Help Print this page 

Document 32005R1318

Title and reference
Verordening (EG) nr. 1318/2005 van de Commissie van 11 augustus 2005 houdende wijziging van bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen
  • No longer in force
OJ L 210, 12.8.2005, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 223–224 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 015 P. 32 - 33
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 015 P. 32 - 33

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1318/oj
Multilingual display
Text

12.8.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 210/11


VERORDENING (EG) Nr. 1318/2005 VAN DE COMMISSIE

van 11 augustus 2005

houdende wijziging van bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad van 24 juni 1991 inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen (1), en met name op artikel 13, tweede streepje,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig de procedure van artikel 7, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 2092/91 hebben sommige lidstaten sedert 2002 gegevens meegedeeld met het oog op het opnemen van bepaalde producten in bijlage II bij die verordening.

(2)

Industriekalk, een bijproduct van de vacuümproductie van zout, verkregen uit kalksteen uit de bergen, wordt in sommige lidstaten als essentieel beschouwd voor een specifieke bodemverbetering en om te voorzien in de nutritionele behoeften, en is onschadelijk bevonden voor het milieu.

(3)

Calciumhydroxide is essentieel bevonden voor de bestrijding van een schimmelziekte bij fruitbomen onder bepaalde klimatologische omstandigheden. De bestrijding van deze ziekte in de biologische productie is problematisch en vereist het gebruik van koper, maar het gebruik van koper kan worden teruggedrongen door toepassing van calciumhydroxide.

(4)

Ethyleen is in deel B van bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 reeds opgenomen als stof die traditioneel in de biologische landbouw wordt gebruikt. Gebleken is dat het aangewezen is de gebruiksvoorwaarden voor dat product aan te vullen teneinde toe te staan dat het niet alleen wordt gebruikt voor bananen, maar ook voor andere vruchten waarvoor ethyleen vereist is in het kader van het productieproces.

(5)

Bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 14 van Verordening (EEG) nr. 2092/91 ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 11 augustus 2005.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 198 van 22.7.1991, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2254/2004 van de Commissie (PB L 385 van 29.12.2004, blz. 20).


BIJLAGE

Bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 wordt gewijzigd als volgt:

1.

In de tabel van deel A „Meststoffen en bodemverbeteraars” wordt de volgende regel ingevoegd na de regel „Industriekalk afkomstig van de suikerproductie”:

Naam

Beschrijving, samenstellingseisen, gebruiksvoorwaarden

„Industriekalk afkomstig van de vacuümproductie van zout

Bijproduct van de vacuümproductie van zout, verkregen uit kalksteen uit de bergen

De behoefte moet door de controle-instantie of de controleorganisatie zijn erkend”

2.

In deel B „Bestrijdingsmiddelen” wordt punt 1 „Gewasbeschermingsproducten” gewijzigd als volgt:

a)

In tabel IV „Andere stoffen die traditioneel in de biologische landbouw worden gebruikt” wordt de regel met betrekking tot „ethyleen” vervangen door:

Naam

Beschrijving, samenstellingseisen, gebruiksvoorwaarden

„(*) Ethyleen

Narijping van bananen, kiwi’s en kaki’s; bloei-inductie van ananas

De behoefte moet door de controle-instantie of de controleorganisatie zijn erkend”

b)

De volgende tabel V wordt toegevoegd:

„V.   Andere stoffen

Naam

Beschrijving, samenstellingseisen, gebruiksvoorwaarden

Calciumhydroxide

Fungicide

Enkel bij fruitbomen, ook in kwekerijen, voor de bestrijding van Nectria galligena”


Top