Help Print this page 

Document 32008R0123

Title and reference
Verordening (EG) nr. 123/2008 van de Commissie van 12 februari 2008 tot wijziging en rectificatie van bijlage VI bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen
  • No longer in force
OJ L 38, 13.2.2008, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/123/oj
Multilingual display
Text

13.2.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 38/3


VERORDENING (EG) Nr. 123/2008 VAN DE COMMISSIE

van 12 februari 2008

tot wijziging en rectificatie van bijlage VI bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad van 24 juni 1991 inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen (1), en met name op artikel 13, tweede streepje,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op grond van artikel 5, lid 8, van Verordening (EEG) nr. 2092/91 moeten limitatieve lijsten van de in lid 3, onder c) en d), van dat artikel bedoelde stoffen en producten worden vastgesteld in bijlage VI, delen A en B, bij die verordening. De gebruiksvoorwaarden voor deze ingrediënten en stoffen kunnen nader worden gespecificeerd.

(2)

In verband met de opneming in die lijst van bepaalde stoffen die worden verwerkt in producten voor menselijke consumptie die ingrediënten van dierlijke oorsprong bevatten, bij Verordening (EG) nr. 780/2006 van de Commissie van 24 mei 2006 tot wijziging van bijlage VI bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen (2) moet de opneming van de additieven natriumnitriet en kaliumnitraat vóór 31 december 2007 opnieuw worden onderzocht met het doel het gebruik ervan te beperken of niet langer toe te staan. Een panel van onafhankelijke deskundigen (hierna „het panel” genoemd) beveelt in zijn conclusie van 5 juli 2007 (3) aan om natriumnitriet en kaliumnitraat binnen een redelijke termijn uit biologische vleesproducten te weren. Voorts beveelt het panel aan dat bepaalde voorzorgsmaatregelen worden genomen ingeval deze stoffen zouden worden verboden. Het gebruik van natriumnitriet en kaliumnitraat dient derhalve te worden toegestaan tot en met 31 december 2010 om de gevolgen van een verbod te kunnen inschatten. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de mate waarin de lidstaten veilige alternatieven voor nitrieten en nitraten hebben gevonden, en met de vooruitgang die ze hebben geboekt bij de opstelling van opleidingsprogramma's voor alternatieve verwerking.

(3)

Vanaf 1 december 2007 zijn zwaveldioxide en kaliummetabisulfiet overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EG) nr. 780/2006 toegelaten voor de bereiding van vruchtenwijn uit andere vruchten dan druiven, en ook voor de bereiding van appelwijn, perenwijn en honingdrank. Volgens bovenvermeld panel moeten zij worden toegelaten totdat alternatieve verbindingen of technologieën bekend zijn. De Commissie stelt voor om dit advies te volgen. Aangezien naar verwachting nieuwe onderzoeksgegevens beschikbaar komen, dient het gebruik van zwaveldioxide en kaliummetabisulfiet in biologische producten tegen 31 december 2010 opnieuw te worden bezien.

(4)

Om te garanderen dat bepaalde in de lijst vermelde technische hulpstoffen (talk, bentoniet en kaolien) vrij zijn van niet-toegelaten stoffen, heeft het panel voorgesteld het gebruik ervan slechts toe te staan als zij voldoen aan de voor deze levensmiddelenadditieven in de communautaire regelgeving vastgestelde zuiverheidscriteria.

(5)

Tijdens de vervaardiging van zuremelkkaas wordt aan de gepasteuriseerde melk E 500 natriumcarbonaat toegevoegd om de door melkzuur veroorzaakte zuurtegraad te bufferen tot een geschikte pH-waarde en zo de nodige groeicondities te creëren voor de rijpingsculturen. Volgens het panel dient het gebruik van natriumcarbonaat voor de verwerking van biologische zuremelkse kaas derhalve te worden toegestaan. De Commissie stelt voor om dit advies te volgen.

(6)

Teneinde gelatine van niet-biologische dierenhuid of -beenderen na zekere tijd te kunnen vervangen door gelatine van biologische varkenshuid als ingrediënt in biologische producten, dient volgens het panel een aantal technische hulpstoffen aan de lijst te worden toegevoegd. De Commissie stelt voor om dit advies te volgen.

