Help Print this page 

Document 32008R0404

Title and reference
Verordening (EG) nr. 404/2008 van de Commissie van 6 mei 2008 houdende wijziging van bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad inzake de biologische productiemethode van landbouwproducten, met betrekking tot de toelating van spinosad, kaliumbicarbonaat en koperoctanoaat en het gebruik van ethyleen
  • In force
OJ L 120, 7.5.2008, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/404/oj
Multilingual display
Text

7.5.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 120/8


VERORDENING (EG) Nr. 404/2008 VAN DE COMMISSIE

van 6 mei 2008

houdende wijziging van bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad inzake de biologische productiemethode van landbouwproducten, met betrekking tot de toelating van spinosad, kaliumbicarbonaat en koperoctanoaat en het gebruik van ethyleen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad van 24 juni 1991 inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen (1), en met name op artikel 7, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Volgens de procedure van artikel 7, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 2092/91 hebben bepaalde lidstaten aan de andere lidstaten en aan de Commissie informatie toegestuurd met het oog op de opneming van bepaalde producten in bijlage II bij die verordening.

(2)

De Commissie heeft een ad-hocgroep van deskundigen verzocht aanbevelingen te doen met betrekking tot de toelating voor gebruik in de biologische landbouw van spinosad, kaliumbicarbonaat en koperoctanoaat, alsmede de uitbreiding van het gebruik van ethyleen tot het narijpen van citrusvruchten en het tegengaan van scheutvorming bij aardappen en uien, in het licht van de beginselen van de biologische landbouw.

(3)

Op 22-23 januari 2008 heeft de groep van deskundigen bij de diensten van de Commissie een verslag ingediend (2) waarin wordt aanbevolen het gebruik van spinosad, kaliumbicarbonaat en koperoctanoaat, alsmede de uitbreiding van het gebruik van ethyleen tot het narijpen van citrusvruchten en het tegengaan van scheutvorming bij aardappen en uien onder bepaalde voorwaarden toe te staan. In het licht van het verslag van deze groep van deskundigen en van de hierna vermelde elementen is de Commissie van oordeel dat bepaalde producten voor gebruik in de biologische landbouw moeten worden toegelaten en dat het gebruik van ethyleen moet worden uitgebreid.

(4)

Spinosad is een nieuw insecticide van bacteriële oorsprong, dat essentieel blijkt bij de bestrijding van bepaalde belangrijke plagen en dat bijdraagt tot de duurzaamheid van de productie in gevallen waarin andere plagen een gewas aantasten of dreigen aan te tasten. Bij het gebruik ervan dient erop te worden toegezien dat het risico voor niet-doelorganismen zo gering mogelijk blijft.

(5)

Wat de opneming van spinosad betreft, dient erop te worden gewezen dat micro-organismen in het algemeen in de biologische landbouw mogen worden gebruikt voor de bestrijding van ziekten en plagen, terwijl door micro-organismen geproduceerde stoffen in een aparte lijst moeten worden opgenomen.

(6)

Kaliumbicarbonaat blijkt essentieel te zijn bij de bestrijding van verschillende schimmelziekten bij een groot aantal gewassen en kan bijdragen tot het verlagen van het gebruik van koper en zwavel in bepaalde combinaties van gewassen en plagen.

(7)

Koperoctanoaat is een nieuwe formulering van koper die kan worden gebruikt voor dezelfde doeleinden als de reeds in deel B van bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 2029/91 opgenomen koperverbindingen. De totale hoeveelheid koper die per seizoen moet worden gebruikt, ligt lager bij gebruik van koperoctanoaat.

(8)

Ethyleen is reeds in deel B van bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 opgenomen als stof die traditioneel in de biologische landbouw wordt gebruikt. Het is dienstig gebleken de gebruiksvoorwaarden voor deze stof aan te vullen met twee extra toepassingen die essentieel worden geacht: het narijpen van cirusvruchten wanneer een dergelijke behandeling deel uitmaakt van een strategie om door de fruitvlieg veroorzaakte schade te voorkomen, en het tegengaan van scheutvorming bij opgeslagen aardappelen en uien.

(9)

Bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(10)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het overeenkomstig artikel 14 van Verordening (EEG) nr. 2092/91 opgerichte comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 6 mei 2008.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 198 van 22.7.1991, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 123/2008 van de Commissie (PB L 38 van 13.2.2008, blz. 3).

(2)  Report of the ad-hoc expert group on pesticides in organic food production, 22-23 January 2008, http://ec.europa.eu/agriculture/qual/organic/publi/pesticides_en.pdf


BIJLAGE

Bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 wordt als volgt gewijzigd:

In deel B „Bestrijdingsmiddelen” wordt punt 1 „Gewasbeschermingsmiddelen” als volgt gewijzigd:

(1)

Tabel II „Micro-organismen voor biologische ziektebestrijding” wordt vervangen door:

„II.   Micro-organismen voor biologische bestrijding van ziekten en plagen

Omschrijving

Beschrijving, samenstellingseisen, gebruiksvoorwaarden

Micro-organismen (bacteriën, virussen en schimmels)

Uitsluitend niet genetisch gemodificeerde stammen in de zin van Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad (1)


II bis.   Door micro-organismen geproduceerde stoffen

Omschrijving

Beschrijving, samenstellingseisen, gebruiksvoorwaarden

Spinosad

Insecticide;

Alleen indien zij zijn geproduceerd door niet genetisch gemodificeerde stammen in de zin van Richtlijn 2001/18/EG

Alleen indien maatregelen worden genomen om het risico voor essentiële parasitoïden en het risico van resistentievorming zo gering mogelijk te houden.

De behoefte moet door de controle-instantie of de controleorganisatie zijn erkend.

(2)

Tabel IV „Andere stoffen die traditioneel in de biologische landbouw worden gebruikt” wordt als volgt gewijzigd:

a)

In de kolom „Omschrijving” wordt de tekst betreffende koper vervangen door:

„Koper in de vorm van koperhydroxide, koperoxychloride, (tribasisch) kopersulfaat, koperoxide, koperoctanoaat”

b)

De tekst betreffende „ethyleen” wordt vervangen door:

Omschrijving

Beschrijving, samenstellingseisen, gebruiksvoorwaarden

„(*) Ethyleen

Narijping van bananen, kiwi’s en kaki’s; narijpen van citrusvruchten als deel van een strategie om door de fruitvlieg veroorzaakte schade te voorkomen; bloei-inductie van ananas; het tegengaan van scheutvorming bij aardappelen en uien

De behoefte moet door de controle-instantie of de controleorganisatie zijn erkend.”

(3)

In tabel V „Andere stoffen” de volgende tekst toegevoegd:

Omschrijving

Beschrijving, samenstellingseisen, gebruiksvoorwaarden

„Kaliumbicarbonaat

Fungicide”


(1)  PB L 106 van 17.4.2001, blz. 1.”


Top