijen die daartoe zijn erkend door de lidstaat waarin zij zijn gevestigd. In dit geval dient op elk formulier een verwijzing naar deze erkenning voor te komen. Voorts worden op elk formulier de naam en het adres van de drukker vermeld of een teken aan de hand waarvan deze kan worden geïdentificeerd.

5. Bij afgifte worden de invoervergunningen of de uittreksels van een door de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten toegekend afgiftenummer voorzien. Het nummer van de invoervergunning wordt de Commissie langs elektronische weg, via het overeenkomstig artikel 4 opgezette geïntegreerde netwerk, medegedeeld.

6. De vergunningen en de uittreksels worden gesteld in de officiële taal of een van de officiële talen van de lidstaat van afgifte.

7. In vak 10 vermelden de bevoegde autoriteiten de productgroep van de betrokken ijzer- en staalproducten.

8. De tekens van de met de afgifte belaste instanties en die van de met de afboeking belaste autoriteiten worden door middel van een stempel aangebracht. Het stempel van de autoriteiten van afgifte mag evenwel worden vervangen door een droogstempel, in combinatie met letters en cijfers die door perforatie van de vergunning worden verkregen of die daarop worden gedrukt. De toegewezen hoeveelheid wordt door de autoriteit van afgifte op zodanige wijze vermeld dat geen vervalsing mogelijk is en geen cijfers of tekens kunnen worden toegevoegd.

9. De keerzijde van de exemplaren nr. 1 en nr. 2 is voorzien van een vak waarin de hoeveelheden kunnen worden vermeld, hetzij door de douaneautoriteiten bij het vervullen van de invoerformaliteiten, hetzij door de bevoegde administratieve autoriteiten bij de afgifte van een uittreksel. Indien de voor de afboekingen op een vergunning of uittreksel bestemde ruimte ontoereikend is, kunnen de bevoegde autoriteiten daaraan één of meer verlengstroken bevestigen met dezelfde vakken als op de keerzijde van de exemplaren nr. 1 en nr. 2 van de vergunning of het uittreksel. De autoriteiten die de afboeking verrichten brengen hun stempel op zodanige wijze aan dat dit zich voor de helft op de vergunning of het uittreksel en voor de helft op de verlengstrook bevindt. Indien meer dan één verlengstrook wordt gebruikt, wordt elke verlengstrook en de daaraan voorafgaande verlengstrook op dezelfde wijze gestempeld.

10. De door de autoriteiten van een lidstaat afgegeven invoervergunningen en uittreksels of aangebrachte vermeldingen en visa hebben in alle lidstaten dezelfde rechtsgevolgen als de door de autoriteiten van deze lidstaten afgegeven documenten of door hen aangebrachte vermeldingen en visa.

11. Indien nodig kunnen de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten een vertaling van de op de vergunningen of uittreksels aangebrachte vermeldingen in de officiële taal of in een van de officiële talen van die lidstaat verlangen.

Artikel 17

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing tot 31 december 2006.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, op […]

Voor de Raad

De Voorzitter

BIJLAGE I

SA Gewalste platte producten | | | | | |

| | | | | | |

SA1. (coils) | | SA3. (andere gewalste platte producten) | | | | SB Lange producten |

