Help Print this page 

Document 32007D0491

Title and reference
2007/491/EG: Beschikking van de Raad van 10 juli 2007 betreffende richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten
  • Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.
OJ L 183, 13.7.2007, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/491/oj
Multilingual display
Text

13.7.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 183/25


BESCHIKKING VAN DE RAAD

van 10 juli 2007

betreffende richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten

(2007/491/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 128, lid 2,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (2),

Na raadpleging van het Comité van de Regio's,

Gezien het advies van het Comité voor de werkgelegenheid (3),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij de hervorming van de Lissabonstrategie in 2005 werd de nadruk gelegd op groei en werkgelegenheid. De werkgelegenheidsrichtsnoeren van de Europese werkgelegenheidsstrategie, vervat in de bijlage bij de Beschikking 2005/600/EG van de Raad van 12 juli 2005 betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (4) en de globale richtsnoeren, vervat in de Aanbeveling 2005/601/EG van de Raad van 12 juli 2005 inzake de globale richtsnoeren voor het economisch beleid van de lidstaten en de Gemeenschap (2005-2008) (5) zijn als een geïntegreerd pakket aangenomen, waarbij de Europese werkgelegenheidsstrategie de leidende rol vervult bij de toepassing van de werkgelegenheids- en de arbeidsmarktdoelstellingen van de Lissabonstrategie.

(2)

De Unie moet alle passende nationale en communautaire middelen — inclusief het cohesiebeleid — aanwenden in de drie dimensies (de economische, de sociale en de ecologische) van de Lissabonstrategie om de synergieën daartussen beter te benutten in een algemene context van duurzame ontwikkeling.

(3)

De werkgelegenheidsrichtsnoeren en de globale richtsnoeren voor het economisch beleid dienen pas elke drie jaar volledig te worden herzien, terwijl in de tussenliggende jaren tot 2008 de aanpassingen strikt beperkt moeten blijven, zodat de mate van stabiliteit die voor een doeltreffende uitvoering nodig is, wordt gewaarborgd.

(4)

Uit het onderzoek van de nationale hervormingsprogramma's van de lidstaten, vervat in het jaarlijkse voortgangsverslag van de Commissie en in het gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid, blijkt dat de lidstaten alle mogelijke inspanningen moeten blijven richten op de volgende prioritaire gebieden:

meer mensen op de arbeidsmarkt krijgen en houden, het arbeidsaanbod vergroten en de socialezekerheidsstelsels moderniseren,

het aanpassingsvermogen van werknemers en bedrijven vergroten, en

investeringen in menselijk kapitaal verhogen door beter onderwijs en betere vaardigheden.

(5)

De Europese Raad van 23/24 maart 2006 heeft de nadruk gelegd op de centrale rol van het werkgelegenheidsbeleid in het kader van de Lissabonagenda en op de noodzaak om voor prioritaire categorieën meer werkgelegenheid te bieden, binnen een levensloopgerichte benadering. In dit verband heeft de Europese Raad zijn goedkeuring gehecht aan het Europees pact voor gendergelijkheid, dat grotere zichtbaarheid moet geven aan de integratie van genderperspectieven en een impuls moet geven aan grootschalige verbetering van de vooruitzichten en de kansen voor vrouwen.

(6)

Door het wegnemen van de belemmeringen voor de mobiliteit van werknemers, zoals uitgewerkt in de Verdragen, inclusief de Toetredingsverdragen, moet de interne markt beter gaan functioneren en moet haar groei- en werkgelegenheidspotentieel toenemen.

(7)

In het licht van het onderzoek van de nationale hervormingsprogramma's door de Commissie en de conclusies van de Europese Raad, moet het beleid nu worden gericht op een doeltreffende en tijdige uitvoering, waarbij bijzondere aandacht dient te worden besteed aan de overeengekomen kwantitatieve doelstellingen van de richtsnoeren voor 2005-2008.

(8)

De lidstaten moeten rekening houden met de werkgelegenheidsrichtsnoeren bij de programmering van het gebruik van de communautaire financiële steun, met name uit het Europees Sociaal Fonds.

(9)

Gezien de geïntegreerde aard van het richtsnoerenpakket dienen de lidstaten de globale richtsnoeren voor het economisch beleid volledig ten uitvoer te leggen,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1

De richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten, als vastgesteld in de bijlage bij Beschikking 2005/600/EG, worden gehandhaafd voor 2007 en de lidstaten houden er rekening mee in hun werkgelegenheidsbeleid.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 10 juli 2007.

Voor de Raad

De voorzitter

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  Advies van 15 februari 2007 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(2)  Advies van 25 april 2007 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(3)  Advies van 2 februari 2007 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(4)  PB L 205 van 6.8.2005, blz. 21.

(5)  PB L 205 van 6.8.2005, blz. 28.


Top