Help Print this page 

Document 32004R0621

Title and reference
Verordening (EG) nr. 621/2004 van de Commissie van 1 april 2004 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1164/94 van de Raad wat betreft de voorlichtings- en publiciteitsacties in verband met de activiteiten van het Cohesiefonds
  • No longer in force
OJ L 98, 2.4.2004, p. 22–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 002 P. 15 - 17
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 002 P. 15 - 17
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 002 P. 15 - 17
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 002 P. 15 - 17
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 002 P. 15 - 17
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 002 P. 15 - 17
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 002 P. 15 - 17
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 002 P. 15 - 17
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 002 P. 15 - 17
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 001 P. 156 - 158
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 001 P. 156 - 158

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/621/oj
Multilingual display
Text

32004R0621

Verordening (EG) nr. 621/2004 van de Commissie van 1 april 2004 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1164/94 van de Raad wat betreft de voorlichtings- en publiciteitsacties in verband met de activiteiten van het Cohesiefonds

Publicatieblad Nr. L 098 van 02/04/2004 blz. 0022 - 0024


Verordening (EG) nr. 621/2004 van de Commissie

van 1 april 2004

houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1164/94 van de Raad wat betreft de voorlichtings- en publiciteitsacties in verband met de activiteiten van het Cohesiefonds

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1164/94 van de Raad van 16 mei 1994 tot oprichting van een Cohesiefonds(1), en met name op artikel 14, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Beschikking 96/455/EG van de Commissie van 25 juni 1996 inzake door de lidstaten en de Commissie uit te voeren voorlichtings- en publiciteitsacties met betrekking tot de activiteiten van het Cohesiefonds in het kader van Verordening (EG) nr. 1164/94 van de Raad(2) moet worden vereenvoudigd, omdat de uitvoering van sommige maatregelen te ingewikkeld en daardoor onuitvoerbaar was.

(2) De uitvoering van voorlichtings- en publiciteitsacties moet worden vergemakkelijkt en de doeltreffendheid ervan moet worden verbeterd om de zichtbaarheid van de projecten en de bekendheid van de rol die de Europese Unie via het cohesiebeleid speelt, te vergroten.

(3) De voorlichtingsmaatregelen betreffende het Cohesiefonds moeten worden gelijkgetrokken met die betreffende de Structuurfondsen, zoals vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1159/2000 van de Commissie van 30 mei 2000 inzake door de lidstaten uit te voeren voorlichtings- en publiciteitsacties met betrekking tot de bijstandsverlening uit de Structuurfondsen(3).

(4) Verder moet worden verduidelijkt, welke berichten moeten worden verspreid en wat de beste hulpmiddelen zijn om de doelstelling van bekendheid te bereiken,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I BEGINSELEN EN INHOUD VAN DE ACTIES

Artikel 1

De voorlichtings- en publiciteitsacties inzake de door het Cohesiefonds gevoerde acties vergroten de bekendheid van de door dat fonds medegefinancierde projecten en verduidelijken welke rol de Gemeenschap via deze fondsen speelt.

Deze acties zijn gericht op de publieke opinie in de lidstaten, die van het Cohesiefonds profiteren; met deze acties wordt getracht een homogeen beeld te scheppen van de rol van de Gemeenschap.

In voorkomend geval kunnen zij worden gecombineerd met de acties in de zin van Verordening (EG) nr. 1159/2000, die betrekking hebben op programma's en projecten die door de Structuurfondsen worden medegefinancierd.

Artikel 2

De lidstaten zorgen ervoor dat autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de projecten van het Cohesiefonds (hierna "verantwoordelijke autoriteiten" genoemd) alle administratieve maatregelen nemen waarmee de voorlichting en de publiciteit overeenkomstig deze verordening kan worden gegarandeerd.

Vanaf het moment waarop is besloten dat het Cohesiefonds de projecten medefinanciert, stellen de verantwoordelijke autoriteiten voor de gehele duur ervan een samenhangend geheel van acties voor.

Artikel 3

De verantwoordelijke autoriteiten informeren de Commissie en haar vertegenwoordiging in de betrokken lidstaat over de acties in het kader van artikel 2, tweede alinea. Deze autoriteiten kunnen voor de uitvoering eventueel een beroep doen op technische bijstand door de Commissie en haar vertegenwoordiging.

