Help Print this page 

Document 32007R0807

Title and reference
Verordening (EG) nr. 807/2007 van de Commissie van 10 juli 2007 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen

OJ L 181, 11.7.2007, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/807/oj
Multilingual display
Text

11.7.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 181/10


VERORDENING (EG) Nr. 807/2007 VAN DE COMMISSIE

van 10 juli 2007

tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad van 24 juni 1991 inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen (1), en met name op artikel 13, tweede streepje,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De in deel B van bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 verleende toestemming voor het gebruik van metaldehyde in de biologische landbouw is op 31 maart 2006 verstreken.

(2)

Verscheidene lidstaten hebben meegedeeld dat de biologische landbouwers op hun grondgebied geen enkel bruikbaar alternatief hebben voor het gebruik van metaldehyde ter bestrijding van weekdieren in sommige akkerbouwgewassen.

(3)

Daarom wordt het noodzakelijk geacht om voor een beperkte periode opnieuw toestemming voor het gebruik van metaldehyde te verlenen in afwachting dat de resultaten bekend zijn van onderzoek naar nieuwe methoden ter bestrijding van weekdieren en dat alternatieve stoffen in ruimere mate voorhanden zijn.

(4)

Bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 14 van Verordening (EEG) nr. 2092/91 opgerichte comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 juli 2007.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 198 van 22.7.1991, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 394/2007 van de Commissie (PB L 98 van 13.4.2007, blz. 3).


BIJLAGE

In tabel III („Alleen in vallen en/of verstuivers te gebruiken stoffen”) in punt 1 van deel B („Bestrijdingsmiddelen”) van bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 wordt voor het onderdeel „Metaldehyde” de datum „31 maart 2006” vervangen door „31 maart 2008”.


Top