Help Print this page 

Document 52000DC0789

Title and reference
Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité - Follow-up van het Groenboek over de bestrijding van namaak en piraterij in de interne markt

/* COM/2000/0789 def. */
  • In force
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
PDF pdf ES pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf PT pdf FI pdf SV
Multilingual display
Text

52000DC0789

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité - Follow-up van het Groenboek over de bestrijding van namaak en piraterij in de interne markt /* COM/2000/0789 def. */


MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD, HET EUROPEES PARLEMENT EN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ Follow-up van het Groenboek over de bestrijding van namaak en piraterij in de interne markt

Samenvatting

In 1998 heeft de Commissie naar aanleiding van haar Groenboek over de bestrijding van namaak en piraterij in de interne markt het advies van de belanghebbende kringen gevraagd, teneinde de economische gevolgen van dit verschijnsel voor de interne markt vast te stellen, de doeltreffendheid van de wetgeving ter zake te evalueren en een aantal voorstellen ter verbetering van de situatie te doen.

Deze raadpleging heeft bevestigd dat de meeste economische en industriële sectoren in de interne markt grote problemen met namaak en piraterij hebben en dat de Commissie, en meer in het algemeen de Europese Unie, maatregelen moet nemen om de bestrijding van namaak en piraterij op het niveau van de Unie te intensiveren en te verbeteren.

Deze mededeling bevat een actieprogramma bestaande uit urgente maatregelen, waarvoor de Commissie binnenkort voorstellen zal indienen, maatregelen op middellange termijn en andere initiatieven.

Urgente maatregelen

(1) De Commissie zal een voorstel voor een richtlijn indienen om de middelen tot handhaving van intellectuele-eigendomsrechten te verbeteren en een algemeen kader voor de uitwisseling van informatie en voor administratieve samenwerking vast te stellen.

(2) De Commissie zal aan de hand van de bestaande programma's opleidingsacties voor ambtenaren van rechtshandhavingsinstanties, waaronder die van de kandidaat-lidstaten, en voorlichtings- en sensibiliseringsacties voor het grote publiek op touw zetten.

(3) De Commissie zal in het kader van de uitbreidingsonderhandelingen prioriteit blijven geven aan de bestrijding van namaak en piraterij.

(4) De Commissie zal een studie initiëren met het oog op de vaststelling van methoden voor het verzamelen, analyseren en vergelijken van de gegevens op het gebied van namaak en piraterij.

(5) De Commissie is voornemens bij haar diensten een contactpunt aan te wijzen die als schakel fungeert tussen de verschillende diensten die zich met de bestrijding van namaak en piraterij bezighouden, en die de transparantie naar de buitenwereld vereenvoudigt.

Acties op middellange termijn

(6) De Commissie gaat na of het mogelijk is aanvullende mechanismen voor de administratieve samenwerking ter bestrijding van namaak en piraterij in het leven te roepen, waarbij het niet alleen gaat om samenwerking tussen de bevoegde nationale autoriteiten, maar ook om samenwerking tussen deze en de Commissie.

(7) De Commissie zal onderzoeken of het nodig is voorstellen in te dienen voor een harmonisatie van de minimumstraffen, voor de uitbreiding van de bevoegdheden van Europol tot de bestrijding van namaak en piraterij en voor de invoering van een structuur om via een internetsite toegang te krijgen tot de vonnissen van nationale rechters ter zake.

Andere initiatieven

(8) De Commissie doet in deze mededeling aanbevelingen voor een beter gebruik van de bestaande informatiesystemen en voor een intensivering van de samenwerking en de informatieuitwisseling tussen de particuliere sector en de overheid.

