Help Print this page 

Document 52002DC0563

Title and reference
Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement betreffende de tenuitvoerlegging van het actieplan voor risicokapitaal (APRK)

/* COM/2002/0563 def. */
  • In force
Languages and formats available
Multilingual display
Text

52002DC0563

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement betreffende de tenuitvoerlegging van het actieplan voor risicokapitaal (APRK) /* COM/2002/0563 def. */


MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT BETREFFENDE DE TENUITVOERLEGGING VAN HET ACTIEPLAN VOOR RISICOKAPITAAL (APRK)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE

LIJST VAN BIJLAGEN

Bijlage 1 Historische gegevens over durfkapitaal in de EU

Bijlage 2 Historische gegevens over durfkapitaalbeleggingen in de VS

Bijlage 3 Netwerken van business angels in Europa

Bijlage 4- Tenuitvoerlegging van het APRK (per maatregel)

Bijlage 5 Lijst van in het APRK gebruikte afkortingen

Bijlage 6 Lijst van in het APRK gebruikte termen

BIJLAGE 1

HISTORISCHE GEGEVENS OVER DURFKAPITAAL IN DE EU

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE 2

HISTORISCHE GEGEVENS OVER DURFKAPITAALBELEGGINGEN IN DE VS

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE 3

NETWERKEN VAN BUSINESS ANGELS IN EUROPA

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE 4

APRK (ACTIEPLAN VOOR RISICOKAPITAAL) GOEDGEKEURD OP DE TOP VAN CARDIFF (JUNI 1998)

OVERZICHT PER BELEMMERING - STAND VAN ZAKEN IN OKTOBER 2002

Het APRK heeft betrekking op zes (6) categorieën belemmeringen die in de EU dienen te worden weggewerkt:

- MARKTFRAGMENTATIE

- BELEMMERINGEN VAN INSTITUTIONELE EN REGELGEVENDE AARD

- FISCALE BELEMMERINGEN

- SCHAARSTE AAN KLEINE HIGHTECHONDERNEMINGEN

- MENSELIJKE HULPBRONNEN

- CULTURELE BELEMMERINGEN

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE 5

LIJST VAN IN HET APRK GEBRUIKTE AFKORTINGEN

AIM // Alternative Investment Market (www.londonstockexchange.com/aim)

APFD // Actieplan voor financiële diensten

BEST // Business Environment Simplification Task Force (task force voor de vereenvoudiging van het ondernemingsklimaat). In september 1997 in het leven geroepen door de Commissie.

BSPCE // Bons de Souscription des Parts et Créateurs d'Entreprises (aandeelbewijzen) (Frankrijk)

CEER // Comité van Europese effectenregelgevers

EASDAQ // European Association of Securities Dealers Automated Quotation. Nieuwe naam: "NASDAQ-Europe" (www.nasdaqeurope.com)

ECEB // Europees comité voor het effectenbedrijf (vervangt het Comité op hoog niveau van effectentoezichthouders)

EFC // Economisch en Financieel Comité van de Gemeenschap

EHJ // Europees Hof van Justitie (www.curia.eu.int)

EIB // Europese Investeringsbank (www.eib.org)

EIF // Europees Investeringsfonds (www.eif.org)

EURO.NM // Nouveau Marché (Parijs) + Neuer Markt (Frankfurt) + Nieuwe Markt/Nouveau Marché (Brussel) + Nieuwe Markt (Amsterdam) + Nuovo Mercato (Milaan)

EVCA // European Private Equity and Venture Capital Association (Europese vereniging voor risicodragend kapitaal) (www.evca.com)

FIBV // Federation Européenne des Bourses de Valeurs/International Federation of Stock Exchanges (www.fibv.com)

GREB // Globale richtsnoeren voor het economisch beleid

IAS // International Accounting Standards (internationale standaarden voor jaarrekeningen)

ICBE // Instelling voor collectieve belegging in effecten (beleggingsfondsen)

ICT // Informatie- en communicatietechnologie

IT // Informatietechnologie

MKB // Midden- en kleinbedrijf

MPOO // Meerjarenprogramma voor ondernemingen en ondernemerschap van de Commissie

NASDAQ // National Association of Securities Dealers Automated Quotation system (Verenigde Staten) (www.nasdaq.com)

O&O // Onderzoek en ontwikkeling

OTO // Onderzoek en technologische ontwikkeling

RBD // Richtlijn Beleggingsdiensten (Richtlijn 93/22/EEG)

TMT // Telecommunicatie, media en technologie

US GAAP // US Generally Accepted Accounting Principles

VDK // Vennootschappelijk durfkapitaal

BIJLAGE 6

LIJST VAN IN HET APRK GEBRUIKTE TERMEN

Aandelenkapitaal: // Het eigen vermogen van een onderneming.