| | | | | | SB1. (balken) |

7208 10 00 00 | | 7208 40 00 90 | | 7211 23 30 10 | | |

7208 25 00 00 | | 7208 53 90 00 | | 7211 23 30 91 | | 7207 19 80 10 |

7208 26 00 00 | | 7208 54 00 00 | | 7211 23 80 10 | | 7207 20 80 10 |

7208 27 00 00 | | 7208 90 00 10 | | 7211 23 80 91 | | |

7208 36 00 00 | | 7209 15 00 00 | | 7211 29 00 10 | | 7216 31 10 10 |

7208 37 00 10 | | 7209 16 10 00 | | 7211 90 00 11 | | 7216 31 10 90 |

7208 37 00 90 | | 7209 16 90 00 | | 7212 10 10 00 | | 7216 31 90 00 |

7208 38 00 10 | | 7209 17 10 00 | | 7212 10 90 11 | | 7216 32 11 00 |

7208 38 00 90 | | 7209 17 90 00 | | 7212 20 00 11 | | 7216 32 19 00 |

7208 39 00 10 | | 7209 18 10 00 | | 7212 30 00 11 | | 7216 32 91 00 |

7208 39 00 90 | | 7209 18 91 00 | | 7212 40 20 10 | | 7216 32 99 00 |

| | 7209 18 99 00 | | 7212 40 20 91 | | 7216 33 10 00 |

7211 14 00 10 | | 7209 25 00 00 | | 7212 40 80 11 | | 7216 33 90 00 |

7211 19 00 10 | | 7209 26 10 00 | | 7212 50 20 11 | | |

| | 7209 26 90 00 | | 7212 50 30 11 | | |

7219 11 00 00 | | 7209 27 10 00 | | 7212 50 40 11 | | |

7219 12 10 00 | | 7209 27 90 00 | | 7212 50 61 11 | | |

7219 12 90 00 | | 7209 28 10 00 | | 7212 50 69 11 | | |

7219 13 10 00 | | 7209 28 90 00 | | 7212 50 90 13 | | |

7219 13 90 00 | | 7209 90 00 10 | | 7212 60 00 11 | | |

7219 14 10 00 | | 7210 11 00 10 | | 7212 60 00 91 | | |

7219 14 90 00 | | 7210 12 20 10 | | 7219 21 10 00 | | |

| | 7210 12 80 10 | | 7219 21 90 00 | | |

7225 20 00 10 | | 7210 20 00 10 | | 7219 22 10 00 | | |

7225 30 10 00 | | 7210 30 00 10 | | 7219 22 90 00 | | |

7225 30 90 00 | | 7210 41 00 10 | | 7219 23 00 00 | | |

| | 7210 49 00 10 | | 7219 24 00 00 | | |

| | 7210 50 00 10 | | 7219 31 00 00 | | |

| | 7210 61 00 10 | | 7219 32 10 00 | | |

| | 7210 69 00 10 | | 7219 32 90 00 | | |

| | 7210 70 10 10 | | 7219 33 10 00 | | |

| | 7210 70 80 10 | | 7219 33 90 00 | | |

| | 7210 90 30 10 | | 7219 34 10 00 | | |

| | 7210 90 40 10 | | 7219 34 90 00 | | |

| | 7210 90 80 91 | | 7219 35 10 00 | | |

| | 7211 14 00 90 | | 7219 35 90 00 | | |

| | 7211 19 00 90 | | 7225 40 12 90 | | |

| | 7211 23 20 10 | | 7225 40 90 00 | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

ANNEX II

EXPORT LICENCE

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. (2) In the currency of the sale contract. | 1 Exporter (name, full address, country) | ORIGINAL | 2 No |

| | 3 Year | 4 Product group |

| | EXPORT LICENCE |

| 5 Consignee (name, full address, country) | |

| | |

| | 6 Country of origin | 7 Country of destination |

| 8 Place and date of shipment – means of transport | 9 Supplementary details |

| 10 Description of goods – manufacturer | 11 TARIC code | 12 Quantity(1) | 13 Fob value(2) |

| 14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the Product group shown in box No 4 by the provisions regulating trade in certain steel products with the European Community. |

| 15 Competent authority (name, full address, country) | At …………………………………. on ……………………………………… (Signature) (Stamp) |

EXPORT LICENCE

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. (2) In the currency of the sale contract. | 1 Exporter (name, full address, country) | COPY | 2 No |

| | 3 Year | 4 Product group |

| | EXPORT LICENCE |

| 5 Consignee (name, full address, country) | |

| | |

| | 6 Country of origin | 7 Country of destination |

| 8 Place and date of shipment – means of transport | 9 Supplementary details |

| 10 Description of goods – manufacturer | 11 TARIC code | 12 Quantity(1) | 13 Fob value(2) |

| 14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the Product group shown in box No 4 by the provisions regulating trade in certain steel products with the European Community. |

| 15 Competent authority (name, full address, country) | At …………………………………. on ……………………………………… (Signature) (Stamp) |

CERTIFICATE OF ORIGIN

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. (2) In the currency of the sale contract. | 1 Exporter (name, full address, country) | ORIGINAL | 2 No |

| | 3 Year | 4 Product group |

| | CERTIFICATE OF ORIGIN (for certain steel products) |

| 5 Consignee (name, full address, country) | |

| | |

| | 6 Country of origin | 7 Country of destination |

| 8 Place and date of shipment – means of transport | 9 Supplementary details |

| 10 Description of goods – manufacturer | 11 CN code | 12 Quantity(1) | 13 Fob value(2) |

| 14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Community. |

| 15 Competent authority (name, full address, country) | At …………………………………. on ……………………………………… (Signature) (Stamp) |

CERTIFICATE OF ORIGIN

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. (2) In the currency of the sale contract. | 1 Exporter (name, full address, country) | COPY | 2 No |

| | 3 Year | 4 Product group |

| | CERTIFICATE OF ORIGIN (for certain steel products) |

| 5 Consignee (name, full address, country) | |

| | |

| | 6 Country of origin | 7 Country of destination |

| 8 Place and date of shipment – means of transport | 9 Supplementary details |

| 10 Description of goods – manufacturer | 11 CN code | 12 Quantity(1) | 13 Fob value(2) |

| 14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Community. |

| 15 Competent authority (name, full address, country) | At …………………………………. on ……………………………………… (Signature) (Stamp) |

