Help Print this page 

Document 32004R0625

Title and reference
Verordening (EG) nr. 625/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot verlenging en wijziging van Verordening (EG) nr. 1659/98 van de Raad betreffende gedecentraliseerde samenwerking
  • In force
OJ L 99, 3.4.2004, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 051 P. 80 - 81
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 051 P. 80 - 81
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 051 P. 80 - 81
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 051 P. 80 - 81
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 051 P. 80 - 81
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 051 P. 80 - 81
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 051 P. 80 - 81
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 051 P. 80 - 81
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 051 P. 80 - 81

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/625/oj
Multilingual display
Text

32004R0625

Verordening (EG) nr. 625/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot verlenging en wijziging van Verordening (EG) nr. 1659/98 van de Raad betreffende gedecentraliseerde samenwerking

Publicatieblad Nr. L 099 van 03/04/2004 blz. 0001 - 0002


Verordening (EG) nr. 625/2004 van het Europees Parlement en de Raad

van 31 maart 2004

tot verlenging en wijziging van Verordening (EG) nr. 1659/98 van de Raad betreffende gedecentraliseerde samenwerking

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 179, lid 1,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag(1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Verordening (EG) nr. 1659/98 van de Raad van 17 juli 1998 betreffende gedecentraliseerde samenwerking(2) was van toepassing tot en met 31 december 2001.

(2) Verordening (EG) nr. 1659/98 is bij Verordening (EG) nr. 955/2002 gewijzigd en verlengd tot en met 31 december 2003.

(3) Volgens een in 2003 verrichte evaluatie diende de betrokken begrotingslijn beter te worden gericht.

(4) Het instrument gedecentraliseerde samenwerking heeft een specifieke toegevoegde waarde voor de ondersteuning van gerichte maatregelen in specifieke situaties waarin traditionele instrumenten niet bruikbaar zijn of niet relevant. Ook kan het begrotingsinstrument de diversifiëring ondersteunen van gedecentraliseerde actoren als potentiële partners van het ontwikkelingsproces.

(5) Verordening (EG) nr. 1659/98 dient te worden gewijzigd en verlengd tot en met 31 december 2006. Dit volgt uit de afsluiting van de evaluatie en de goedkeuring van de mededeling van de Commissie inzake participatie van niet-overheidsactoren in het EG-ontwikkelingsbeleid. Het financiële kader en de referentieperiode, die in de verordening worden genoemd, dienen te worden aangepast.

(6) Verordening (EG) nr. 1659/98 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1659/98 wordt als volgt gewijzigd:

1. De tekst van artikel 1 wordt vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 1

De Gemeenschap ondersteunt acties en initiatieven op het gebied van armoedevermindering en duurzame ontwikkeling die ondernomen worden door actoren van de gedecentraliseerde samenwerking uit de Gemeenschap en uit de ontwikkelingslanden, met name in het geval van moeilijke partnerschappen waarin geen beroep kan worden gedaan op andere instrumenten. Deze acties en initiatieven zijn gericht op de bevordering van:

- een meer participerende ontwikkeling die beantwoordt aan de behoeften en initiatieven van de bevolking van de ontwikkelingslanden;

- een bijdrage tot de diversificatie en versterking van de civiele samenleving en de democratisering aan de basis in die landen;

Bij het steunen van dergelijke acties en initiatieven wordt prioriteit gegeven aan actoren van de gedecentraliseerde samenwerking uit de ontwikkelingslanden. De acties zijn gericht op bevordering van gedecentraliseerde samenwerking ten behoeve van alle ontwikkelingslanden.".

2. Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

a) het tweede streepje wordt vervangen door:

"- voorlichting en inzet van de actoren van de gedecentraliseerde samenwerking en deelname aan internationale fora ter bevordering van de dialoog inzake beleidsformulering;";

b) na het derde streepje wordt het volgende streepje toegevoegd:

"- versterking van de netwerken van sociale organisaties en bewegingen die zich inzetten voor een duurzame ontwikkeling, de rechten van de mens en met name voor de sociale rechten en democratisering.".

3. De tekst van artikel 3 wordt vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 3

1. De samenwerkingspartners die krachtens deze verordening financiële steun kunnen verkrijgen, zijn de actoren van de gedecentraliseerde samenwerking uit de Gemeenschap en uit de ontwikkelingslanden, zoals plaatselijke (waaronder ook gemeentelijke) overheden, niet-gouvernementele organisaties, organisaties van inheemse volkeren, beroepsverenigingen en plaatselijke initiatiefgroepen, coöperaties, vakbonden, organisaties van economische en sociale actoren, lokale organisaties (met inbegrip van netwerken), die actief zijn op het terrein van de regionale gedecentraliseerde samenwerking en integratie, consumentenorganisaties, vrouwen- en jongerenorganisaties, onderwijs-, culturele, onderzoeks- en wetenschappelijke organisaties, universiteiten, kerken en religieuze verenigingen of gemeenschappen, media en alle andere niet-gouvernementele verenigingen en onafhankelijke stichtingen die een bijdrage kunnen leveren aan ontwikkeling.

2. De activiteiten van de actoren die met de doelstellingen van deze verordening verband houden, zijn transparant en beantwoorden aan de beginselen van goed financieel beheer en verantwoording.".

4. De tekst van artikel 4 wordt vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 4

De financiering door de Gemeenschap van de in artikel 1 bedoelde acties heeft betrekking op een periode van drie jaar. Het financiële referentiebedrag voor de tenuitvoerlegging van dit programma voor de periode 2004-2006 bedraagt 18 miljoen EUR.

De jaarlijkse kredieten worden door de begrotingsautoriteit binnen de begrenzingen van de financiële vooruitzichten goedgekeurd.".

5. Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

a) in lid 2 wordt "ECU" vervangen door "EUR";

b) het volgende streepje wordt toegevoegd aan lid 3:

"- de bijzondere behoeften van landen waar de officiële samenwerking geen significante bijdrage kan leveren aan de in artikel 1 genoemde doelstellingen.".

6. Artikel 8, lid 1, wordt vervangen door:

"1. De Commissie wordt bijgestaan door het comité dat wordt opgericht ingevolge artikel 8 van Verordening (EG) nr. 1658/98 van de Raad van 17 juli 1998 betreffende de cofinanciering van acties op gebieden die voor de ontwikkelingslanden van belang zijn, met Europese niet-gouvernementele organisaties (NGO's) voor ontwikkeling(3) (hierna aangeduid als 'het comité').".

7. Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

a) de eerste alinea wordt vervangen door:"Jaarlijks dient de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een jaarverslag in over de tenuitvoerlegging van het ontwikkelingsbeleid, dat een overzicht bevat van de gefinancierde acties, de gevolgen en de resultaten van die acties en een onafhankelijke evaluatie van de uitvoering van deze verordening tijdens het begrotingsjaar, alsmede gegevens over de actoren van de gedecentraliseerde samenwerking met wie contracten zijn gesloten.";

b) in de tweede alinea wordt "ECU" vervangen door "EUR".

8. De tekst van de tweede alinea van artikel 13 wordt vervangen door de volgende tekst:"Zij is van toepassing tot en met 31 december 2006.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Straatsburg, 31 maart 2004.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

P. Cox

Voor de Raad

De voorzitter

D. Roche

(1) Advies van het Europees Parlement van 18 december 2003 (nog niet verschenen in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 4 maart 2004.

(2) PB L 213 van 30.7.1998, blz. 6. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 955/2002 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 148 van 6.6.2002, blz. 1).

(3) PB L 213 van 30.7.1998, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).

Top