Help Print this page 

Document 32004R2278

Title and reference
Verordening (EG) nr. 2278/2004 van de Commissie van 30 december 2004 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2759/1999 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1268/1999 van de Raad inzake steunverlening door de Gemeenschap voor pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in de kandidaat-lidstaten in Midden- en Oost-Europa gedurende de pretoetredingsperiode
  • In force
OJ L 396, 31.12.2004, p. 36–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2278/oj
Multilingual display
Text

31.12.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 396/36


VERORDENING (EG) Nr. 2278/2004 VAN DE COMMISSIE

van 30 december 2004

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2759/1999 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1268/1999 van de Raad inzake steunverlening door de Gemeenschap voor pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in de kandidaat-lidstaten in Midden- en Oost-Europa gedurende de pretoetredingsperiode

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1268/1999 van de Raad van 21 juni 1999 inzake steunverlening door de Gemeenschap voor pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in de kandidaat-lidstaten in Midden- en Oost-Europa gedurende de pretoetredingsperiode (1), en met name op artikel 12, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Artikel 26, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en tot wijziging en instelling van een aantal verordeningen (2), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1783/2003 (3), bevat een aantal bepalingen die niet rechtstreeks van toepassing zijn op de landen die profiteren van de bij Verordening (EG) nr. 1268/1999 ingevoerde regeling. Bijgevolg moet de verwijzing naar artikel 26 in artikel 3 van Verordening (EG) nr. 2759/1999 van de Commissie (4) worden geschrapt. Daarom moeten in artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2759/1999 specifieke bepalingen worden vastgesteld om rekening te houden met de situatie betreffende de kandidaat-lidstaten.

(2)

Artikel 8 van Verordening (EG) nr. 1268/1999 heeft betrekking op de hoogte van de bijdrage van de Gemeenschap en op de steunintensiteiten. Krachtens lid 2 van dat artikel geldt een hoger maximum voor overheidssteun die bestemd is voor investeringen in landbouwbedrijven, bijvoorbeeld indien die door jonge landbouwers en/of in berggebieden worden gedaan. Die voorwaarden moeten worden gedefinieerd overeenkomstig de beginselen die gelden voor de lidstaten.

(3)

Verordening (EG) nr. 2759/1999 moet bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de landbouwstructuur en de plattelandsontwikkeling,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 2759/1999 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 3 wordt lid 1 vervangen door:

„1.   Er kan steun worden verleend voor de in artikel 25 van Verordening (EG) nr. 1257/1999 bedoelde investeringen die gericht zijn op verbetering van de verwerking en de afzet van de in bijlage I bij het Verdrag genoemde landbouwproducten, visserijproducten inbegrepen. Landbouwproducten, met uitzondering van visserijproducten, moeten afkomstig zijn van de kandidaat-lidstaten of van de Gemeenschap. Investeringen op het niveau van de detailhandel zijn evenwel van steunverlening uitgesloten.

De steun wordt toegekend aan de personen die uiteindelijk de verantwoordelijkheid dragen voor de financiering van de investeringen in bedrijven die voldoen aan de in artikel 2, lid 2, eerste en tweede streepje, van deze verordening vastgestelde voorwaarden.

Als de met het acquis samenhangende minimumnormen op het gebied van milieu, hygiëne en dierenwelzijn evenwel pas kort voor het tijdstip van ontvangst van de aanvraag zijn vastgesteld, wordt de steun toegekend op voorwaarde dat het bedrijf aan die nieuwe normen voldoet bij de voltooiing van de investering.”.

2)

In artikel 8 wordt lid 4 vervangen door:

„4.   Met het oog op de toepassing van artikel 8, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1268/1999 wordt verstaan onder:

a)

„jonge landbouwers”: landbouwers die op het tijdstip waarop het besluit om steun te verlenen wordt genomen, jonger zijn dan 40 jaar en die over voldoende vakbekwaamheid en deskundigheid beschikken;

b)

„berggebieden”: bergstreken zoals gedefinieerd in artikel 18, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1257/1999;

c)

„overheidssteun”: alle dergelijke steun ongeacht of deze wel of niet in het kader van het programma wordt toegekend.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 december 2004.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 161 van 26.6.1999, blz. 87. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2008/2004 (PB L 349 van 25.11.2004, blz. 12-13).

(2)  PB L 160 van 26.6.1999, blz. 80. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 583/2004 (PB L 91 van 30.3.2004, blz. 1).

(3)  PB L 270 van 21.10.2003, blz. 70.

(4)  PB L 331 van 23.12.1999, blz. 51. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 775/2003 (PB L 112 van 6.5.2003, blz. 9).


Top