Inleiding

1. Namaak en piraterij in de interne markt leiden tot marktverstoringen en verleggingen van het handelsverkeer, vooral wanneer gebruik wordt gemaakt van de verschillen tussen de landen op het gebied van de middelen die naleving van de intellectuele-eigendomsrechten moeten afdwingen. In de lidstaten van de Europese Unie zijn er namelijk nog grote verschillen wat het niveau van bescherming van de intellectuele eigendom betreft, met name ten aanzien van de effectieve handhaving van de rechten; dit betreft bijvoorbeeld de voorlopige maatregelen om het bewijsmateriaal te beschermen, de schadeberekening en de procedures om namaak of piraterij te laten beëindigen. In sommige lidstaten bestaan geen maatregelen en procedures zoals het recht op informatie en het op kosten van de overtreder terugroepen van de op de markt gebrachte litigieuze goederen. Deze verschillen zijn schadelijk voor de goede werking van de interne markt en bemoeilijken een doeltreffende bestrijding van namaak en piraterij. Hierdoor verliest het bedrijfsleven zijn vertrouwen in de interne markt, wat tot lagere investeringen leidt. Afgezien van de economische en sociale gevolgen van dit verschijnsel lijkt de georganiseerde criminaliteit hier meer en meer een hand in het spel te krijgen, terwijl de opkomst van internet ook nieuwe ontwikkelingen meebrengt. De bestrijding van dit verschijnsel is daarom van essentieel belang voor de Europese Unie.

2. In deze mededeling worden in de vorm van een actieprogramma verschillende maatregelen en initiatieven aangekondigd die de Commissie voornemens is te nemen om de bestrijding van namaak en piraterij in de interne markt te verbeteren en te intensiveren. Alle betrokken partijen, en in de eerste plaats de houders van intellectuele-eigendomsrechten, zullen worden betrokken bij de uitvoering van dit actieprogramma waarmee wordt beoogd om ten behoeve van de interne markt de bestaande maatregelen ten aanzien van de controle op namaak en piraterij aan de buitengrenzen van de EU (Verordening nr. 3295/94 zoals gewijzigd) en de initiatieven die in het kader van de betrekkingen met derde landen en van multilaterale overeenkomsten (met name de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, TRIP's, gesloten in het kader van de Wereldhandelsorganisatie [1]) zijn ontplooid, aan te vullen.

[1] Besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde (1986-1994) voortvloeiende overeenkomsten, PB L 336 van 23.12.1994, blz. 213.

3. Op 15 oktober 1998 heeft de Commissie een Groenboek over de bestrijding van namaak en piraterij in de interne markt [2] gepubliceerd om een debat over dit thema met alle betrokken kringen aan te gaan. In het Groenboek wordt voorgesteld actie te ondernemen op het gebied van maatregelen van de privé-sector, de doeltreffendheid van technische middelen om goederen te beschermen en te identificeren, straffen en andere middelen om de naleving van intellectuele-eigendomsrechten te verzekeren en de administratieve samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten.

[2] COM(98) 569 def.

4. De Commissie heeft veel reacties gekregen (145). Zij heeft op 2 en 3 maart 1999 samen met het Duitse voorzitterschap van de Raad een hoorzitting voor alle betrokkenen georganiseerd in München, alsmede op 3 november 1999 een vergadering van deskundigen met de lidstaten. Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 24 februari 1999 advies over het Groenboek uitgebracht [3] en het Europees Parlement heeft op 4 mei 2000 een resolutie ter zake goedgekeurd [4].

[3] PB C 116 van 28.4.1999, blz. 35.

[4] Nog niet gepubliceerd.

De reacties op het Groenboek [5]

[5] Een samenvattend verslag over deze reacties op het Groenboek van de Europese Commissie over namaak en piraterij is te vinden op de volgende website:

5. De raadpleging heeft de schadelijke effecten van namaak en piraterij voor de goede werking van de interne markt bevestigd. Wegens de clandestiene aard van deze activiteiten is het weliswaar moeilijk om de omvang van dit verschijnsel in de interne markt te meten, maar duidelijk is dat het om een belangrijk verschijnsel gaat dat nog overal in omvang toeneemt. Voor alle economische sectoren is het een groot probleem omdat investeringen en innovatie hierdoor worden ontmoedigd, er banen verloren gaan en er gevaar voor de consument bestaat. De totaalcijfers van het door de Internationale Kamer van Koophandel opgerichte Counterfeiting Intelligence Bureau [6], die aantonen dat namaak en piraterij 5 tot 7% van de mondiale handel uitmaken, dat de kosten 200 tot 300 miljard euro per jaar bedragen en dat door deze praktijken 200 000 arbeidsplaatsen per jaar verloren gaan, worden vaak door de belanghebbende kringen aangehaald. Volgens deze schattingen verliezen Europese bedrijven die activiteiten op internationaal vlak uitoefenen, tussen 400 en 800 miljoen euro binnen de interne markt en 2 000 miljoen euro buiten de EU. Het aandeel van namaak en piraterij ten opzichte van de legitieme handel binnen de interne markt bedraagt volgens door de betrokken sectoren verstrekte gegevens:

[6] "Countering Counterfeiting. A guide to protecting & enforcing intellectual property rights", Counterfeiting Intelligence Bureau, Internationale Kamer van Koophandel, 1997.

