Help Print this page 

Document 32005R0416

Title and reference
Verordening (EG) nr. 416/2005 van de Commissie van 11 maart 2005 tot wijziging van bijlage XI bij Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft de invoer uit Japan van bepaalde dierlijke bijproducten voor technisch gebruik (Voor de EER relevante tekst)
  • No longer in force
OJ L 66, 12.3.2005, p. 10–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 275M , 6.10.2006, p. 224–225 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 063 P. 48 - 49
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 063 P. 48 - 49

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/416/oj
Multilingual display
Text

12.3.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 66/10


VERORDENING (EG) Nr. 416/2005 VAN DE COMMISSIE

van 11 maart 2005

tot wijziging van bijlage XI bij Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft de invoer uit Japan van bepaalde dierlijke bijproducten voor technisch gebruik

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten (1), en met name op artikel 29, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1774/2002 worden voorschriften vastgesteld voor de invoer in de Gemeenschap van bloedproducten en andere dierlijke bijproducten voor technisch gebruik, waaronder farmaceutisch gebruik. De lidstaten moeten de invoer van deze bijproducten toestaan, als zij voldoen aan de relevante voorschriften van hoofdstuk IV respectievelijk hoofdstuk XI van bijlage VIII bij die verordening.

(2)

Bij Verordening (EG) nr. 1774/2002 wordt bepaald dat de bijproducten afkomstig moeten zijn van een derde land of een deel van een derde land dat is opgenomen in een lijst die is vastgesteld in deel VI van bijlage XI. Japan is niet in dat deel VI van bijlage XI opgenomen.

(3)

De bevoegde autoriteit van Japan (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, Animal Health and Animal Products Safety Division) heeft de Commissie de nodige garanties gegeven dat bloedproducten en andere bijproducten voor technisch gebruik uit Japan kunnen worden verkregen en naar de Gemeenschap kunnen worden verzonden overeenkomstig de relevante invoervoorschriften. Met name heeft Japan de relevante bedrijven erkend en geregistreerd overeenkomstig artikel 29, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1774/2002.

(4)

Het is daarom dienstig dat Japan wordt opgenomen in deel VI van bijlage XI.

(5)

Het is ook dienstig dat deel VI van bijlage XI wordt gewijzigd om dezelfde terminologie te gebruiken als in hoofdstuk XI van bijlage VIII van dezelfde verordening.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Verordening (EG) nr. 1774/2002

Deel VI van bijlage XI bij Verordening (EG) nr. 1774/2002 wordt vervangen door:

„DEEL VI

Lijst van derde landen waaruit de lidstaten de invoer kunnen toestaan van dierlijke bijproducten en bloedproducten (met uitzondering van bloedproducten van paardachtigen) voor technisch gebruik, met inbegrip van farmaceutische producten (gezondheidscertificaten in de hoofdstukken 4 (C) en 8 (B)).

A.

Bloedproducten:

1)

Bloedproducten van hoefdieren:

 

derde landen of delen van derde landen die opgenomen zijn in de lijst in deel 1 van bijlage II bij Beschikking 79/542/EEG van de Raad en waaruit invoer toegestaan is van alle categorieën vers vlees van de betrokken soorten, alsook de volgende landen:

(JP) Japan.

2)

Bloedproducten van andere diersoorten:

 

derde landen die zijn opgenomen in de lijst in deel 1 van bijlage II bij Beschikking 79/542/EEG van de Raad, alsook de volgende landen:

(JP) Japan.

B.

Dierlijke bijproducten voor farmaceutisch gebruik:

 

derde landen die zijn opgenomen in de lijst in deel 1 van bijlage II bij Beschikking 79/542/EEG van de Raad, in de bijlage bij Beschikking 94/85/EG van de Commissie (2) of in bijlage I bij Beschikking 2000/585/EG van de Commissie (3), alsook de volgende landen:

(JP) Japan

(PH) de Filipijnen

(TW) Taiwan.

C.

Dierlijke bijproducten voor technisch gebruik, met uitzondering van farmaceutisch gebruik

 

Derde landen die zijn opgenomen in de lijst in deel 1 van bijlage II bij Beschikking 79/542/EEG van de Raad en waaruit de invoer van deze categorie vers vlees van de betrokken soorten toegestaan is, in de bijlage bij Beschikking 94/85/EG van de Commissie of in bijlage I bij Beschikking 2000/585/EG van de Commissie.”.

Artikel 2

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 11 maart 2005.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 93/2005 van de Commissie (PB L 19 van 21.1.2005, blz. 34).

(2)  PB L 44 van 17.2.1994, blz. 31.

(3)  PB L 251 van 6.10.2000, blz. 1.


Top