Help Print this page 

Document 32005D0815

Title and reference
2005/815/EG: Besluit van de Raad van 14 november 2005 betreffende het evenement „Culturele Hoofdstad van Europa” voor 2009
  • In force
OJ L 305, 24.11.2005, p. 36–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 175M , 29.6.2006, p. 74–74 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 16 Volume 002 P. 35 - 35
Special edition in Romanian: Chapter 16 Volume 002 P. 35 - 35
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 001 P. 168 - 168

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/815/oj
Multilingual display
Text

24.11.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 305/36


BESLUIT VAN DE RAAD

van 14 november 2005

betreffende het evenement „Culturele Hoofdstad van Europa” voor 2009

(2005/815/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Besluit nr. 1419/1999/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 tot vaststelling van een communautaire actie voor het evenement „Culturele Hoofdstad van Europa” voor het tijdvak 2005 tot 2019 (1), en met name op artikel 2, lid 3,

Gezien het verslag van de jury van april 2005 dat overeenkomstig artikel 2, lid 2, van Besluit nr. 1419/1999/EG bij de Commissie, het Europees Parlement en de Raad is ingediend,

Overwegende dat volledig wordt voldaan aan de in artikel 3 en bijlage II van Besluit nr. 1419/1999/EG vastgestelde criteria,

Gezien de aanbeveling van de Commissie van 18 oktober 2005,

BESLUIT:

Artikel 1

Linz en Vilnius worden overeenkomstig artikel 2, lid 1, van Besluit nr. 1419/1999/EG aangewezen als „Culturele Hoofdstad van Europa 2009”.

Artikel 2

De twee aangewezen steden nemen de nodige maatregelen met het oog op de daadwerkelijke uitvoering van de artikelen 1 en 5 van Besluit nr. 1419/1999/EG.

Gedaan te Brussel, 14 november 2005.

Voor de Raad

De voorzitster

T. JOWELL


(1)  PB L 166 van 1.7.1999, blz. 1. Besluit gewijzigd bij Besluit nr. 649/2005/EG (PB L 117 van 4.5.2005, blz. 20).


Top