Aandeel van namaak en piraterij ten opzichte van de legitieme handel in de interne markt (%)

Sector // Aandeel van namaak en piraterij

Informatica // 39

Audio-visueel // 16

Textiel // 10-16

Musiek // 10

Auto-onderdelen // 5-10

Sport en recreatie // 5-7

De belanghebbende kringen klagen over de verschillen die er thans tussen de strafstelsels bestaan, wat zijn weerslag heeft op de handel tussen de lidstaten en directe gevolgen voor de concurrentievoorwaarden in de interne markt. Deze verschillen hebben namelijk gevolgen voor de plaats waar de namaak en de piraterij binnen de Europese Unie plaatsvinden: de betrokken producten worden doorgaans vooral vervaardigd en verkocht in de landen die namaak en piraterij het minst doeltreffend bestraffen. Deze situatie leidt tot omleggingen van het handelsverkeer, vervalst de concurrentie en veroorzaakt marktverstoringen. Daarom willen de betrokken kringen, en ook de lidstaten, dat dit probleem energiek wordt aangepakt en dat op het niveau van de Europese Unie ambitieuze initiatieven worden genomen.

6. De Commissie deelt de zorgen van de betrokken kringen in grote lijnen. Hun wensen komen ook overeen met de beleidsdoelstellingen van de Commissie om de ontwikkeling van innoverende activiteiten waardoor arbeidsplaatsen in Europa worden gecreëerd, te vergemakkelijken door een coherente en doeltreffende bescherming van de intellectuele-eigendomsrechten in de interne markt.

7. Uit de reacties op het Groenboek komt naar voren dat de privé-sector meer initiatieven zou kunnen ontplooien, met name wat de samenwerking met de overheid betreft. In de meeste antwoorden ligt de nadruk op de behoefte aan een betere coördinatie van de gegevensbanken en een toename van de grensoverschrijdende informatiestromen tussen de nationale instanties en de beroepsorganisaties. In het algemeen wordt in de antwoorden instemmend gereageerd op de campagnes om het publiek te informeren en bewust te maken van de negatieve gevolgen en de gevaren van namaak en piraterij. Iedereen is het er over eens dat beroepsorganisaties het recht moeten krijgen in rechte op te treden. Ten aanzien van de technische middelen om de goederen te beschermen en te identificeren verlangen de belanghebbende kringen wetgeving om de vervaardiging en verspreiding van illegale technische middelen te verbieden en om beroepsmogelijkheden te bieden tegen de manipulatie van wettelijke middelen. Voor multimediaproducten (cd, cd-rom, dvd) verlangen de rechthebbenden dat het gebruik van identificatiecodes verplicht wordt gesteld.

8. De straffen en de andere middelen om de naleving van intellectuele-eigendomsrechten te verzekeren moeten volgens de belanghebbende kringen in alle lidstaten even doeltreffend zijn. Sommigen spreken zich uit voor een harmonisatie van de straffen en de strafprocedures. In de meeste reacties wordt gevraagd om geharmoniseerde regels voor de sluiting van de bedrijven en winkels en de inbeslagname van de voor illegale doeleinden gebruikte uitrusting. Verder klagen de belanghebbende kringen over de verscheidenheid en de ongeschiktheid van het optreden van de lidstaten en van hun maatregelen om bewijsmiddelen te verzamelen. Zij vragen om uniforme opsporings- en inbeslagnameprocedures en doeltreffende grensoverschrijdende rechterlijke bevelen. Voorts wensen ze dat in alle lidstaten forfaitaire schadevergoedingen of geldstraffen worden ingevoerd. In de meeste commentaren wordt ervoor gepleit om het informatierecht [7] en de publicatie van vonnissen in alle lidstaten in te voeren. Uit de antwoorden op het Groenboek blijkt dat er brede overeenstemming bestaat over de noodzaak de administratieve samenwerking tussen de voor de bestrijding van namaak en piraterij in de interne markt bevoegde nationale autoriteiten te verbeteren, ook wat de opleiding en de uitwisseling van ambtenaren betreft. Uit de reacties blijkt dat de Commissie hierbij een belangrijke rol moet spelen.

