Help Print this page 

Document 32004R1481

Title and reference
Verordening (EG) nr. 1481/2004 van de Commissie van 19 augustus 2004 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen
  • No longer in force
OJ L 272, 20.8.2004, p. 11–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 18–18 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 012 P. 43 - 43
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 012 P. 43 - 43

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1481/oj
Multilingual display
Text

20.8.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 272/11


VERORDENING (EG) Nr. 1481/2004 VAN DE COMMISSIE

van 19 augustus 2004

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad van 24 juni 1991 inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen (1), en met name op artikel 13, tweede en derde streepje,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Om rekening te houden met de letters en accenten van de officiële EU-talen van de nieuwe lidstaten moet een lettertype worden toegevoegd aan de in deel B.4 van bijlage V bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 vastgestelde typografische voorschriften voor het communautaire logo.

(2)

In deel C van bijlage VI bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 wordt een opsomming gegeven van de ingrediënten van agrarische oorsprong die niet biologisch zijn geproduceerd, maar desondanks wel bij de bereiding van levensmiddelen mogen worden gebruikt overeenkomstig de in artikel 5 van die verordening vastgestelde voorwaarden, mits kan worden aangetoond dat deze biologisch geproduceerde ingrediënten niet in voldoende hoeveelheden in de Gemeenschap beschikbaar zijn.

(3)

Nadat was vastgesteld dat in de Gemeenschap niet voldoende biologisch geproduceerde darmen beschikbaar waren, is bij Verordening (EG) nr. 473/2002 (2) een wijziging aangebracht aan deel C van bijlage VI bij Verordening (EEG) nr. 2092/91, op grond waarvan darmen werden opgenomen in de lijst van ingrediënten van agrarische oorsprong, met de specificatie dat ze tijdens een op 1 april 2004 aflopende overgangsperiode mochten worden gebruikt.

(4)

Gezien het aanhoudende tekort aan biologisch geproduceerde darmen — ook in de toekomst — moet de tijdsbegrenzing inzake het gebruik van niet-biologisch geproduceerde darmen worden geschrapt.

(5)

Verordening (EEG) nr. 2092/91 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het overeenkomstig artikel 14 van Verordening (EEG) nr. 2092/91 opgerichte comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 2092/91 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage V, deel B.4, punt 2.4 („Typografie”), wordt vervangen door:

„Voor de vermelding wordt Frutiger of Myriad bold condensed in hoofdletters gebruikt. Het lettertype van de vermelding wordt verkleind als aangegeven in punt 2.6.”.

2)

In bijlage VI, deel C, punt C.3, wordt na het woord „darmen”„tot 1 april 2004” geschrapt.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 augustus 2004.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie


(1)  PB L 198 van 22.7.1991, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 746/2004 van de Commissie (PB L 122 van 26.4.2004, blz. 10).

(2)  PB L 75 van 16.3.2002, blz. 21. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 746/2004.


Top