Help Print this page 

Document 32005R1567

Title and reference
Verordening (EG) nr. 1567/2005 van de Raad van 20 september 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2092/91 inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen
  • No longer in force
OJ L 252, 28.9.2005, p. 1–1 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 168M , 21.6.2006, p. 327–327 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 015 P. 153 - 153
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 015 P. 153 - 153

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1567/oj
Multilingual display
Text

28.9.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 252/1


VERORDENING (EG) Nr. 1567/2005 VAN DE RAAD

van 20 september 2005

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2092/91 inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 37,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Volgens artikel 11, lid 6, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad (1) kunnen de bevoegde instanties van de lidstaten tot en met 31 december 2005 machtigingen verlenen voor het in de handel brengen van producten die zijn ingevoerd uit een derde land dat niet is opgenomen in de in lid 1, onder a), van dat artikel bedoelde lijst.

(2)

De Commissie heeft in haar mededeling aan de Raad en het Europees Parlement van 10 juni 2004 over een Europees actieplan voor biologisch voedsel en biologische landbouw aangekondigd dat zij een wijziging van Verordening (EEG) nr. 2092/91 zal voorstellen die ertoe strekt de bestaande nationale afwijkingen voor de invoer te vervangen door een nieuw permanent systeem waarbij gebruik wordt gemaakt van technische gelijkwaardigheidsbeoordelingen die worden opgesteld door speciaal hiervoor door de Gemeenschap aangewezen instanties.

(3)

Er moet genoeg tijd zijn om dat nieuwe permanente systeem te kunnen ontwikkelen en invoeren.

(4)

In de tussentijd mag de handel in biologische producten niet onnodig worden verstoord en daarom moet de geldigheidsduur van de bestaande overgangsmaatregelen nogmaals met een jaar worden verlengd.

(5)

Verordening (EEG) nr. 2092/91 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 11, lid 6, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2092/91 wordt de datum „31 december 2005” vervangen door de datum „31 december 2006”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 september 2005.

Voor de Raad

De voorzitster

M. BECKETT


(1)  PB L 198 van 22.7.1991, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1336/2005 van de Commissie (PB L 211 van 13.8.2005, blz. 11).


Top