Artikel 4

De voorlichtings- en publiciteitsacties en het voorlichtings- en publiciteitsmateriaal moeten, behalve een omschrijving van het project, de volgende elementen omvatten:

a) een verklaring, door middel van de volgende vermelding of iedere andere gelijkwaardige formulering, van de rol die de Gemeenschap via het Cohesiefonds speelt:

"Dit project draagt bij tot de vermindering van de sociale en economische ongelijkheid tussen de burgers van de Europese Unie".

b) De Europese vlag, volgens de in de bijlage uiteengezette grafische normen, vergezeld van de volgende vermelding of van iedere andere gelijkwaardige formulering:

"Dit project wordt medegefinancierd door de Europese Unie".

Artikel 5

De verantwoordelijke autoriteiten delen de Commissie alle nodige informatie mee die nodig is om het in artikel 14, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1164/94 bedoelde jaarlijkse verslag op te kunnen stellen.

HOOFDSTUK II VOORLICHTINGS- EN PUBLICITEITSACTIES

DEEL 1 Verplichte acties

Artikel 6

Bij de uitvoering van de projecten worden de in de artikelen 7 en 8 bedoelde acties uitgevoerd.

Artikel 7

1. Naar aanleiding van het besluit van de Commissie over de medefinanciering van het project, en met het oog op de bewustmaking van de media, worden de start van het project en de belangrijkste fasen van de uitvoering en afronding ervan zo goed mogelijk ter kennis van de media (radio, televisie en geschreven pers) gesteld, met name via ontmoetingen met de pers, maar ook via perscommuniqués en andere geschikte middelen.

Wanneer de globale kosten van het project minder dan 50 miljoen EUR bedragen, zijn de in de eerste alinea bedoelde ontmoetingen met de pers niet verplicht.

De verantwoordelijke autoriteit besluit eventueel over het organiseren van dergelijke ontmoetingen naar gelang van het belang en de impact van het project.

2. Documentatie over het project wordt ter beschikking gesteld van de media en iedere andere belangstellende.

Artikel 8

1. Op plaatsen waar projecten worden uitgevoerd, worden tijdens de uitvoering ervan informatieborden geplaatst.

Wanneer het voor het grote publiek toegankelijke infrastructurele werken betreft, worden deze borden uiterlijk zes maanden na het einde van de werkzaamheden vervangen door gedenkplaten.

2. Wanneer een project uit het Cohesiefonds wordt medegefinancierd, wordt een bord geplaatst of een plaat aangebracht waarop behalve de omschrijving van het project, de in artikel 4 genoemde elementen zijn opgenomen.

Deze elementen moeten ten minste 25 % van het bord in beslag nemen.

DEEL 2 Andere maatregelen

Artikel 9

Behalve de in de artikelen 7 en 8 vermelde acties kunnen de verantwoordelijke autoriteiten en de initiatiefnemers van de projecten andere acties ondernemen om de in artikel 1 genoemde doelstelling van bekendheid te bereiken, en met name:

a) op goed zichtbare plaatsen aanplakbiljetten ophangen;

b) publicaties (brochures, folders, nieuwsbrieven, enzovoorts) en video's produceren;

c) internetpagina's maken.

HOOFDSTUK III ROL VAN DE TOEZICHTCOMITÉS

Artikel 10

Tijdens de vergaderingen van het betrokken toezichtcomité brengt de voorzitter verslag uit van de voortgang van de publiciteitsacties en voorziet hij de leden van het comité van exemplaren van de gerealiseerde producten of van de bewijzen van de publiciteitsacties en het publiciteitsmateriaal, zoals foto's van de borden en van de evenementen.

Artikel 11

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 informeert de voorzitter van het toezichtcomité, bijgestaan door de Commissie, de media over de werkzaamheden van het comité en over de voortgang van de projecten waarvoor het comité verantwoordelijk is.

HOOFDSTUK IV SLOTBEPALINGEN

Artikel 12

Beschikking 96/455/EG wordt ingetrokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken beschikking gelden als verwijzing naar deze beschikking.

Artikel 13

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 1 april 2004.

Voor de Commissie

Michel Barnier

Lid van de Commissie

(1) PB L 130 van 25.5.1994, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1265/1999 (PB L 161 van 26.6.1999, blz. 62).

(2) PB L 188 van 27.7.1996, blz. 47.

(3) PB L 130 van 31.5.2000, blz. 30.

BIJLAGE

Gedetailleerde grafische normen inzake de Europese vlag zijn op het volgende adres te vinden:

http://europa.eu.int/abc/symbols/ emblem/index_nl.htm

Voorbeeld van het geheel van basiselementen dat in de voorlichtings- en publiciteitsacties en het voorlichtings- en publiciteitsmateriaal moet worden opgenomen:

>PIC FILE= "L_2004098NL.002402.TIF">

Top