(7)

Bij de bereiding van bepaalde kazen met harde korst (Gouda, Edam, Maasdammer kaas, Boerenkaas, Friese en Leidse Nagelkaas) blijkt zoutzuur noodzakelijk te zijn als technisch hulpmiddel om de pH van het pekelbad te regelen zonder bijsmaken te veroorzaken. Het gebruik van zoutzuur voor de productie van deze speciale kazen met harde korst dient evenwel vóór 31 december 2010 opnieuw te worden bezien.

(8)

Op grond van bijlage VI bij Verordening (EEG) nr. 2092/91, zoals gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 780/2006, is het gebruik van het levensmiddelenadditief E 160b (annatto, bixine, norbixine) in Schotse cheddar toegestaan. Aangezien dit geen generieke term is voor gekleurde cheddar, dient de vermelding in bijlage VI te worden uitgebreid tot alle cheddarkazen. Het gebruik van annatto, bixine, norbixine, E 160b, dient derhalve te worden toegestaan in alle cheddarkazen.

(9)

De vermelding betreffende „Preparaten op basis van micro-organismen en enzymen” in bijlage VI, deel B, bij Verordening (EEG) 2092/91, zoals gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 780/2006, is per vergissing in de voetnoot ingevoegd. De vermelding dient in gewone lettertekens te worden gedrukt en als afzonderlijke vermelding te worden toegevoegd. Bijlage VI moet derhalve dienovereenkomstig worden gerectificeerd met ingang van de datum van toepassing van Verordening (EG) nr. 780/2006.

(10)

Verordening (EEG) nr. 2092/91 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(11)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 14 van Verordening (EEG) nr. 2092/91 opgerichte comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage VI bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 15 februari 2008.

Het bepaalde in punt 3, onder f), van de bijlage is evenwel van toepassing met ingang van 1 december 2007.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 februari 2008.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 198 van 22.7.1991, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1517/2007 van de Commissie (PB L 335 van 20.12.2007, blz. 13).

(2)  PB L 137 van 25.5.2006, blz. 9.

(3)  Conclusies van de groep van onafhankelijke deskundigen inzake levensmiddelenadditieven en technische hulpstoffen die mogen worden gebruikt bij de verwerking van biologische levensmiddelen van plantaardige en dierlijke oorsprong (http://ec.europa.eu/agriculture/qual/organic/foodadd/expert/05072007.pdf).


BIJLAGE

Bijlage VI bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 wordt als volgt gewijzigd:

(1)

De vierde alinea onder het hoofd „ALGEMENE BEGINSELEN” wordt vervangen door:

„Het gebruik van de volgende stoffen wordt vóór 31 december 2010 opnieuw bezien:

natriumnitriet en kaliumnitraat in subdeel A.1, met het oog op een verbod op het gebruik van deze additieven;

zwaveldioxide en kaliummetabisulfiet in subdeel A.1;

zoutzuur in subdeel B voor de bereiding van Gouda, Edam, Maasdammer kaas, Boerenkaas, Friese en Leidse Nagelkaas.

Bij het in het eerste streepje bedoelde onderzoek dient rekening te worden gehouden met de inspanningen die de lidstaten hebben geleverd om veilige alternatieven voor nitrieten/nitraten te vinden en om opleidingsprogramma's inzake alternatieve verwerkingsmethoden en hygiëne voor biologische vleesverwerkers/-fabrikanten op te stellen.”

