Help Print this page 

Document 32006R0797

Title and reference
Verordening (EG) nr. 797/2006 van de Raad van 22 mei 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1785/2003, wat de invoerregeling voor rijst betreft
  • In force
OJ L 144, 31.5.2006, p. 1–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 443–445 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 072 P. 86 - 88
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 072 P. 86 - 88

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/797/oj
Multilingual display
Text

31.5.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 144/1


VERORDENING (EG) Nr. 797/2006 VAN DE RAAD

van 22 mei 2006

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1785/2003, wat de invoerregeling voor rijst betreft

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 36 en artikel 37, lid 2, derde alinea,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens artikel 10, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1785/2003 van de Raad van 29 september 2003 houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt (2) moet voor alle invoer in, of uitvoer uit de Gemeenschap van in artikel 1 van die verordening genoemde producten een invoer- of uitvoercertificaat worden overgelegd. Om de procedures voor de marktdeelnemers te vereenvoudigen, moet worden voorzien in de mogelijkheid om van de verplichting tot het overleggen van een invoercertificaat af te wijken wanneer een dergelijk certificaat niet nodig is om de betrokken invoer van rijst te beheren. De Commissie moet bijgevolg worden gemachtigd om van die verplichting af te wijken.

(2)

Krachtens de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en India in het kader van artikel XXVIII van de GATT 1994, met het oog op de wijziging, wat rijst betreft, van de concessies die zijn opgenomen in EG-lijst CXL, gehecht aan de GATT 1994 (3), die is goedgekeurd bij Besluit 2004/617/EG van de Raad (4), is het recht voor de invoer van gedopte rijst van bepaalde Basmati-variëteiten van oorsprong uit India vastgesteld op 0.

(3)

Krachtens de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Pakistan in het kader van artikel XXVIII van de GATT 1994, met het oog op de wijziging, wat rijst betreft, van de concessies die zijn opgenomen in EG-lijst CXL, gehecht aan de GATT 1994 (5), die is goedgekeurd bij Besluit 2004/618/EG van de Raad (6), is het recht voor de invoer van gedopte rijst van bepaalde Basmati-variëteiten van oorsprong uit Pakistan vastgesteld op 0.

(4)

In de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika over de wijze van berekening van voor gedopte rijst toegepaste rechten (7), die is goedgekeurd bij Besluit 2005/476/EG van de Raad (8), wordt bepaald hoe de invoerrechten voor gedopte rijst van GN-code 1006 20 op gezette tijden moeten worden berekend en vastgesteld.

(5)

Krachtens de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Thailand overeenkomstig artikel XXVIII van de GATT 1994 inzake de wijziging van concessies voor rijst die zijn opgenomen in de aan de GATT 1994 gehechte EG-lijst CXL (9), die is goedgekeurd bij Besluit 2005/953/EG van de Raad (10), wordt bepaald hoe de invoerrechten voor halfwitte en volwitte rijst van GN-code 1006 30 op gezette tijden moeten worden berekend en vastgesteld en wordt het recht voor de invoer van breukrijst van GN-code 1006 40 00 vastgesteld op 65 EUR per ton.

(6)

Krachtens de vier hierboven genoemde besluiten mag de Commissie met het oog op de volledige toepassing van de betrokken overeenkomsten afwijken van Verordening (EG) nr. 1785/2003. Deze afwijkingen zijn uiterlijk tot en met 30 juni 2006 van toepassing.

(7)

Derhalve moeten aanpassingen worden aangebracht aan de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1785/2003 die betrekking hebben op de vaststelling van de rechten voor de onder die overeenkomsten vallende soorten rijst.

(8)

Alleen Basmati-rijst die tot de in de overeenkomsten vermelde specifieke variëteiten behoort, komt in aanmerking voor invoer met nulrecht. De Commissie dient bijzondere regels vast te stellen om te kunnen nagaan dat de met nulrecht ingevoerde Basmati-rijst daadwerkelijk de vereiste kenmerken vertoont.

(9)

Verordening (EG) nr. 1785/2003 moet derhalve worden gewijzigd. Om de marktdeelnemers ervan te verzekeren dat deze nieuwe invoerregelingen na het verstrijken van de afwijkende regelingen van kracht blijven, dient de onderhavige wijziging met ingang van 1 juli 2006 van toepassing te worden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1785/2003 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 10 wordt het volgende lid ingevoegd:

„1 bis   Wanneer met het oog op het beheer van invoer van rijst geen invoercertificaat nodig is, kan de Commissie overeenkomstig de in artikel 26, lid 2, bedoelde procedure afwijken van de in artikel 1, lid 1, van het onderhavige artikel vastgestelde verplichting.”.

2)

Artikel 11, lid 2, wordt geschrapt.

3)

De volgende artikelen worden ingevoegd:

„Artikel 11 bis

1.   In afwijking van artikel 11, lid 1 wordt het invoerrecht voor gedopte rijst van GN-code 1006 20 binnen 10 dagen na de betrokken referentieperiode door de Commissie vastgesteld op:

a)

30 EUR per ton, indien:

wordt geconstateerd dat de werkelijke invoer van gedopte rijst in het afgelopen verkoopseizoen meer dan 15 % kleiner was dan de in lid 3, eerste alinea, bedoelde jaarlijkse referentiehoeveelheid, of

wordt geconstateerd dat de werkelijke invoer van gedopte rijst in de eerste zes maanden van het verkoopseizoen meer dan 15 % kleiner was dan de in lid 3, tweede alinea, bedoelde halfjaarlijkse referentiehoeveelheid;

b)

