Help Print this page 

Document 32007R0334

Title and reference
Verordening (EG) nr. 334/2007 van de Commissie van 28 maart 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1592/2002 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (Voor de EER relevante tekst )
  • No longer in force
OJ L 88, 29.3.2007, p. 39–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 56M , 29.2.2008, p. 214–214 (MT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/334/oj
Multilingual display
Text

29.3.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 88/39


VERORDENING (EG) Nr. 334/2007 VAN DE COMMISSIE

van 28 maart 2007

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1592/2002 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1592/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2002 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (1), en met name artikel 6, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1592/2002 bepaalt dat producten, onderdelen en uitrustingsstukken moeten voldoen aan de milieubeschermingseisen van bijlage 16 bij het Verdrag voor de internationale burgerluchtvaart (hierna „het Verdrag van Chicago” genoemd) zoals uitgevaardigd in maart 2002 wat betreft volume I, en in november 1999 wat betreft volume II, met uitzondering van de aanhangsels.

(2)

Het Verdrag van Chicago en de bijlagen daarvan zijn sinds de vaststelling van Verordening (EG) nr. 1592/2002 gewijzigd.

(3)

Daarom dient Verordening (EG) nr. 1592/2002 te worden gewijzigd volgens de procedure van artikel 54, lid 3, van genoemde verordening.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 54 van Verordening (EG) nr. 1592/2002 opgerichte comité van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1592/2002 wordt lid 1 vervangen door onderstaande tekst:

„1.   Producten, onderdelen en uitrustingsstukken moeten voldoen aan de milieubeschermingseisen van wijziging 8 van volume I en van wijziging 5 van volume II van bijlage 16 bij het Verdrag van Chicago, zoals toepasselijk op 24 november 2005, met uitzondering van de aanhangsels van bijlage 16.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 maart 2007.

Voor de Commissie

Jacques BARROT

Vicevoorzitter


(1)  PB L 240 van 7.9.2002, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1701/2003 van de Commissie (PB L 243 van 27.9.2003, blz. 5).


Top