Help Print this page 

Document 32015R0704

Title and reference
Verordening (EU) 2015/704 van de Commissie van 30 april 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1881/2006 wat betreft het maximumgehalte voor niet-dioxineachtige pcb's in in het wild gevangen doornhaai (Squalus acanthias) (Voor de EER relevante tekst)

C/2015/2774
  • In force
OJ L 113, 1.5.2015, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/704/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

1.5.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 113/27


VERORDENING (EU) 2015/704 VAN DE COMMISSIE

van 30 april 2015

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1881/2006 wat betreft het maximumgehalte voor niet-dioxineachtige pcb's in in het wild gevangen doornhaai (Squalus acanthias)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EEG) nr. 315/93 van de Raad van 8 februari 1993 tot vaststelling van communautaire procedures inzake verontreinigingen in levensmiddelen (1), en met name artikel 2, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1881/2006 van de Commissie (2) zijn maximumgehalten voor dioxinen, dioxineachtige polychloorbifenylen (pcb's) en niet-dioxineachtige pcb's in vis en visserijproducten vastgesteld.

(2)

Verenigingen van belanghebbenden hebben gegevens verstrekt over de aanwezigheid van niet-dioxineachtige pcb's in in het wild gevangen doornhaai (Squalus acanthias). Uit deze gegevens kan worden opgemaakt dat het huidige maximumgehalte van 75 ng/g vers gewicht in veel gevallen niet haalbaar is bij goede visserijpraktijken onder normale vangst- en groeiomstandigheden. Uit de verstrekte gegevens blijkt dat het huidige maximumgehalte niet in overeenstemming is met het beginsel dat de maximumgehalten voor verontreinigingen worden vastgesteld op een zo laag niveau als redelijkerwijs mogelijk is. Het is derhalve wenselijk om het huidige maximumgehalte voor niet-dioxineachtige pcb's in in het wild gevangen doornhaai (Squalus acanthias) te verhogen, zonder dat de volksgezondheid daarbij in gevaar wordt gebracht.

(3)

Verordening (EG) nr. 1881/2006 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 1881/2006 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 april 2015.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 37 van 13.2.1993, blz. 1.

(2)  Verordening (EG) nr. 1881/2006 van de Commissie van 19 december 2006 tot vaststelling van maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen (PB L 364 van 20.12.2006, blz. 5).


BIJLAGE

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 1881/2006 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Punt 5.3 wordt vervangen door:

„5.3

Vlees van vis en visserijproducten en producten daarvan (25) (34), met uitzondering van

in het wild gevangen aal

in het wild gevangen doornhaai (Squalus acanthias)

in het wild gevangen zoetwatervis, met uitzondering van in zoet water gevangen diadrome vissoorten

vislever en producten daarvan

mariene oliën

Het maximumgehalte voor schaaldieren geldt voor vlees van aanhangsels en buik (44). In geval van krabben en krabachtige schaaldieren (Brachyura en Anomura) geldt het voor vlees van aanhangsels.

3,5 pg/g vers gewicht

6,5 pg/g vers gewicht

75 ng/g vers gewicht”

2)

Na punt 5.4 wordt het volgende punt 5.4 bis ingevoegd:

„5.4 bis

Vlees van in het wild gevangen doornhaai (Squalus acanthias) en producten daarvan (34)

3,5 pg/g vers gewicht

6,5 pg/g vers gewicht

200 ng/g vers gewicht”


Top