BIJLAGE III

Communautaire invoervergunning

1 | 1. Geadresseerde (naam, volledig adres, land, BTW-nummer) | 2. Nummer van afgifte |

Exemplaar voor de vergunninghouder | | 3. Jaar |

| | 4. Voor de afgifte bevoegde autoriteit (naam, adres en telefoonnummer) |

| 5. Aangever/vertegenwoordiger (indien van toepassing) (naam en volledig adres) | 6. Land van oorsprong (en code van geonomenclatuur) |

| | 7. Land van herkomst (en code van geonomenclatuur) |

1 | | 8. Laatste dag van geldigheid |

| 9. Omschrijving van de goederen | 10. TARIC-code |

| | 11. Hoeveelheid, uitgedrukt in dezelfde eenheid als het contingent |

| | 12. Zekerheid/garantie (indien van toepassing) |

| 13. Aanvullende vermeldingen |

| 14. Visum van de bevoegde autoriteit Datum:…………………………………. (Handtekening) (Stempel) |

15. AFSCHRIJVINGEN In het eerste deel van kolom 17 de beschikbare hoeveelheid en in het tweede deel de afgeschreven hoeveelheid aangeven. |

16. Nettohoeveelheid (nettomassa of andere meeteenheid met aanduiding van de eenheid) | 19. Douanedocument (soort en nummer) of uittreksel (nummer) en datum van afschrijving | 20. Naam, lidstaat, handtekening en stempel van de afschrijvende autoriteit |

17. In cijfers | 18. In letters voor de afgeschreven hoeveelheid | | |

1. | | | |

2. | | | |

1. | | | |

2. | | | |

1. | | | |

2. | | | |

1. | | | |

2. | | | |

1. | | | |

2. | | | |

1. | | | |

2. | | | |

1. | | | |

2. | | | |

Hier de eventuele verlengstrook bevestigen. |

Communautaire invoervergunning

2 | 1. Geadresseerde (naam, volledig adres, land, BTW-nummer) | 2. Nummer van afgifte |

Exemplaar voor de bevoegde instantie | | 3. Jaar |

| | 4. Voor de afgifte bevoegde autoriteit (naam, adres en telefoonnummer) |

| 5. Aangever/vertegenwoordiger (indien van toepassing) (naam en volledig adres) | 6. Land van oorsprong (en code van geonomenclatuur) |

| | 7. Land van herkomst (en code van geonomenclatuur) |

2 | | 8. Laatste dag van geldigheid |

| 9. Omschrijving van de goederen | 10. TARIC-code |

| | 11. Hoeveelheid, uitgedrukt in dezelfde eenheid als het contingent |

| | 12. Zekerheid/garantie (indien van toepassing) |

| 13. Aanvullende vermeldingen |

| 14. Visum van de bevoegde autoriteit Datum:…………………………………. (Handtekening) (Stempel) |

15. AFSCHRIJVINGEN In het eerste deel van kolom 17 de beschikbare hoeveelheid en in het tweede deel de afgeschreven hoeveelheid aangeven. |

16. Nettohoeveelheid (nettomassa of andere meeteenheid met aanduiding van de eenheid) | 19. Douanedocument (soort en nummer) of uittreksel (nummer) en datum van afschrijving | 20. Naam, lidstaat, handtekening en stempel van de afschrijvende autoriteit |

17. In cijfers | 18. In letters voor de afgeschreven hoeveelheid | | |

1. | | | |

2. | | | |

1. | | | |

2. | | | |

1. | | | |

2. | | | |

1. | | | |

2. | | | |

1. | | | |

2. | | | |

1. | | | |

2. | | | |

1. | | | |

2. | | | |

Hier de eventuele verlengstrook bevestigen. |

ANNEX IV

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITES NATIONALES COMPETENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITA NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTAŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA WLAŒCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIËService public Fédéral Economie, P.M.E., ClassesMoyennes & EnergieAdministration du potentiel économiqueService LicencesRue de Louvain 44B-1000 BruxellesFax: +32-2-5486570 | EESTI Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Harju 11 EE-15072 Tallinn Fax: + 372-6313 660 |

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O.,Middenstand & EnergieBestuur Economisch PotentieelDienst VergunningenLeuvenseweg 44B-1000 BrusselFax: +32-2-5486570 | ΕΛΛΑΣΥπουργείο Οικονομίας & ΟικονομικώνΔιεύθυνση Διεθνών Οικονομικών ΡοώνΚορνάρου 1GR-105 63 ΑθήναFax : + 301-328 60 94 |

