Help Print this page 

Document 32004R1260

Title and reference
Verordening (EG) nr. 1260/2004 van de Commissie van 8 juli 2004 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 838/2004 betreffende overgangsmaatregelen voor de invoer van bananen in de Gemeenschap in verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije
  • In force
OJ L 239, 9.7.2004, p. 16–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1260/oj
Multilingual display
Text

9.7.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 239/16


VERORDENING (EG) Nr. 1260/2004 VAN DE COMMISSIE

van 8 juli 2004

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 838/2004 betreffende overgangsmaatregelen voor de invoer van bananen in de Gemeenschap in verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op het Verdrag betreffende de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije,

Gelet op de Akte van toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije, en met name op artikel 41, eerste alinea,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad van 13 februari 1993 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector bananen (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 896/2001 van de Commissie (2) zijn de toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 404/93 ten aanzien van de regeling voor de invoer van bananen in de Gemeenschap vastgesteld.

(2)

Bij Verordening (EG) nr. 838/2004 van de Commissie (3), zijn de overgangsmaatregelen goedgekeurd die nodig zijn met het oog op een vlotte overschakeling van de vóór de toetreding in de nieuwe lidstaten bestaande regelingen, naar de invoerregeling die voortvloeit uit de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector bananen. Om de bevoorrading van de markt met name in de nieuwe lidstaten te garanderen, is in aanvulling op de contingenten die op grond van artikel 18, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 404/93 zijn geopend voor de invoer van producten uit alle derde landen, voor de periode van 1 mei tot en met 31 december 2004 tijdelijk een extra hoeveelheid vastgesteld waarvoor dezelfde tariefvoorwaarden gelden.

(3)

Bij Verordening (EG) nr. 838/2004 zijn met het oog op de afgifte van invoercertificaten voor een eerste tranche begin mei 2004 de nodige maatregelen getroffen voor de vaststelling van een voorlopige referentiehoeveelheid voor de traditionele marktdeelnemers of een voorlopige toewijzing voor de niet-traditionele marktdeelnemers. Die voorlopige vaststelling moet de bevoegde nationale autoriteiten in staat stellen de door de marktdeelnemers overgelegde documenten en bewijsstukken te controleren en te verifiëren, de verklaringen die zijn afgelegd op grond van de artikelen 4 en 5 van Verordening (EG) nr. 414/2004 van de Commissie (4) of de door de nieuwe lidstaten in dit verband vastgestelde nationale bepalingen aan te passen, en, in voorkomend geval, de mededelingen als bedoeld in artikel 7, lid 3, van die verordening of in de daartoe door de nieuwe lidstaten goedgekeurde nationale bepalingen tijdig te verbeteren vóórdat een nieuwe tranche van de extra hoeveelheid wordt geopend.

(4)

Nadat deze controles door de lidstaten in samenwerking met de Commissie zijn uitgevoerd, moeten de bevoegde nationale autoriteiten op basis van meegedeelde geconsolideerde gegevens per geval de specifieke referentiehoeveelheid voor traditionele marktdeelnemers of de specifieke toewijzing voor niet-traditionele marktdeelnemers vaststellen voor de periode van 1 mei tot en met 31 december 2004. Rekening houdend met de moeilijkheden die de traditionele marktdeelnemers ondervinden bij het verkrijgen van een afschrift van de vereiste bewijzen dat de goederen in het land van bestemming in het vrije verkeer zijn gebracht, moet worden bepaald dat deze specifieke referentiehoeveelheid wordt vastgesteld aan de hand van de documenten en bewijsstukken als bedoeld in artikel 6, leden 2 en 4, van Verordening (EG) nr. 414/2004, gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 689/2004.

(5)

Om de in artikel 3 van Verordening (EG) nr. 838/2004 vastgestelde extra hoeveelheid te beheren, moeten enerzijds de op de totale hoeveelheid toe te passen coëfficiënten die door de lidstaten zijn meegedeeld, worden vastgesteld en moet anderzijds worden voorzien in de vaststelling van het aanpassingscoëfficiënt dat de bevoegde autoriteiten moeten toepassen op de individuele hoeveelheid van elke marktdeelnemer voor de periode van 1 mei tot en met 31 december 2004.