[7] Verplichting voor de namaker of de piraat om bepaalde inlichtingen te verschaffen over de oorsprong van de litigieuze goederen, de handelskanalen en de identiteit van derden die bij de productie van en de handel in de goederen zijn betrokken.

Door de Commissie beoogde maatregelen

9. De Commissie wijst er op dat de overheid ongetwijfeld een belangrijke rol bij de bestrijding van namaak en piraterij heeft, maar dat de verantwoordelijkheid op dit gebied in de eerste plaats bij de houders van intellectuele-eigendomsrechten ligt, die zelf waakzaam moeten zijn, bijvoorbeeld bij hun licentiebeleid en de controle op de kwaliteit van producten en diensten.

10. De Commissie stelt als follow-up voor het Groenboek het onderhavige actieprogramma voor. Dit bevat urgente maatregelen - waarvoor binnenkort voorstellen van de Commissie zullen worden ingediend -, maatregelen op middellange termijn en in het actieprogramma zelf opgenomen aanbevelingen aan het bedrijfsleven en de overheid.

11. Omdat namaak en piraterij op internet een steeds zorgwekkender verschijnsel worden, zal de Commissie de ontwikkeling van de situatie zeer zorgvuldig volgen en eventueel initiatieven nemen in het kader van dit actieprogramma.

12. Overeenkomstig het Verdrag van Amsterdam, de conclusies van de Europese Raad van Tampere van 15 en 16 oktober 1999 [8], de richtsnoeren die de Commissie in haar mededeling over de bestrijding van de criminaliteit heeft voorgesteld en de werkzaamheden van het Europees Forum voor de bestrijding van de georganiseerde misdaad en de economische criminaliteit [9], moeten de maatregelen die in dit actieprogramma zijn opgenomen, uiteraard deel gaan uitmaken van de horizontale initiatieven op het gebied van justitie en binnenlandse zaken, en met name van de strategie van de Europese Unie ter voorkoming en bestrijding van de criminaliteit.

[8] PB C 124 van 3.5.2000, blz. 1.

[9] Het Europees Forum voor de bestrijding van de georganiseerde misdaad en de economische criminaliteit is een initiatief van de Commissie voor de structurering van de werkzaamheden ter voorkoming van de misdaad op Europees niveau. Het gaat om een kader voor de vorming van netwerken van deskundigen en de lancering van initiatieven.

Urgente maatregelen

Richtlijn inzake de middelen om naleving van de intellectuele-eigendomsrechten te verzekeren

13. De Commissie zal een voorstel voor een richtlijn indienen om de goede werking van de interne markt op dit gebied te verzekeren. Omdat de TRIP's-overeenkomst evenwel al bepalingen over de minimale middelen ter verzekering van de naleving van de intellectuele-eigendomsrechten bevat en deze in alle lidstaten ten uitvoer zijn gelegd, gaat het bij de maatregelen van de Commissie ter zake uitsluitend om aanvullingen op deze overeenkomst.

14. De richtlijn heeft ten doel de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten over de middelen tot handhaving van de intellectuele-eigendomsrechten te harmoniseren en ervoor te zorgen dat de beschikbare intellectuele-eigendomsrechten overal in de interne markt een gelijkwaardige bescherming genieten. Uiteraard moeten bij de uitvoering van deze middelen de mededingingsregels uit het Verdrag in acht worden genomen. De richtlijn heeft vooral betrekking op:

- het recht voor beroepsorganisaties om in rechte op te komen voor de verdediging van de collectieve belangen waarmee ze belast zijn [10];

[10] In de wetgeving van diverse lidstaten bestaan al soortgelijke bepalingen waarbij dit specifieke recht wordt gecreëerd.

