Help Print this page 

Document 32004R0660

Title and reference
Verordening (EG) nr. 660/2004 van de Commissie van 7 april 2004 houdende wijziging van de bijlage bij Verordening nr. 79/65/EEG van de Raad wat de lijst van streken betreft
  • No longer in force
OJ L 104, 8.4.2004, p. 97–98 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 414 - 415
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 414 - 415
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 414 - 415
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 414 - 415
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 414 - 415
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 414 - 415
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 414 - 415
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 414 - 415
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 414 - 415
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 055 P. 88 - 89
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 055 P. 88 - 89

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/660/oj
Multilingual display
Text

32004R0660

Verordening (EG) nr. 660/2004 van de Commissie van 7 april 2004 houdende wijziging van de bijlage bij Verordening nr. 79/65/EEG van de Raad wat de lijst van streken betreft

Publicatieblad Nr. L 104 van 08/04/2004 blz. 0097 - 0098


Verordening (EG) nr. 660/2004 van de Commissie

van 7 april 2004

houdende wijziging van de bijlage bij Verordening nr. 79/65/EEG van de Raad wat de lijst van streken betreft

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening nr. 79/65/EEG van de Raad van 15 juni 1965 tot oprichting van het boekhoudkundig informatienet betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie van de landbouwbedrijven in de Europese Economische Gemeenschap(1), en met name op artikel 2 bis,

Gelet op het verzoek van België,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In de bijlage bij Verordening nr. 79/65/EEG is een lijst van streken vastgelegd als bedoeld in artikel 2, onder d), van genoemde verordening.

(2) Volgens die bijlage vormt België één streek. Voor de toepassing van Verordening nr. 79/65/EEG heeft België verzocht deze ene streek te verdelen in drie streken.

(3) Derhalve moet Verordening nr. 79/65/EEG dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Gemeenschappelijk Comité van het informatienet inzake landbouwbedrijfsboekhoudingen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening nr. 79/65/EEG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing vanaf het boekjaar 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 7 april 2004.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB 109 van 23.6.1965, blz. 1859/65. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2059/2003 (PB L 308 van 25.11.2003, blz. 1).

BIJLAGE

In de bijlage bij Verordening nr. 79/65/EEG worden de woorden "België: Vormt één streek" vervangen door:

"BELGIË

1. Vlaanderen

2. Bruxelles - Brussel

3. Wallonie".

Top