Help Print this page 

Document 52004PC0166

Title and reference
Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van het maximale jaarlijkse visserij-inspanningsniveau voor bepaalde visserijgebieden en visserijtakken

/* COM/2004/0166 def. */
  • No longer in force
Languages and formats available
Multilingual display
Text

52004PC0166

Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van het maximale jaarlijkse visserij-inspanningsniveau voor bepaalde visserijgebieden en visserijtakken /* COM/2004/0166 def. */


Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot vaststelling van het maximale jaarlijkse visserij-inspanningsniveau voor bepaalde visserijgebieden en visserijtakken

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

In artikel 11 van Verordening (EG) nr. 1954/2003 betreffende het beheer van de visserij-inspanning voor bepaalde vangstgebieden en visbestanden van de Gemeenschap, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2847/93 en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 685/95 en (EG) nr. 2027/95 is bepaald dat de Commissie, aan de hand van de in artikel 10 bedoelde informatie en na nauw overleg met de betrokken lidstaten uiterlijk op 29 februari 2004 bij de Raad een voorstel indient voor een verordening tot vaststelling van het maximale jaarlijkse visserij-inspanningsniveau voor elke lidstaat en voor de verschillende in de artikelen 3 en 6 van Verordening (EG) nr. 1954/2003 omschreven deelgebieden en visserijtakken. In artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1954/2003 is vastgesteld dat de lidstaten de vereiste gegevens uiterlijk op 30 november 2003 aan de Commissie mededelen.

Aangezien de in artikel 10 bedoelde gegevens door sommige lidstaten pas in de week van 9 tot en met 13 februari 2004 aan de Commissie zijn meegedeeld, kon het overleg met de lidstaten niet vóór die datum van start gaan.

Na nauw overleg met de lidstaten waarvoor de verordening betreffende de westelijke wateren van belang is, is het de Commissie nu pas mogelijk hierbij een voorstel in te dienen voor de vaststelling van de maximale inspanningsniveaus per visserijtak als omschreven in Verordening (EG) nr. 1954/2003, waarbij zij het volgende opmerkt:

1. Het vergelijken van de beoordeling van de door lidstaten ingediende inspanningsbeperkingen in het kader van de artikelen 3 en 6 van Verordening (EG) nr. 1954/2003 met die van de voorgaande regeling voor de westelijke wateren, is om de volgende redenen ingewikkeld gebleken:

- de groep vaartuigen waarop de nieuwe regeling van toepassing is, is ruimer dan de groep vaartuigen die onder de voorgaande regeling viel, doordat de lengte anders is gedefinieerd;

- in de nieuwe verordening zijn staand demersaal vistuig en gesleept demersaal vistuig samengevoegd in een enkele categorie, terwijl deze voorheen gescheiden waren;

- de in de nieuwe verordening omschreven geografische gebieden, met inbegrip van het biologisch kwetsbare gebied, verschillen van de vorige (ICES-gebied V valt nu volledig onder de regeling);

- de activiteiten van vissersvaartuigen zijn in de nieuwe verordening nauwkeuriger gedefinieerd.

2. Ondanks deze moeilijkheden kan de Commissie nu, na nauw overleg met de lidstaten, maximale inspanningsniveaus voorstellen die een redelijk evenwicht bieden tussen de voorheen vastgestelde inspanningsbeperkingen en de daadwerkelijke visserijactiviteiten van de betrokken vaartuigen in de referentieperiode in de gebieden die onder de nieuwe regeling voor de westelijke wateren vallen.

Voor het berekenen van de maximale inspanningsniveaus zijn de volgende criteria gebruikt:

- de visserijactiviteiten van vaartuigen, uitgedrukt in buitengaats doorgebrachte dagen op zee, wordt gemeten vanaf het moment waarop het vaartuig een zone binnenvaart die valt onder Verordening (EG) nr. 1954/2003 en waarvoor het vaartuig een visserijvergunning heeft;

- bij het berekenen van de inspanningsniveaus wordt alleen rekening gehouden met de doelsoorten, niet met bijvangst;

- het vermogen van de vaartuigen is berekend overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG) nr. 2930/86 houdende definities van de kenmerken van vissersvaartuigen;

- aangezien de grens van het biologisch kwetsbare gebied dwars door de rechthoek tussen 11° en 12° WL en 51° en 53° NB loopt, is de inspanning voor dit gebied in twee delen verdeeld, de helft voor het biologisch kwetsbare gebied en de rest voor het overige gedeelte van ICES-gebied VII.