(2)

Deel A wordt als volgt gewijzigd:

a)

In subdeel A.1 wordt de vermelding betreffende E 160b vervangen door:

Code

Naam

Bereiding van levensmiddelen van plantaardige oorsprong

Bereiding van levensmiddelen van dierlijke oorsprong

Bijzondere voorwaarden

„E 160b

Annatto, bixine, norbixine

 

X

„Red Leicester”-kaas

„Double Gloucester”-kaas

Cheddar

„Mimolette”-kaas”

b)

In subdeel A.1 wordt de vermelding betreffende E 500 vervangen door:

Code

Naam

Bereiding van levensmiddelen van plantaardige oorsprong

Bereiding van levensmiddelen van dierlijke oorsprong

Bijzondere voorwaarden

„E 500

Natriumcarbonaten

X

X

Dulce de leche (1), zureroomboter en zuremelkkaas (2)

(3)

Deel B wordt als volgt gewijzigd:

a)

De vermelding betreffende „citroenzuur” wordt vervangen door:

Naam

Bereiding van levensmiddelen van plantaardige oorsprong

Bereiding van levensmiddelen van dierlijke oorsprong

Bijzondere voorwaarden

„Melkzuur

 

X

Voor de regeling van de pH van het pekelbad bij de kaasbereiding (3)

Citroenzuur

X

X

Voor de regeling van de pH van het pekelbad bij de kaasbereiding (3)

Olieproductie en hydrolyse van zetmeel (4)

b)

De vermelding betreffende „zwavelzuur” wordt vervangen door:

Naam

Bereiding van levensmiddelen van plantaardige oorsprong

Bereiding van levensmiddelen van dierlijke oorsprong

Bijzondere voorwaarden

„Zwavelzuur

X

X

Gelatineproductie (5)

Suikerproductie (6)

Zoutzuur

 

X

Gelatineproductie

Voor de regeling van de pH van het pekelbad bij de bereiding van Gouda, Edam, Maasdammer kaas, Boerenkaas, Friese en Leidse Nagelkaas

Ammoniumhydroxide

 

X

Gelatineproductie

Waterstofperoxide

 

X

Gelatineproductie

c)

De vermeldingen betreffende „talk”, „bentoniet” en „kaolien” worden vervangen door:

Naam

Bereiding van levensmiddelen van plantaardige oorsprong

Bereiding van levensmiddelen van dierlijke oorsprong

Bijzondere voorwaarden

„Talk

X

 

In overeenstemming met de bijzondere zuiverheidseisen voor het levensmiddelenadditief E 553b

Bentoniet

X

X

Hechtmiddel voor honingwijn (7)

In overeenstemming met de bijzondere zuiverheidseisen voor het levensmiddelenadditief E 558

Kaolien

X

X

Propolis (7)

In overeenstemming met de bijzondere zuiverheidseisen voor het levensmiddelenadditief E 559

d)

Na de vermelding betreffende „kaolien” wordt de volgende vermelding ingevoegd:

Naam

Bereiding van levensmiddelen van plantaardige oorsprong

Bereiding van levensmiddelen van dierlijke oorsprong

Bijzondere voorwaarden

„Cellulose

X

X

Gelatineproductie (8)

e)

De vermeldingen betreffende „diatomeeënaarde” en „perliet” worden vervangen door:

Naam

Bereiding van levensmiddelen van plantaardige oorsprong

Bereiding van levensmiddelen van dierlijke oorsprong

Bijzondere voorwaarden

„Diatomeeënaarde

X

X

Gelatineproductie (9)

Perliet

X

X

Gelatineproductie (9)

f)

De vermelding betreffende „preparaten op basis van micro-organismen en enzymen” wordt vervangen door:

„Preparaten op basis van micro-organismen en enzymen:

Preparaten op basis van micro-organismen en enzymen die gewoonlijk worden gebruikt als technische hulpstof bij de productie van levensmiddelen, met uitzondering van genetisch gemodificeerde micro-organismen en van enzymen die zijn afgeleid van genetisch gemodificeerde organismen in de zin van Richtlijn 2001/18/EG (*).”


(1)  „Dulce de leche” of „Confiture de lait” is een zeer zoete, zachte, bruine crème die wordt bereid door het inkoken van gezoete melk

(2)  De beperking betreft alleen dierlijke producten.”

(3)  De beperking betreft alleen dierlijke producten.

(4)  De beperking betreft alleen plantaardige producten.”

(5)  De beperking betreft alleen dierlijke producten.

(6)  De beperking betreft alleen plantaardige producten.”

(7)  De beperking betreft alleen dierlijke producten.”

(8)  De beperking betreft alleen dierlijke producten.”

(9)  De beperking betreft alleen dierlijke producten.”


Top