Help Print this page 

Document 32006R1192

Title and reference
Verordening (EG) nr. 1192/2006 van de Commissie van 4 augustus 2006 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijsten van erkende bedrijven in de lidstaten (Voor de EER relevante tekst)
  • No longer in force
OJ L 215, 5.8.2006, p. 10–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M , 1.12.2007, p. 156–157 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 074 P. 172 - 173
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 074 P. 172 - 173

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1192/oj
Multilingual display
Text

5.8.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 215/10


VERORDENING (EG) Nr. 1192/2006 VAN DE COMMISSIE

van 4 augustus 2006

ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijsten van erkende bedrijven in de lidstaten

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten (1), en met name op artikel 26, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1774/2002 worden specifieke eisen voor voorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten vastgesteld.

(2)

Om het risico van verspreiding van ziekteverwekkers en/of residuen te voorkomen, wordt in Verordening (EG) nr. 1774/2002 bepaald dat dierlijke bijproducten in een door de betrokken lidstaat aangewezen erkend en onder toezicht staand bedrijf verwerkt, opgeslagen en gescheiden bewaard moeten worden of op een passende wijze moeten worden verwijderd. In de hoofdstukken III en IV van die verordening worden de eisen in verband met de erkenning van dergelijke bedrijven vastgesteld.

(3)

In artikel 26, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1774/2002 wordt bepaald dat de lidstaten lijsten moeten opstellen van overeenkomstig die verordening erkende bedrijven.

(4)

Bijgevolg moeten uitvoeringsvoorschriften voor die lijsten van erkende bedrijven worden vastgesteld, met inbegrip van de presentatie van de in die lijsten vervatte informatie op nationale websites die toegankelijk zijn voor de Commissie en het publiek. Er moet ook worden voorzien in een door de Commissie te beheren website met betrekking tot die lijsten.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In de bijlage bij deze verordening worden uitvoeringsvoorschriften vastgesteld voor de lijsten van erkende bedrijven, als bedoeld in artikel 26, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1774/2002.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 2007.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 augustus 2006.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 208/2006 van de Commissie (PB L 36 van 8.2.2006, blz. 25).


BIJLAGE

LIJSTEN VAN ERKENDE BEDRIJVEN, ALS BEDOELD IN ARTIKEL 26, LID 4, VAN VERORDENING (EG) Nr. 1774/2002

1.   TOEGANG TOT DE LIJSTEN VAN ERKENDE BEDRIJVEN

Om de lidstaten te helpen bij het opstellen van geactualiseerde lijsten van erkende bedrijven, als bedoeld in artikel 26, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1774/2002 („erkende bedrijven”) die voor de andere lidstaten en het publiek toegankelijk zijn, stelt de Commissie een website ter beschikking die de door elke lidstaat meegedeelde links naar de nationale website bevat, als bedoeld in punt 2.1 a) van deze bijlage.

2.   STRUCTUUR VAN DE NATIONALE WEBSITES

2.1.   Hoofdlijsten op de nationale websites

a)

Elke lidstaat deelt de Commissie een link mee naar één nationale website met de hoofdlijst van lijsten van alle erkende bedrijven op zijn grondgebied („hoofdlijst”).

b)

Elke hoofdlijst beslaat één blad en wordt opgesteld in een of meer officiële talen van de Gemeenschap.

2.2.   Operationeel schema voor nationale websites

a)

De nationale websites, als bedoeld in punt 2.1 a) van deze bijlage, worden ontwikkeld door de centrale bevoegde autoriteiten of, in voorkomend geval, een van de andere autoriteiten, als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder i), van Verordening (EG) nr. 1774/2002.

b)

De in punt 2.1 a) bedoelde hoofdlijsten bevatten links naar andere webpagina's op dezelfde website, die de lijsten van de erkende bedrijven bevatten.

Indien bepaalde lijsten van erkende bedrijven niet door de in punt 2.2 a) bedoelde centrale bevoegde autoriteit worden bijgehouden, omvat de hoofdlijst links naar andere websites die die lijsten bevatten en die door andere bevoegde autoriteiten, diensten of organen worden beheerd.

3.   MODELLEN EN CODES VOOR DE NATIONALE LIJSTEN VAN ERKENDE BEDRIJVEN

Om de informatie over de erkende bedrijven op ruime schaal toegankelijk te maken en de leesbaarheid van de nationale lijsten te bevorderen, worden modellen met de nodige informatie en codes voor de nationale lijsten opgesteld.

4.   TECHNISCHE SPECIFICATIES

De in de punten 2 en 3 bedoelde taken en activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de door de Commissie op het web gepubliceerde technische specificaties.


Top