Help Print this page 
Title and reference
Verordening (EG) nr. 592/2006 van de Commissie van 12 april 2006 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen

OJ L 104, 13.4.2006, p. 13–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 312M , 22.11.2008, p. 26–27 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 016 P. 23 - 24
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 016 P. 23 - 24
Multilingual display
Text

13.4.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 104/13


VERORDENING (EG) Nr. 592/2006 VAN DE COMMISSIE

van 12 april 2006

tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad van 24 juni 1991 inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen (1), en met name op artikel 13, tweede streepje,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens Verordening (EG) nr. 473/2002 van de Commissie van 15 maart 2002 tot wijziging van de bijlagen I, II en VI van Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen en houdende uitvoeringsbepalingen inzake de overdracht van informatie over het gebruik van koperverbindingen (2) wordt de toelating om gecomposteerd of vergist huishoudelijk te gebruiken, mits inachtneming van bepaalde voorwaarden met vier jaar verlengd, met dien verstande dat deze voorwaarden na afloop van die periode kunnen worden herzien in het licht van eventuele nieuwe communautaire wetgeving over huishoudelijk afval.

(2)

De periode van vier jaar verstrijkt op 31 maart 2006 en tot dusverre is geen nieuwe communautaire wetgeving over het gebruik van huishoudelijk afval vastgesteld. Het verdient aanbeveling de toelating om in de biologische landbouw met inachtneming van de bestaande voorwaarden gebruik te maken van gecomposteerd of vergist huishoudelijk afval, van kracht te laten blijven, maar niet meer te beperken in de tijd.

(3)

Bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 14 van Verordening (EEG) nr. 2092/91 ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 april 2006.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 april 2006.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 198 van 22.7.1991, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1916/2005 van de Commissie (PB L 307 van 25.11.2005, blz. 10).

(2)  PB L 75 van 16.3.2002, blz. 21. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 746/2004 (PB L 122 van 26.4.2004, blz. 10).


BIJLAGE

In de tabel in deel A van bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 („Meststoffen en bodemverbeteraars”) wordt met betrekking tot „Gecomposteerd of vergist huishoudelijk afval” de volgende zinsnede geschrapt: „Mag slechts tot en met 31 maart 2006 worden gebruikt”.


Top