- de juridische bescherming van de technische middelen op het gebied van de industriële eigendom [11]; de beoogde wetgeving zal de vervaardiging en verspreiding van illegale technische middelen verbieden en beroepsmogelijkheden tegen de manipulatie van de legitieme middelen bevatten;

[11] Wat de auteursrechten en de naburige rechten betreft, bevat het gemeenschappelijk standpunt van de Raad over de richtlijn inzake de harmonisatie van bepaalde aspecten van de auteursrechten en de naburige rechten in de informatiemaatschappij uitvoerige bepalingen over de juridische bescherming van de technische maatregelen. Zie ook artikel 7, lid 1, onder c, van Richtlijn 91/250/EEG van de Raad van 14 mei 1991 inzake de juridische bescherming van computerprogrammatuur.

- in de desbetreffende gevallen, en onverminderd de onder punt 21 bedoelde straffen, de mogelijkheid om bedrijven en winkels waar namaak en piraterij plaatsvinden, te sluiten, de voor onwettige doeleinden gebruikte uitrusting in beslag te nemen en bezittingen en winsten die met namaak en piraterij zijn behaald, te confisqueren;

- civielrechtelijke maatregelen en procedures, met name op het gebied van opsporing, inbeslagname en bewijsvoering, met behulp waarvan de bezitters van intellectuele-eigendomsrechten ervoor kunnen zorgen dat hun rechten in de interne markt werkelijk in acht worden genomen;

- een procedure om de litigieuze goederen op kosten van de overtreder uit de markt te nemen; geharmoniseerde criteria voor de berekening van de schadevergoeding; met inachtneming van de regels inzake de bescherming van gegevens en met name van persoonlijke gegevens; invoering van een informatierecht en de mogelijkheid te besluiten tot de bekendmaking van rechterlijke vonnissen die in de lidstaten op het gebied van namaak en piraterij worden gewezen [12];

[12] Overeenkomstig de conclusies van de Europese Raad van Tampere wordt, in het kader van de tenuitvoerlegging van het beginsel van wederzijdse erkenning van strafrechtelijke vonnissen die in kracht van gewijsde zijn gegaan, momenteel onderzoek gedaan naar de invoering van een register van veroordelingen.

- de aanwijzing in iedere lidstaat van een of meer administratieve correspondenten voor vraagstukken betreffende de bestrijding van namaak en piraterij in de interne markt, overeenkomstig het systeem voor vraagstukken in verband met de controle aan de buitengrenzen van de EU; deze correspondenten zijn gesprekspartner voor zowel de belanghebbende kringen als de controleautoriteiten in de andere lidstaten; de oprichting van een contactcomité op het niveau van de Europese Unie, bestaande uit de nationale correspondenten en voorgezeten door de Commissie, dat tot taak heeft de samenwerking verder te ontwikkelen, de uitwisseling van informatie te bevorderen en alle vraagstukken betreffende de bestrijding van namaak en piraterij in de interne markt te onderzoeken, met uitzondering van vraagstukken die onder het strafrecht vallen [13];

[13] De administratieve correspondenten en het contactcomité moeten rekening houden met de werkzaamheden in het kader van het Europees Forum voor de bestrijding van de georganiseerde misdaad en de economische criminaliteit.

- de opstelling van een periodiek evaluatieverslag over de werking van de richtlijn, met inbegrip van de doeltreffendheid van de door de verschillende bevoegde organen en instanties genomen maatregelen.

De Commissie zal verder nagaan of het mogelijk is een verplichting tot het gebruik van identificatiecodes op optische schijven op te leggen en maatregelen ter controle van de installaties en de vervaardiging in te voeren.

Opleiding en uitwisseling van ambtenaren

15. Wat de opleiding en uitwisseling van ambtenaren van de rechtshandhavingsinstanties betreft, zal de Commissie zorgen voor een optimaal gebruik van bestaande en toekomstige opleidingsprogramma's, waarbij meer aandacht wordt besteed aan de bestrijding van namaak en piraterij. Er zal rekening worden gehouden met de ervaring die de douane ter zake met communautaire programma's zoals "Douane 2002" heeft opgedaan.