Aandelenoptie: // Optie die aan werknemers en/of bestuurders wordt gegeven om aandelen tegen een vaste prijs te kopen.

Aanloopkapitaal: // Wordt aan ondernemingen verstrekt met het oog op het ontwikkelen en op de markt brengen van producten.

Business angels: // Particulieren die rechtstreeks in nieuwe en snelgroeiende niet-beursgenoteerde bedrijven investeren (seed finance). In vele gevallen vergemakkelijken zij ook de financiering van de volgende fase van de levenscyclus van nieuwe bedrijven (aanloopfase). Business angels verstrekken gewoonlijk financiële middelen in ruil voor een belang in het aandelenkapitaal van de onderneming, maar kunnen ook voorzien in andere vormen van financiering op lange termijn. Dit kapitaal kan een aanvulling vormen op de door de sector van het durfkapitaal* verschafte middelen doordat in een vroeger stadium dan dat de meeste durfkapitaalfondsen bereid zijn te investeren, kleinere bedragen (meestal minder dan 150 000 EUR) worden verstrekt.

Comité op hoog niveau van effectentoezicht-houders: // Informele adviesgroep die in 1985 door de Commissie en de effectentoezichthouders van de EU is opgericht voor samenwerking en grensoverschrijdende aangelegenheden. Is vervangen door het Europees comité voor het effectenbedrijf (ECEB*).

Corporate governance (ondernemingsbestuur en -controle): // De wijze waarop organisaties, in het bijzonder vennootschappen, worden bestuurd en de bestuurders verantwoording afleggen aan de eigenaars. Het belang van dit thema is sinds het begin van de jaren negentig onafgebroken toegenomen, omdat de verstrekkers van externe financiering aan een onderneming zich ervan wilden verzekeren dat het management hun belangen niet schaadt.

Corporate venturing: // Verstrekking van vennootschappelijk durfkapitaal*, waarbij een grotere onderneming om strategische, financiële of maatschappelijk verantwoorde redenen een rechtstreeks minderheidsbelang neemt in een kleinere, niet-beursgenoteerde onderneming. Deze financieringsmethode wordt hoofdzakelijk toegepast door grote ondernemingen om de externe ontwikkeling van technologieën te ondersteunen.

Durfkapitaal (Venture capital): // Investeringen/beleggingen in niet-beursgenoteerde ondernemingen door durfkapitaalfondsen die eigen gelden of gelden van derden beheren. Onder de term "durfkapitaal" vallen startkapitaal*, ontwikkelingskapitaal* en vervangingskapitaal*, maar niet de financiering van buy-outs*.

Durfkapitaalfondsen: // Fondsen van het closed-end-type die zijn opgericht om durfkapitaal te verstrekken .

Effecten: // Financiële vermogensbestanddelen, zoals onder andere aandelen, overheids- en andere obligaties, rechten van deelneming in beleggingsfondsen en rechten op geleend of gestort geld.

Effectenbeurs: // Een markt waarop effecten worden gekocht en verkocht. De belangrijkste functie bestaat erin vennootschappen en nationale en lokale autoriteiten kapitaal te verschaffen door de verkoop van effecten aan beleggers.

Gereglementeerde markten: // Georganiseerde markten waarop kopers en verkopers volgens afgesproken regels en procedures effecten verhandelen. Markten die beantwoorden aan de voorwaarden van artikel 1, punt 13, van de Richtlijn Beleggingsdiensten*.

"Goede-huisvader"-regel: // Verplichting voor beheerders van pensioenfondsen om te beleggen zoals een voorzichtige belegger dat voor zichzelf zou doen, in het bijzonder door de portefeuille op een verstandige wijze te diversifiëren, waarbij geen andere beperkingen op de diversificatie van de portefeuille gelden dan dat pensioenfondsen die pensioenregelingen in de vorm van salaris-/dienstjarensystemen (defined benefit plans) financieren, niet in soortgelijke pensioenfondsen mogen beleggen. Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, de Verenigde Staten, Canada en Australië hebben een dergelijke wetgeving.