3. Naast deze maximale inspanningsniveaus hebben de lidstaten ook aanvullende gegevens als omschreven in artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1954/2003 meegedeeld, en met name:

- de in artikel 7 bedoelde lijst van vaartuigen die visserijactiviteiten mogen uitoefenen;

- de maatregelen ter regulering van de visserij-inspanning, als bedoeld in artikel 8, namelijk de afgifte en intrekking van speciale visdocumenten, het toezicht op de activiteiten van hun vloot en de eventuele stopzetting van de visserij indien de visserij-inspanning de vastgestelde maximumniveaus overschrijdt.

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot vaststelling van het maximale jaarlijkse visserij-inspanningsniveau voor bepaalde visserijgebieden en visserijtakken

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1954/2003 van de Raad van 4 november 2003 betreffende het beheer van de visserij-inspanning voor bepaalde vangstgebieden en visbestanden van de Gemeenschap, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2847/93 en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 685/95 en (EG) nr. 2027/95 [1], en met name op artikel 11, lid 1,

[1] PB L 289, 7.11.2003, blz. 1.

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EG) nr. 1954/2003 van de Raad van 4 november 2003 zijn de voorwaarden en procedures vastgesteld voor de invoering van een beheerssysteem betreffende de visserij-inspanning met betrekking tot bepaalde communautaire visserijgebieden en visbestanden.

(2) De lidstaten hebben de Commissie de op grond van artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1954/2003 vereiste gegevens verstrekt, en met name:

-de gemiddelde jaarlijkse visserij-inspanning door vaartuigen met een lengte over alles van 15 m of meer in de periode van 1998 tot en met 2002 in de gebieden omschreven in artikel 3 van die verordening;

-de gemiddelde jaarlijkse visserij-inspanning door vaartuigen met een lengte over alles van 10 m of meer in de periode van 1998 tot en met 2002 in het biologisch kwetsbare gebied omschreven in artikel 6 van die verordening.

(3) Bij de raming van de visserij-inspanning als bedoeld in artikel 3, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1954/2003 wordt onder het geïnstalleerd vermogen verstaan het vermogen van een vaartuig als gedefinieerd in artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 2930/86 van de Raad houdende definities van de kenmerken van vissersvaartuigen [2].

[2] PB L 274, 25.9.1986, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3259/94 (PB L 339, 29.12.1994, blz. 11).

(4) De Commissie heeft de lidstaten de op grond van artikel 10, de leden 1 en 2, van eerstgenoemde verordening vereiste gegevens toegezonden en na overleg met de lidstaten de gegevens beoordeeld die waren verstrekt in verband met de visserij-inspanningsbeperkingen in het kader van voorgaande of lopende communautaire maatregelen waarbij de visserij-inspanning wordt of werd beheerd.

(5) Het voor de vaartuigen die de vlag van een lidstaat voeren, per groep soorten, per gebied en per visserijtak, vast te stellen maximale jaarlijkse visserij-inspanningsniveau moet gelijk zijn aan een vijfde van de totale visserij-inspanning door de betrokken vaartuigen in de vijfjarige periode van 1998 tot en met 2002,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Onderwerp

Bij deze verordening wordt het maximale jaarlijkse visserij-inspanningsniveau vastgesteld voor elke lidstaat en voor de verschillende in de artikelen 3 en 6 van Verordening (EG) nr. 1954/2003 omschreven deelgebieden en visserijtakken.

Artikel 2

Vaststelling van het maximale jaarlijkse visserij-inspanningsniveau

1. Het maximale jaarlijkse visserij-inspanningsniveau voor iedere lidstaat per groep soorten, per gebied en per visserijtak voor het in artikel 3, lid 1, onder a) en b), van Verordening (EG) nr. 1954/2003 bedoelde gebied, wordt vastgesteld overeenkomstig bijlage I bij deze verordening.

2. Het maximale jaarlijkse visserij-inspanningsniveau voor iedere lidstaat per groep soorten, per gebied en per visserijtak voor het in artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1954/2003 bedoelde gebied, wordt vastgesteld overeenkomstig bijlage II bij deze verordening.

Artikel 3

Naleving van andere regelingen tot beperking van de visserij-inspanning

De overeenkomstig de bijlagen I en II vastgestelde maximale jaarlijkse visserij-inspanningsniveaus laten visserij-inspanningsbeperkingen in het kader van herstelplannen en andere beheersmaatregelen van communautair recht onverlet, met dien verstande dat steeds de maatregel met het laagste visserij-inspanningsniveau moet worden nageleefd.

Artikel 4

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, [...]

Voor de Raad

De voorzitter

>REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

>REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

Top