Intensivering van de acties op het gebied van opleiding en technische bijstand ten behoeve van kandidaat-lidstaten

16. In het kader van de uitbreidingsonderhandelingen zal de Commissie voorrang blijven geven aan de bestrijding van namaak en piraterij en zal zij, in het kader van de bestaande programma's, zorgen voor intensivering van de maatregelen op het gebied van opleiding en technische bijstand ter zake. Zij zal er bij de kandidaat-lidstaten op aandringen snel de nodige instrumenten en infrastructuren vast te stellen om naleving van de intellectuele-eigendomsrechten doeltreffend te verzekeren.

Sensibilisering van en informatie aan het publiek

17. De Commissie heeft samen met het Franse presidentschap van de Europese Unie en vooral met steun van de Franse douane op 20 en 21 november 2000 in Parijs een Europees Forum over de bestrijding van namaak georganiseerd. Bovendien verleent zij, voor zover de middelen dit toelaten, in samenwerking met de privé-sector steun aan nationale initiatieven op het gebied van de sensibilisering van en de informatie aan het publiek over de negatieve gevolgen van namaak en piraterij, waarbij de nadruk komt te liggen op de bescherming van de consument, de volksgezondheid en de openbare veiligheid. Hiervoor zullen de informatieprogramma's van de Commissie worden gebruikt.

Vaststelling van methoden voor de verzameling, analyse en vergelijking van de gegevens

18. De Commissie zal opdracht geven voor een studie over de vaststelling van methoden voor de verzameling, analyse en vergelijking van de gegevens in de interne markt. Daarbij wordt vooral rekening gehouden met de aanpak die is ontwikkeld voor de verzameling van de douanestatistische gegevens uit hoofde van de Verordeningen nr. 3295/94 en 1367/95. Het moet een eenvoudig, betrouwbaar en doeltreffend evaluatiemiddel worden dat gemakkelijk kan worden gebruikt en dat de belanghebbende kringen, de lidstaten en de Commissie de mogelijkheid biedt passende bestrijdingsmaatregelen vast te stellen en toe te passen. De met behulp van deze methoden verzamelde gegevens kunnen helpen bij de vaststelling van het in bovengenoemde richtlijn genoemde beoordelingsverslag.

Contactpunt binnen de Commissie

19. Er zou een contactpunt bij de Commissie kunnen worden aangewezen die met het oog op een betere transparantie ten opzichte van het bedrijfsleven en de lidstaten alle vraagstukken met betrekking tot namaak en piraterij in de interne markt kan behandelen, en met name die welke voortvloeien uit de uitvoering van de onder punt 14 bedoelde richtlijn. Dit contactpunt bij de Commissie krijgt geen specifieke bevoegdheden, maar fungeert als schakel tussen de verschillende diensten van de Commissie. De taak van dit contactpunt is een aanvulling op die van de administratieve correspondenten en het contactcomité, genoemd in punt 14, vijfde streepje, en op die van het contactpunt voor de tenuitvoerlegging van Verordening nr. 3295/94 in gewijzigde vorm.

Acties op middellange termijn

Administratieve samenwerking

20. De Commissie zal de mogelijkheid onderzoeken om, eventueel door middel van een verordening, met het oog op de bestrijding van namaak en piraterij in de interne markt specifieke mechanismen - naast die welke zijn bedoeld in punt 14, vijfde alinea - op te richten voor de administratieve samenwerking tussen de bevoegde nationale autoriteiten en tussen deze en de Commissie. Bij de voorstellen kan men zich baseren op de mechanismen voor administratieve samenwerking die al op andere gebieden bestaan, met name op douane- en landbouwgebied en op het gebied van de eigen middelen. Het zou hierbij kunnen gaan om wederzijdse bijstand tussen de nationale autoriteiten die bevoegd zijn voor de uitwisseling van informatie, onder meer die over concrete gevallen van namaak en piraterij, maar met inachtneming van de voorschriften inzake geheimhouding en gegevensbescherming, en om de eventuele uitvoering van gezamenlijke inspecties en controles, maar ook, wanneer het communautaire belang in het geding is, om de totstandbrenging van communautaire samenwerking tussen de nationale autoriteiten en de Commissie.