Institutionele beleggers: // Met deze term wordt vooral gerefereerd aan verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en beleggingsfondsen die spaargelden aantrekken en middelen verstrekken aan de markten; hij heeft ook betrekking op andere vormen van institutioneel vermogen (bijv. fondsen uit schenkingen, stichtingen enz.).

IPO: // Initial Public Offering (beursgang, beursintroductie): het introduceren van een vennootschap op de beurs door het publiek uit te nodigen op haar aandelen in te schrijven.

Jaarrekeningenricht-lijnen: // De Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG.

Kapitaalmarkt: // Een markt waarop het bedrijfsleven, de nationale overheid en de lokale autoriteiten lange-termijnkapitaal aantrekken. Effectenbeurzen maken deel uit van de kapitaalmarkt.

Management buy-out: // Financiering die wordt verstrekt om het huidige management en de investeerders/beleggers de mogelijkheid te bieden een bestaand productengamma of bedrijf te verwerven. Ook MBO genoemd.

Marktkapitalisatie: // De prijs van een aandeel, vermenigvuldigd met het totale aantal uitstaande aandelen. De totale marktwaarde van een vennootschap. Bij uitbreiding, de totale waarde van de vennootschappen die aan een aandelenbeurs zijn genoteerd.

Ontwikkelingskapitaal: // Financiering die wordt verstrekt ter bevordering van de groei en expansie van een onderneming.

Particulier risicokapitaal: // Tegengestelde van openbaar risicokapitaal; risicokapitaalinvestering in niet-beursgenoteerde ondernemingen. Dit omvat durfkapitaal en overname-investeringen.

Primaire markt: // Markt waarop een nieuwe emissie van effecten plaatsvindt.

Prospectus: // Een formeel schriftelijk aanbod tot het verkopen van effecten, waarin een plan voor een nieuw bedrijf wordt voorgesteld of dat de gegevens over een bestaand bedrijf bevat die een belegger nodig heeft om met kennis van zaken een beslissing te nemen.

Prospectusrichtlijn: // Richtlijn 89/298/EEG (prospectus voor openbare aanbiedingen van effecten) en/of Richtlijn 80/390/EEG (prospectus voor de toelating tot de notering aan een effectenbeurs). Deze richtlijnen zullen worden vervangen door een nieuwe richtlijn die momenteel in behandeling is (het voorstel voor een nieuwe richtlijn is door de Commissie aangenomen op 30 mei 2001).

Richtlijn Beleggings-diensten: // Richtlijn 93/22/EEG (RBD*). Deze richtlijn voorziet in een Europees "paspoort" voor beleggingsondernemingen (makelaars, handelaars enz.) en verleent elektronische beurzen het recht hun terminals in andere lidstaten te plaatsen.

Risicokapitaalmarkten: // Markten waarop een onderneming tijdens de eerste groeifasen (start*, aanloop* en ontwikkeling*) risicodragend kapitaal kan aantrekken. In het kader van deze mededeling heeft dit begrip betrekking op drie financieringswijzen:

* informele investeringen/beleggingen door business angels* en ondernemingen ("Corporate Venturing"*);

* durfkapitaal;

* in het MKB en snelgroeiende ondernemingen gespecialiseerde effectenbeurzen.

Secundaire markt: // Markt waarop effecten na de eerste emissie worden gekocht en verkocht. Het bestaan van een bloeiende, liquide secundaire markt is noodzakelijk voor een gezonde primaire markt.

Seed capital: // Financiering ter ondersteuning van het onderzoek, de analyse en de ontwikkeling van een initieel concept.

Startkapitaal (Early stage capital): // Financiering van ondernemingen voor zij beginnen met commerciële productie en verkoop en voor zij winst maken. Omvat seed capital* en aanloopkapitaal*.

Vervangingskapitaal: // Aankoop van bestaande aandelen in een vennootschap bij een andere organisatie die durfkapitaalinvesteringen verricht, dan wel bij een of meerdere andere aandeelhouders.

(*) Opgenomen in de lijst van termen of afkortingen.

Top