(6)

Voor de tweede tranche van juli 2004 moet de beschikbare hoeveelheid waarvoor met het oog op de invoer van bananen in de nieuwe lidstaten certificaten kunnen worden afgegeven, worden vastgesteld en moeten voorschriften worden vastgesteld voor de indiening van de aanvragen en de afgifte van de certificaten.

(7)

Het is dienstig de uitvoeringsbepalingen vast te stellen voor het beheer van de extra hoeveelheid voor het laatste kwartaal van 2004.

(8)

Derhalve moet Verordening (EG) nr. 838/2004 dienovereenkomstig worden gewijzigd. De bepalingen van deze verordening moeten in werking treden op het moment van hun bekendmaking, zodat de invoercertificaten in de maand juli kunnen worden afgegeven.

(9)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor bananen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 838/2004 wordt als volgt gewijzigd:

1)

De artikelen 5, 6, 7 en 8 worden vervangen door:

„Artikel 5

Beschikbare hoeveelheid voor de tweede periode van afgifte van certificaten in juli 2004

Met het oog op de invoer van bananen in de nieuwe lidstaten is voor de tweede periode van afgifte van certificaten in juli 2004 een hoeveelheid van 105 000 ton beschikbaar. De traditionele en de niet-traditionele marktdeelnemers krijgen toegang tot respectievelijk 87 150 en 17 850 ton van die hoeveelheid.

Artikel 6

Specifieke referentiehoeveelheid voor de traditionele marktdeelnemers voor de periode van 1 mei tot en met 31 december 2004

1.   Voor elke traditionele marktdeelnemer die in het kader van primaire invoer in één van de jaren 2000, 2001 en 2002 van de referentieperiode de minimumhoeveelheid bananen heeft ingevoerd om deze in een of meer van de nieuwe lidstaten te verkopen, stellen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar de marktdeelnemer is geregistreerd, voor de periode van 1 mei tot en met 31 december 2004, een specifieke referentiehoeveelheid vast op basis van het gemiddelde van de primaire invoer in de hierboven vermelde periode van drie jaar. Deze referentiehoeveelheid wordt vastgesteld aan de hand van de bewijsstukken als bedoeld in artikel 6, lid 2 en lid 4, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 414/2004.

Deze specifieke referentiehoeveelheid wordt berekend door op het in de vorige alinea bedoelde jaargemiddelde van de primaire invoer een coëfficiënt van 0,667 toe te passen.

2.   Rekening houdend met de door de lidstaten verrichte mededelingen en afhankelijk van de in artikel 3 vastgestelde hoeveelheid, stelt de Commissie zo nodig een aanpassingscoëfficiënt vast die moet worden toegepast op de specifieke referentiehoeveelheid van elke traditionele marktdeelnemer.

3.   De bevoegde autoriteiten delen elke traditionele marktdeelnemer uiterlijk de tweede werkdag volgende op die van de bekendmaking van de verordening waarbij deze coëfficiënt wordt vastgesteld, zijn specifieke referentiehoeveelheid mee, zo nodig aangepast aan de hand van de in lid 2 bedoelde aanpassingscoëfficiënt.

Artikel 7

Specifieke toewijzing van de niet-traditionele marktdeelnemers voor de periode van 1 mei tot en met 31 december 2004

1.   De bevoegde autoriteiten stellen voor de periode van 1 mei tot en met 31 december 2004 een specifieke toewijzing vast voor elke bij hen geregistreerde niet-traditionele marktdeelnemer.

Rekening houdend met de door de lidstaten verrichte mededelingen en afhankelijk van de in artikel 3 vastgestelde hoeveelheid, stelt de Commissie zo nodig een aanpassingscoëfficiënt vast die moet worden toegepast op de aanvraag om een specifieke toewijzing van elke niet-traditionele marktdeelnemer.

