? ? 

? 32004R0660

? | ?
?
Verordening (EG) nr. 660/2004 van de Commissie van 7 april 2004 houdende wijziging van de bijlage bij Verordening nr. 79/65/EEG van de Raad wat de lijst van streken betreft

? L 104 ? 8.4.2004? 97–98? (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
? ? 03 ? 043 ? 414 - 415
? ? 03 ? 043 ? 414 - 415
? ? 03 ? 043 ? 414 - 415
? ? 03 ? 043 ? 414 - 415
? ? 03 ? 043 ? 414 - 415
? ? 03 ? 043 ? 414 - 415
? ? 03 ? 043 ? 414 - 415
? ? 03 ? 043 ? 414 - 415
? ? 03 ? 043 ? 414 - 415
? ? 03 ? 055 ? 88 - 89
? ? 03 ? 055 ? 88 - 89
?
?
?

32004R0660

Verordening (EG) nr. 660/2004 van de Commissie van 7 april 2004 houdende wijziging van de bijlage bij Verordening nr. 79/65/EEG van de Raad wat de lijst van streken betreft

Publicatieblad Nr. L 104 van 08/04/2004 blz. 0097 - 0098


Verordening (EG) nr. 660/2004 van de Commissie

van 7 april 2004

houdende wijziging van de bijlage bij Verordening nr. 79/65/EEG van de Raad wat de lijst van streken betreft

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening nr. 79/65/EEG van de Raad van 15 juni 1965 tot oprichting van het boekhoudkundig informatienet betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie van de landbouwbedrijven in de Europese Economische Gemeenschap(1), en met name op artikel 2 bis,

Gelet op het verzoek van België,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In de bijlage bij Verordening nr. 79/65/EEG is een lijst van streken vastgelegd als bedoeld in artikel 2, onder d), van genoemde verordening.

(2) Volgens die bijlage vormt België één streek. Voor de toepassing van Verordening nr. 79/65/EEG heeft België verzocht deze ene streek te verdelen in drie streken.

(3) Derhalve moet Verordening nr. 79/65/EEG dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Gemeenschappelijk Comité van het informatienet inzake landbouwbedrijfsboekhoudingen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening nr. 79/65/EEG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing vanaf het boekjaar 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 7 april 2004.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB 109 van 23.6.1965, blz. 1859/65. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2059/2003 (PB L 308 van 25.11.2003, blz. 1).

BIJLAGE

In de bijlage bij Verordening nr. 79/65/EEG worden de woorden "België: Vormt één streek" vervangen door:

"BELGIË

1. Vlaanderen

2. Bruxelles - Brussel

3. Wallonie".

?