Help Print this page 

Document 32006D0544

Title and reference
2006/544/EG: Beschikking van de Raad van 18 juli 2006 betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten

OJ L 215, 5.8.2006, p. 26–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 76M , 16.3.2007, p. 203–204 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 008 P. 276 - 277
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 008 P. 276 - 277

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/544/oj
Multilingual display
Text

5.8.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 215/26


BESCHIKKING VAN DE RAAD

van 18 juli 2006

betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten

(2006/544/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 128, lid 2,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (2),

Na raadpleging van het Comité van de Regio's,

Gezien het advies van het Comité voor de Werkgelegenheid (3),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij de hervorming van de Lissabon-strategie in 2005 werd de nadruk gelegd op groei en werkgelegenheid. De werkgelegenheidsrichtsnoeren (4) van de Europese werkgelegenheidsstrategie en de globale richtsnoeren voor het economisch beleid (5) zijn als een geïntegreerd pakket aangenomen, waarbij de Europese werkgelegenheidsstrategie de toon zet bij de toepassing van de werkgelegenheids- en de arbeidsmarktdoelstellingen van de Lissabon-strategie.

(2)

De Europese Unie moet meer dan voorheen alle passende nationale en communautaire middelen — inclusief het cohesiebeleid — in de drie dimensies (de economische, de sociale en de ecologische) van de strategie van Lissabon aanwenden om de onderlinge synergieën in een algemene context van duurzame ontwikkeling beter te kunnen benutten.

(3)

De werkgelegenheidsrichtsnoeren en de globale richtsnoeren voor het economisch beleid dienen pas om de drie jaar volledig te worden herzien, terwijl in de tussenliggende jaren tot 2008 de aanpassingen strikt beperkt moeten blijven, zodat de mate van stabiliteit die voor een doeltreffende uitvoering nodig is, wordt gewaarborgd.

(4)

Uit het onderzoek van de nationale hervormingsprogramma’s van de lidstaten, dat in het jaarlijkse voortgangsverslag van de Commissie en in het gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid is opgenomen, blijkt dat de lidstaten alle mogelijke inspanningen moeten blijven richten op de volgende prioritaire gebieden:

meer mensen op de arbeidsmarkt krijgen en houden, het arbeidsaanbod vergroten en de socialezekerheidsstelsels moderniseren;

het aanpassingsvermogen van werknemers en bedrijven vergroten;

investeringen in menselijk kapitaal verhogen door beter onderwijs en betere vaardigheden.

(5)

De Europese Raad van 23/24 maart 2006 heeft de nadruk gelegd op de centrale rol van het werkgelegenheidsbeleid in het kader van de Lissabon-agenda en op de noodzaak om voor prioritaire categorieën meer werkgelegenheid te bieden, binnen een levensloopgerichte benadering. In dit verband heeft de Europese Raad zijn goedkeuring gehecht aan het Europees pact voor gendergelijkheid, dat grotere zichtbaarheid moet geven aan de integratie van genderperspectieven en een impuls moet geven aan grootschalige verbetering van de vooruitzichten en de kansen voor vrouwen.

(6)

Door het wegnemen van de belemmeringen voor de mobiliteit van werknemers, zoals in de verdragen is uitgewerkt, moet de interne markt beter gaan functioneren en moet zijn groei- en werkgelegenheidspotentieel toenemen.

(7)

Gezien de bestudering door de Commissie van de nationale hervormingsprogramma's, en de conclusies van de Europese Raad, moet alle aandacht nu worden gericht op een doeltreffende en tijdige uitvoering, waarbij bijzondere aandacht dient uit te gaan naar de overeengekomen kwantitatieve doelstellingen uit de richtsnoeren voor 2005-2008 en waarbij de conclusies van de Europese Raad moeten worden gevolgd.

(8)

De lidstaten moeten bij de programmering van het gebruik van communautaire financiering, in het bijzonder uit het Europees Sociaal Fonds, de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid in acht nemen.

(9)

Gezien de geïntegreerde aard van het richtsnoerenpakket dienen de lidstaten de globale richtsnoeren voor het economisch beleid volledig ten uitvoer te leggen,

BESLUIT:

Artikel 1

De richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten, zoals die zijn vastgesteld in de bijlage bij Beschikking 2005/600/EG, worden gehandhaafd voor 2006; de lidstaten houden er rekening mee in hun werkgelegenheidsbeleid.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 18 juli 2006.

Voor de Raad

De voorzitter

J. KORKEAOJA


(1)  Advies van 4 april 2006 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(2)  Advies van 17 mei 2006 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(3)  Advies van 27 april 2006.

(4)  Besluit 2005/600/EG van de Raad van 12 juli 2005 (richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid) (PB L 205 van 6.8.2005, blz. 21).

(5)  Aanbeveling 2005/601/EG van de Raad van 12 juli 2005 (globale richtsnoeren voor het economisch beleid) (2005 tot 2008) (PB L 205 van 6.8.2005, blz. 28).


Top