Help Print this page 

Document 32007D0188

Title and reference
2007/188/EG: Beschikking van de Commissie van 26 maart 2007 tot wijziging van Beschikking 2006/596/EG tot vaststelling van de lijst van de lidstaten die in aanmerking komen voor financiering uit het Cohesiefonds voor de periode 2007-2013, wat Bulgarije en Roemenië betreft (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 1282)
  • No longer in force
OJ L 87, 28.3.2007, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M , 24.8.2007, p. 407–408 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 001 P. 246 - 247

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/188/oj
Multilingual display
Text

28.3.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 87/13


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 26 maart 2007

tot wijziging van Beschikking 2006/596/EG tot vaststelling van de lijst van de lidstaten die in aanmerking komen voor financiering uit het Cohesiefonds voor de periode 2007-2013, wat Bulgarije en Roemenië betreft

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 1282)

(2007/188/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1260/1999 (1), en met name op artikel 5, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Beschikking 2006/596/EG van de Commissie (2) werd de lijst van de lidstaten die in aanmerking komen voor financiering uit het Cohesiefonds voor de periode 2007-2013 vastgesteld.

(2)

Ingevolge de toetreding van Bulgarije en Roemenië moeten deze lidstaten worden toegevoegd aan de lijst van de lidstaten die in aanmerking komen voor financiering uit het Cohesiefonds voor de periode 2007-2013.

(3)

Beschikking 2006/596/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4)

Voor de duidelijkheid en de rechtszekerheid moet deze beschikking van toepassing zijn vanaf de datum van toetreding van Bulgarije en Roemenië,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Bijlage I bij Beschikking 2006/596/EG wordt vervangen door de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is van toepassing met ingang van 1 januari 2007.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 26 maart 2007.

Voor de Commissie

Danuta HÜBNER

Lid van de Commissie


(1)  PB L 210 van 31.7.2006, blz. 25. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1989/2006 (PB L 411 van 30.12.2006, blz. 6).

(2)  PB L 243 van 6.9.2006, blz. 47.


BIJLAGE

„BIJLAGE I

Lijst van de lidstaten die op 1 januari 2007 in aanmerking voor financiering uit het Cohesiefonds

 

Bulgarije

 

Tsjechië

 

Estland

 

Griekenland

 

Cyprus

 

Letland

 

Litouwen

 

Hongarije

 

Malta

 

Polen

 

Portugal

 

Roemenië

 

Slovenië

 

Slowakije”


Top