2.   De bevoegde autoriteiten delen elke niet-traditionele marktdeelnemer uiterlijk op de tweede werkdag volgende op die van de bekendmaking van de verordening waarbij deze coëfficiënt wordt vastgesteld, de hem toegewezen hoeveelheid mee.

Artikel 8

Indiening van certificaataanvragen en afgifte van certificaten

1.   De aanvragen voor invoercertificaten worden ingediend bij de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar de marktdeelnemer is geregistreerd.

2.   De invoercertificaten (hierna „toetredingscertificaten” genoemd) worden uitsluitend afgegeven voor het in het vrije verkeer brengen in een nieuwe lidstaat.

3.   In de certificaataanvragen wordt de vermelding „Toetredingscertificaat” aangebracht, alsmede, naar gelang van het geval, „Traditionele marktdeelnemer” of „Niet-traditionele marktdeelnemer” en „Verordening (EG) nr. 838/2004. Certificaat uitsluitend geldig in een nieuwe lidstaat”.

Deze vermeldingen worden aangebracht in vak 20 van het certificaat.”

.

2)

De volgende artikelen worden ingevoegd:

„Artikel 8 bis

Indiening van de aanvragen en afgifte van de certificaten voor de tweede periode, in juli 2004

1.   De certificaataanvragen voor de tweede periode worden uiterlijk ingediend op de zesde werkdag volgende op die van de bekendmaking van deze verordening.

Om in aanmerking te worden genomen, moet/moeten de door een marktdeelnemer ingediende certificaataanvraag/certificaataanvragen betrekking hebben op een totale hoeveelheid die niet groter is dan:

a)

35 % van de overeenkomstig artikel 6, lid 3, meegedeelde referentiehoeveelheid, in het geval van een traditionele marktdeelnemer;

b)

35 % van de overeenkomstig artikel 7, lid 2, meegedeelde specifieke toewijzing, in het geval van een niet-traditionele marktdeelnemer.

De nationale autoriteiten geven de invoercertificaten onverwijld af.

2.   De op grond van het onderhavige artikel afgegeven invoercertificaten zijn geldig vanaf de dag van werkelijke afgifte tot en met 7 oktober 2004.

Artikel 8 ter

Indiening van de aanvragen en afgifte van de certificaten voor de derde periode, in september 2004

1.   Voor de derde periode waarin certificaten worden afgegeven, in september 2004, worden de certificaataanvragen ingediend overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EG) nr. 896/2001.

2.   Om in aanmerking te worden genomen, mogen de certificaataanvragen in het kader van de extra hoeveelheid die,

a)

door een traditionele marktdeelnemer worden ingediend, in totaal geen grotere hoeveelheid betreffen dan het verschil tussen de overeenkomstig artikel 6, lid 3, meegedeelde referentiehoeveelheid en de som van de hoeveelheden waarvoor aan hem voor de eerste twee perioden in mei en juli invoercertificaten zijn afgegeven;

b)

door een niet-traditionele marktdeelnemer worden ingediend, in totaal geen grotere hoeveelheid betreffen dan het verschil tussen de overeenkomstig artikel 7, lid 2, meegedeelde toewijzing en de som van de hoeveelheden waarvoor aan hem voor de eerste twee perioden in mei en juli invoercertificaten zijn afgegeven.

3.   De in dit artikel bedoelde certificaten worden afgegeven overeenkomstig artikel 18 van Verordening (EG) nr. 896/2001.”.

Artikel 2

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 juli 2004.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie


(1)  PB L 47 van 25.2.1993, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij de Akte van toetreding van 2003.

(2)  PB L 126 van 8.5.2001, blz. 6. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 838/2004 (PB L 127 van 29.4.2004, blz. 52).

(3)  PB L 127 van 29.4.2004, blz. 52.

(4)  PB L 68 van 6.3.2004, blz. 6. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 689/2004 (PB L 106 van 15.4.2004, blz. 17).


Top