ČESKÁ REPUBLIKAMinisterstvo průmyslu a obchoduLicenční správaNa Františku 32CZ-110 15 Praha 1Fax: + 420-22421 21 33 | ESPAÑAMinisterio de Industria, Turismo y ComercioSecretaría General de Comercio ExteriorSubdirección General de Comercio Exterior de Productos IndustrialesPaseo de la Castellana 162E- 28046 MadridFax: + 34-91-349 38 31 |

DANMARKErhvervs- og BoligstyrelsenØkonomi- og ErhvervsministerietVejlsøvej 29DK-8600 SilkeborgFax: + 45-35-46 64 01 | FRANCEMinistère de l'Economie des Finances et de l'IndustrieDirection Générale des EntreprisesSous-direction des Biens de ConsommationBureau Textile-ImportationsLe Bervil, 12 rue VilliotF-75572 Paris Cedex 12Fax: + 33-1- 53 44 91 81 |

DEUTSCHLANDBundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, (BAFA)- Referat 421Frankfurter Strasse 29-35D-65760 EschbornFax: + 49-6196 90 88 00 | IRELANDDepartment of Enterprise, Trade and EmploymentImport/ Export Licensing, Block CEarlsfort CentreHatch StreetIE-Dublin 2Fax: + 353-1-631 25 62 |

ITALIAMinistero delle Attivita ProduttiveDirezione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambiViale America 341I-00144 RomaFax: +39-6-59 93 22 35 / 59 93 26 36 | ÖSTERREICHBundesministerium für Wirtschaft und ArbeitAussenwirtschaftsadministrationAbteilung C2/2Stubenring 1A-1011 WienFax: + 43-1-7 11 00/ 83 86 |

KYPROSΥπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Υπηρεσία Εμπορίου Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ.6 CY-1421 Λευκωσία Φαξ: + 357-22-37 51 20 | POLSKA Ministerstwo Gospodarki, Pracy i PolitykiSpołecznej Plac Trzech Krzyży 3/5 PL- 00-507 Warszawa Fax: + 48-22-693 40 21 / 693 40 22 |

LATVIJA Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija Brīvības iela 55 LV – 1519 Rīga Fax: + 371-728 08 82 | PORTUGALMinistério das FinançasDirecção Geral das Alfândegas e dos ImpostosEspeciais sobre o ConsumoRua Terreiro do Trigo, Edifício da Alfândega deLisboaPT- 1140-060 Lisboa Fax: + 351-218 814 261 |

LIETUVALietuvos Respublikos ūkio ministerijaPrekybos departamentasGedimino pr. 38/2LT- 01104 VilniusFax: + 370-5-26 23 974 | SLOVENIJAMinistrstvo za gospodarstvoDirektorat za ekonomsk odnose s tujinoKotnikova 5SI-1000 LjubljanaFax: + 386-1-400 36 11 |

LUXEMBOURGMinistère de l’Economie et du Commerce extérieurOffice des licencesBP 113L-2011 LuxembourgFax: + 352-46 61 38 | SLOVENSKÁ REPUBLIKAMinisterstvo hospodárstva SROdbor licenciíMierová 19SK-827 15 Bratislava 212Fax: + 421-2-43 42 39 19 |

MAGYARORSZÁG Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Margit krt. 85. HU-1024 BudapestFax: + 36-1-336 73 02 | SUOMI/FINLANDTullihallitusPL 512FI-00101 HelsinkiTelekopio: + 358-20-492 28 52 |

MALTAServizzi ta' KummerċDiviżjoni għall -KummerċLascarisMT-Valletta CMR02Fax: + 356-21-23 19 19 | SVERIGEKommerskollegiumBox 6803S-11386 StockholmFax: + 46-8-30 67 59 |

NEDERLANDBelastingdienst/Douane centrale dienst voor in- enuitvoerPostbus 30003, Engelse Kamp 2NL-9700 RD GroningenFax : + 31-50-52 32 210 | UNITED KINGDOMDepartment of Trade and IndustryImport Licensing BranchQueensway House - West PrecinctBillinghamUK-TS23 2NFFax: + 44-1642-36 42 69 |

BIJLAGE V

KWANTITATIEVE BEPERKINGEN

(ton)

Producten | Jaar 2006 |

| |

SA Platte producten | |

SA1. Coils | 30 000 |

SA3. Andere platte producten | 20 000 |

SB. Lange producten | |

SB1. Balken | 2 000 |

TIJDSCHEMA

De verordening van de Raad moet zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd.

[1] PB L 232 van 8.9.2005, blz. 43.

[2] PB L 232 van 8.9.2005, blz. 1.

[3] PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1.

--------------------------------------------------

Top