Help Print this page 

Document 32007R0636

Title and reference
Verordening (EG) nr. 636/2007 van de Commissie van 7 juni 2007 houdende afwijking van de bijlage bij Verordening nr. 79/65/EEG van de Raad ten aanzien van de streken in Roemenië
  • In force
OJ L 146, 8.6.2007, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/636/oj
Multilingual display
Text

8.6.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 146/18


VERORDENING (EG) Nr. 636/2007 VAN DE COMMISSIE

van 7 juni 2007

houdende afwijking van de bijlage bij Verordening nr. 79/65/EEG van de Raad ten aanzien van de streken in Roemenië

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië,

Gelet op de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië, en met name op artikel 41, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In de bijlage bij Verordening nr. 79/65/EEG van de Raad van 15 juni 1965 tot oprichting van een boekhoudkundig informatienet betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie van de landbouwbedrijven in de Europese Economische Gemeenschap (1) is de lijst van streken, bedoeld in artikel 2, onder d), van die verordening vastgesteld.

(2)

Overeenkomstig die lijst telt Roemenië acht streken. Voor de toepassing van Verordening nr. 79/65/EEG moet Roemenië, op verzoek van de lidstaat zelf, in de eerste drie jaar na de toetreding tot de Europese Unie als een enkele streek worden beschouwd teneinde de vaststelling van een realistisch selectieplan te vergemakkelijken.

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Gemeenschappelijk Comité van het informatienet inzake landbouwbedrijfsboekhoudingen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In afwijking van het bepaalde in de bijlage bij Verordening nr. 79/65/EEG wordt Roemenië voor de toepassing van die verordening als een enkele streek beschouwd tot en met 31 december 2009.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van het boekjaar 2007.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 7 juni 2007.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB 109 van 23.6.1965, blz. 1859/65. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1791/2006. (PB L 363 van 20.12.2006, blz. 1).


Top