Harmonisatie van de minimumstraffen

21. De Commissie zal onderzoeken of het nodig is voorstellen te doen voor maatregelen voor de invoering, op basis van artikel 34 van titel VI van het VEU, van minimumregelingen voor strafbare feiten en de hierop van toepassing zijnde straffen. Ook zal zij onderzoeken of het douanerecht op dit terrein verder kan worden ontwikkeld. Het beoogde initiatief kan betrekking hebben op de onderlinge aanpassing van de minimumstraffen in de lidstaten bij inbreuken op een bepaald intellectueel -eigendomsrecht en op de harmonisatie van de strafmaten voor inbreuken op de verschillende intellectuele-eigendomsrechten.

Uitbreiding van de bevoegdheden van Europol

22. Voor aspecten van namaak en piraterij die de eerstepijlergebieden overschrijden, moeten de bevoegdheden van Europol worden uitgebreid tot de bestrijding van namaak en piraterij overeenkomstig de bepalingen van de Europol-overeenkomst. [14]

[14] Zie artikel 2, lid 2, derde alinea, van de Europol-overeenkomst (PB C 316 van 27.11.1995, blz. 1).

Verbetering van de toegang tot informatie

23. Om ondernemingen en verenigingen een betere toegang tot informatie te geven is de Commissie voornemens een structuur in het leven te roepen, bijvoorbeeld een internetsite, die het bedrijfsleven en de strafrechtelijke autoriteiten, in overeenstemming met de regels inzake de bescherming van persoonlijke gegevens, toegang geven tot de rechterlijke vonnissen die in de lidstaten worden gepubliceerd. Daarbij kan met name gebruik worden gemaakt van het informatiesysteem van het Europees justitieel netwerk op het gebied van burgerlijke en handelszaken. Via hyperlinks krijgt men hierbij toegang tot de nationale sites op dit gebied.

Andere initiatieven

Betere samenwerking tussen privé-sector en overheid

24. De Commissie beveelt de overheid en de privé-sector aan beter gebruik te maken van de bestaande openbare en particuliere gegevensbanken en informatiesystemen op het gebied van de bestrijding van namaak en piraterij, maar met inachtneming van de regels inzake geheimhouding en gegevensbescherming. In dit verband moet de compatibiliteit tussen de bestaande systemen en de eventueel tussen deze te creëren gateways worden onderzocht. De Commissie stimuleert nationale en particuliere initiatieven met het oog op het sluiten van overeenkomsten voor samenwerking en informatie-uitwisseling.

Europese justitiële samenwerking

25. De Commissie zal in het kader van de bestaande instrumenten of de lopende werkzaamheden op het gebied van de justitiële samenwerking op civiel- en strafrechtelijk gebied rekening houden met de behoeften die er mochten zijn met betrekking tot de oprichting van een Europees justitieel netwerk op het gebied van burgerlijke en handelszaken, de coördinatie van strafprocedures via EUROJUST, de wederzijdse erkenning van in kracht van gewijsde gegane vonnissen in strafzaken [15] of de wederzijdse erkenning van vonnissen in burgerlijke en handelszaken. In het kader van de intergouvernementele conferentie heeft de Commissie op 1 maart 2000 een aanvullende bijdrage ter hervorming van de communautaire jurisdictie ingediend [16], waarin zij het standpunt inneemt dat er voor de intellectuele-eigendomstitels, met name met het oog op het toekomstige gemeenschapsoctrooi, gedacht moet worden aan de instelling van een gespecialiseerde communautaire gerechtelijke instantie die bevoegd zou zijn voor geschillen over de geldigheid en de overtreding van communautaire titels.

[15] Zie mededeling van de Commissie van 26.7.2000 (COM(2000) 495).

[16] COM(2000) 109 definitief.

Mogelijkheden die worden geboden door de specifieke programma's van het vijfde kaderprogramma voor O&O

26. De Commissie stimuleert de belanghebbende kringen de mogelijkheden te gebruiken die de specifieke communautaire programma's van het vijfde kaderprogramma voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën en nieuwe technische middelen bieden. Het gaat hierbij met name om specifieke programma's voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie op de gebieden "Een concurrerende en duurzame groei" [17] en "Technologieën van de informatiemaatschappij". De Commissie stimuleert de belanghebbende kringen voorts bij te dragen aan de voorbereiding van het 6e kaderprogramma door op te geven welke doelstellingen op O&O-gebied ze in de toekomst zouden kunnen steunen.

Top