42,5 EUR per ton, indien:

wordt geconstateerd dat de werkelijke invoer van gedopte rijst in het afgelopen verkoopseizoen minder dan 15 % kleiner en minder dan 15 % groter was dan de in lid 3, eerste alinea, bedoelde jaarlijkse referentiehoeveelheid, of

wordt geconstateerd dat de werkelijke invoer van gedopte rijst in de eerste zes maanden van het verkoopseizoen minder dan 15 % kleiner en minder dan 15 % groter was dan de in lid 3, tweede alinea, bedoelde halfjaarlijkse referentiehoeveelheid;

c)

65 EUR per ton, indien:

wordt geconstateerd dat de werkelijke invoer van gedopte rijst in het afgelopen verkoopseizoen meer dan 15 % groter was dan de in lid 3, eerste alinea, bedoelde jaarlijkse referentiehoeveelheid, of

wordt geconstateerd dat de werkelijke invoer van gedopte rijst in de eerste zes maanden van het verkoopseizoen meer dan 15 % groter was dan de in lid 3, tweede alinea, bedoelde halfjaarlijkse referentiehoeveelheid.

De Commissie stelt slechts een nieuw toepasselijk recht vast, indien de overeenkomstig dit lid uitgevoerde berekeningen daartoe aanleiding geven. Het laatst vastgestelde recht blijft van toepassing totdat een nieuw recht is vastgesteld.

2.   Voor de berekening van de in lid 1 bedoelde invoer wordt rekening gehouden met de hoeveelheden gedopte rijst van GN-code 1006 20 waarvoor gedurende de betrokken referentieperiode invoercertificaten zijn afgegeven overeenkomstig artikel 10, lid 1, met uitzondering van de in artikel 11 ter bedoelde invoercertificaten voor Basmati-rijst.

3.   De jaarlijkse referentiehoeveelheid bedraagt 437 678 ton voor het verkoopseizoen 2005/2006. Deze hoeveelheid wordt met 6 000 ton per jaar verhoogd voor de verkoopseizoenen 2006/2007 en 2007/2008.

De halfjaarlijkse referentiehoeveelheid komt voor ieder verkoopseizoen overeen met de helft van de in de eerste alinea bedoelde referentiehoeveelheid.

Artikel 11 ter

In afwijking van artikel 11, lid 1, komen de in bijlage IIII bis vermelde variëteiten van gedopte Basmati-rijst van de GN-codes 1006 20 17 en 1006 20 98 in aanmerking voor invoer met nulrecht, indien wordt voldaan aan de voorwaarden die door de Commissie overeenkomstig de in artikel 26, lid 2, bedoelde procedure zijn vastgesteld.

Artikel 11 quater

1.   In afwijking van artikel 11, lid 1, wordt het invoerrecht voor halfwitte of volwitte rijst van GN-code 1006 30 binnen 10 dagen na de betrokken referentieperiode door de Commissie vastgesteld op:

a)

175 EUR per ton, indien:

wordt geconstateerd dat in de loop van het afgelopen verkoopseizoen meer dan 387 743 ton halfwitte en volwitte rijst is ingevoerd;

wordt geconstateerd dat in de eerste zes maanden van het verkoopseizoen meer dan 182 239 ton halfwitte en volwitte rijst is ingevoerd;

b)

145 EUR per ton, indien:

wordt geconstateerd dat in de loop van het afgelopen verkoopseizoen niet meer dan 387 743 ton halfwitte en volwitte rijst is ingevoerd;

wordt geconstateerd dat in de eerste zes maanden van het verkoopseizoen niet meer dan 182 239 ton halfwitte en volwitte rijst is ingevoerd.

De Commissie stelt slechts een nieuw toepasselijk recht vast, indien de overeenkomstig dit lid uitgevoerde berekeningen daartoe aanleiding geven. Het laatst vastgestelde recht blijft van toepassing totdat een nieuw recht is vastgesteld.

2.   Voor de berekening van de in lid 1 bedoelde invoer wordt rekening gehouden met de hoeveelheden halfwitte of volwitte rijst van GN-code 1006 30 waarvoor gedurende de betrokken referentieperiode invoercertificaten zijn afgegeven overeenkomstig artikel 10, lid 1.

Artikel 11 quinquies

In afwijking van artikel 11, lid 1, is het invoerrecht voor breukrijst van GN-code 1006 40 00 gelijk aan 65 EUR per ton.”.

4)

De tekst in de bijlage bij de onderhavige verordening wordt toegevoegd als bijlage III bis.

„BIJLAGE III bis

In artikel 11 ter bedoelde Basmati-variëteiten

Basmati 217

Basmati 370

Basmati 386

Kernel (Basmati)

Pusa Basmati

Ranbir Basmati

Super Basmati

Taraori Basmati (HBC-19)

Type-3 (Dehradun)”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 2006.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 22 mei 2006.

Voor de Raad

De voorzitter

J. PRÖLL


(1)  Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.

(2)  PB L 270 van 21.10.2003, blz. 96. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 247/2006 (PB L 42 van 14.2.2006, blz. 1).

(3)  PB L 279 van 28.8.2004, blz. 19.

(4)  PB L 279 van 28.8.2004, blz. 17. Besluit gewijzigd bij Besluit 2005/476/EG (PB L 170 van 1.7.2005, blz. 67).

(5)  PB L 279 van 28.8.2004, blz. 25.

(6)  PB L 279 van 28.8.2004, blz. 23. Besluit gewijzigd bij Besluit 2005/476/EG.

(7)  PB L 170 van 1.7.2005, blz. 69.

(8)  PB L 170 van 1.7.2005, blz. 67.

(9)  PB L 346 van 29.12.2005, blz. 26.

(10)  PB L 346 van 29.12.2005, blz. 24.


Top