Help Print this page 

Document 32004R0186

Title and reference
Verordening (EG) nr. 186/2004 van de Commissie van 2 februari 2004 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad en van Verordening (EG) nr. 2571/97 wat betreft de codes van de gecombineerde nomenclatuur voor gezoete koekjes en biscuits, en wafels en wafeltjes
  • In force
OJ L 29, 3.2.2004, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 271 - 272
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 271 - 272
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 271 - 272
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 271 - 272
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 271 - 272
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 271 - 272
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 271 - 272
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 271 - 272
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 271 - 272
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 053 P. 28 - 29
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 053 P. 28 - 29
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 038 P. 90 - 91

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/186/oj
Multilingual display
Text

32004R0186

Verordening (EG) nr. 186/2004 van de Commissie van 2 februari 2004 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad en van Verordening (EG) nr. 2571/97 wat betreft de codes van de gecombineerde nomenclatuur voor gezoete koekjes en biscuits, en wafels en wafeltjes

Publicatieblad Nr. L 029 van 03/02/2004 blz. 0006 - 0007


Verordening (EG) nr. 186/2004 van de Commissie

van 2 februari 2004

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad en van Verordening (EG) nr. 2571/97 wat betreft de codes van de gecombineerde nomenclatuur voor gezoete koekjes en biscuits, en wafels en wafeltjes

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten(1), en met name op artikel 10, artikel 15 en artikel 31, lid 14,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Overeenkomstig artikel 31 van Verordening (EG) nr. 1255/1999 kunnen voor bepaalde onder die verordening vallende producten restituties worden verleend, wanneer deze producten worden uitgevoerd in de vorm van goederen die in bijlage II bij die verordening worden opgesomd.

(2) In artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2571/97 van de Commissie van 15 december 1997 betreffende de verkoop van boter tegen verlaagde prijs en de toekenning van steun voor room, boter en boterconcentraat voor de vervaardiging van banketbakkerswerk, consumptie-ijs en andere voedingsmiddelen(2) wordt verwezen naar de GN-codes van de eindproducten die in aanmerking komen voor de bij die verordening vastgestelde maatregelen.

(3) Naar aanleiding van de vaststelling van Verordening (EG) nr. 1789/2003 van de Commissie(3) waarbij bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief(4) wordt gewijzigd, zijn voor bepaalde producten wijzigingen in de gecombineerde nomenclatuur aangebracht.

(4) Derhalve dient te worden overgegaan tot aanpassing van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1255/1999 en van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2571/97.

(5) De aanpassingen moeten samen met Verordening (EG) nr. 1789/2003 van toepassing worden.

(6) Verordening (EG) nr. 1255/1999 en Verordening (EG) nr. 2571/97 moeten dienovereenkomstig worden aangepast.

(7) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1255/1999 wordt de volgende regel geschrapt:

">RUIMTE VOOR DE TABEL>"

Artikel 2

In artikel 4, lid 1, formule A, punt A1, van Verordening (EG) nr. 2571/97 worden de GN-codes " 1905 30, 1905 90 40 " vervangen door de codes " 1905 31, 1905 32 ".

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 2 februari 2004.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1787/2003 (PB L 270 van 21.10.2003, blz. 121).

(2) PB L 350 van 20.12.1997, blz. 3. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1851/2001 (PB L 253 van 21.9.2001, blz. 16).

(3) PB L 281 van 30.10.2003, blz. 1.

(4) PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1949/2003 van de Commissie (PB L 287 van 5.11.2003, blz. 15).

Top