Help Print this page 

Document 32007R1517

Title and reference
Verordening (EG) nr. 1517/2007 van de Commissie van 19 december 2007 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad ten aanzien van de afwijking betreffende de scheiding van de productielijnen voor biologische en niet-biologische diervoeders

OJ L 335, 20.12.2007, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1517/oj
Multilingual display
Text

20.12.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 335/13


VERORDENING (EG) Nr. 1517/2007 VAN DE COMMISSIE

van 19 december 2007

tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad ten aanzien van de afwijking betreffende de scheiding van de productielijnen voor biologische en niet-biologische diervoeders

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad van 24 juni 1991 inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen (1), en met name op artikel 13, tweede streepje,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Deel E, punt 3, tweede alinea, van bijlage III bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 voorziet in een afwijking van de verplichting alle installaties die worden gebruikt in de eenheden waar onder Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad vallende mengvoeders worden bereid, volledig te scheiden van de installaties die worden gebruikt voor mengvoeders die niet onder die verordening vallen. De geldigheidsduur van die afwijking verstrijkt op 31 december 2007.

(2)

De ervaring leert dat die afwijking in ruime mate wordt toegepast door de marktdeelnemers. Het in de tijd gescheiden gebruik van dezelfde productielijn voor de productie van biologische en niet-biologische diervoeders vereist de toepassing van adequate reinigingsmaatregelen om een zuivere productie van biologische diervoeders te garanderen. Het bewijs is geleverd dat dergelijke maatregelen doeltreffend kunnen zijn wanneer zij strikt en onder strenge controle worden toegepast.

(3)

In artikel 18 van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (2) is bepaald dat de productie van verwerkt biologisch diervoeder in tijd of ruimte gescheiden moet worden gehouden van de productie van verwerkt niet-biologisch diervoeder.

(4)

Bijgevolg is het dienstig de geldigheidsduur van de betrokken afwijking te verlengen totdat Verordening (EG) nr. 834/2007 op 1 januari 2009 in werking treedt.

(5)

Verordening (EEG) nr. 2092/91 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 14 van Verordening (EEG) nr. 2092/91 opgerichte comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In deel E van bijlage III bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 wordt in punt 3, tweede lid, de datum „31 december 2007” vervangen door de datum „31 december 2008”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 december 2007.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 198 van 22.7.1991, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1319/2007 van de Commissie (PB L 293 van 10.11.2007, blz. 3).

(2)  PB L 189 van 20.7.2007, blz. 1.


Top