Help Print this page 

Document 32004R0689

Title and reference
Verordening (EG) nr. 689/2004 van de Commissie van 14 april 2004 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 414/2004 tot vaststelling van specifieke maatregelen om de wijze van beheer van de tariefcontingenten voor de invoer van bananen aan te passen in verband met de toetreding van nieuwe lidstaten op 1 mei 2004
  • In force
OJ L 106, 15.4.2004, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 443 - 444
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 443 - 444
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 443 - 444
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 443 - 444
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 443 - 444
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 443 - 444
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 443 - 444
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 443 - 444
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 443 - 444

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/689/oj
Multilingual display
Text

32004R0689

Verordening (EG) nr. 689/2004 van de Commissie van 14 april 2004 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 414/2004 tot vaststelling van specifieke maatregelen om de wijze van beheer van de tariefcontingenten voor de invoer van bananen aan te passen in verband met de toetreding van nieuwe lidstaten op 1 mei 2004

Publicatieblad Nr. L 106 van 15/04/2004 blz. 0017 - 0018


Verordening (EG) nr. 689/2004 van de Commissie

van 14 april 2004

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 414/2004 tot vaststelling van specifieke maatregelen om de wijze van beheer van de tariefcontingenten voor de invoer van bananen aan te passen in verband met de toetreding van nieuwe lidstaten op 1 mei 2004

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad van 13 februari 1993 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector bananen(1), en met name op artikel 20,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EG) nr. 414/2004 van de Commissie(2) zijn de maatregelen vastgesteld om, in het kader van de maatregelen die moeten worden vastgesteld om de regeling inzake de tariefcontingenten voor de invoer van bananen aan te passen in verband met de toetreding van deze nieuwe lidstaten op 1 mei 2004, met name te bepalen welke in de Gemeenschap gevestigde traditionele marktdeelnemers in de jaren 2000, 2001 en 2002 op de markten van de nieuwe lidstaten hebben geleverd.

(2) In artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 414/2004 is bepaald welke bewijsstukken een marktdeelnemer aan de bevoegde autoriteit moet overleggen om als traditioneel marktdeelnemer te worden erkend. Gezien de moeilijkheden die de marktdeelnemers ondervinden om een kopie te verkrijgen van documenten die in het bezit zijn van andere marktdeelnemers, teneinde aan te tonen dat producten werkelijk in het vrije verkeer zijn gebracht in het land van bestemming, moet worden bepaald welke aanvullende bewijsstukken mogen worden overgelegd. Uit deze bewijsstukken moet met name blijken dat de producten zijn vervoerd naar het land van bestemming en aan een marktdeelnemer zijn verkocht voor levering op de markt van het betrokken land.

(3) De bepalingen van deze verordening zijn vastgesteld in verband met tijdelijke problemen die de marktdeelnemers ondervinden, en zij laten onverlet de eventueel door de Commissie in een later stadium vast te stellen maatregelen in het kader van het beheer van de betrokken invoerregeling.

(4) De artikelen 6 en 7 van Verordening (EG) nr. 414/2004 met betrekking tot de mededelingen van de lidstaten moeten derhalve worden gewijzigd en bepaald moet worden dat de nieuwe voorschriften van toepassing worden op de datum van inwerkingtreding van bovengenoemde verordening.

(5) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor bananen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 414/2004 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan artikel 6 wordt het volgende lid toegevoegd:

"4. Ingeval de belanghebbende in de onmogelijkheid verkeert om de in lid 2, tweede alinea, genoemde bewijzen dat de bananen in het vrije verkeer zijn gebracht, te leveren, moet hij het bewijs leveren dat de producten naar een nieuwe lidstaat zijn vervoerd en de in lid 2, eerste alinea, onder g), genoemde documenten overleggen, samen met de bewijzen van betaling. In dat geval kan het naar behoren geannoteerde document voor gemeenschappelijk douanevervoer worden geaccepteerd als bewijs dat de producten naar de nieuwe lidstaat zijn verzonden. Deze aanvullende bewijzen moeten worden ingediend uiterlijk op 21 april 2004.

De voorgaande alinea is van toepassing met het oog op de vaststelling van een voorlopige specifieke referentiehoeveelheid voor het afgeven van certificaten voor de invoer van bananen voor de maanden mei en juni 2004."

2. In artikel 7, lid 3, wordt de datum "15 april 2004" vervangen door "23 april 2004".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 7 maart 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 14 april 2004.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 47 van 25.2.1993, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2587/2001 (PB L 345 van 29.12.2001, blz. 13).

(2) PB L 68 van 6.3.2004, blz. 6.

Top