Help Print this page 

Document 32004R0027

Title and reference
Verordening (EG) nr. 27/2004 van de Commissie van 5 januari 2004 houdende overgangsbepalingen voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad met betrekking tot de financiering door het EOGFL, afdeling Garantie, van de maatregelen voor plattelandsontwikkeling in Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije

OJ L 5, 9.1.2004, p. 36–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 66 - 71
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 66 - 71
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 66 - 71
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 66 - 71
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 66 - 71
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 66 - 71
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 66 - 71
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 66 - 71
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 66 - 71
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 052 P. 156 - 161
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 052 P. 156 - 161
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 054 P. 49 - 54

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/27/oj
Multilingual display
Text

32004R0027

Verordening (EG) nr. 27/2004 van de Commissie van 5 januari 2004 houdende overgangsbepalingen voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad met betrekking tot de financiering door het EOGFL, afdeling Garantie, van de maatregelen voor plattelandsontwikkeling in Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije

Publicatieblad Nr. L 005 van 09/01/2004 blz. 0036 - 0041


Verordening (EG) nr. 27/2004 van de Commissie

van 5 januari 2004

houdende overgangsbepalingen voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad met betrekking tot de financiering door het EOGFL, afdeling Garantie, van de maatregelen voor plattelandsontwikkeling in Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op het Verdrag betreffende de Toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije(1), en met name op artikel 2, lid 3,

Gelet op de Akte van Toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije(2), en met name op artikel 41, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij artikel 47 bis, leden 2 en 3, en artikel 47 ter van Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en tot wijziging en intrekking van een aantal verordeningen(3), zoals gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije, zijn specifieke regels vastgesteld voor de financiering door het EOGFL, afdeling Garantie, van de in artikel 47 bis, lid 1, van die verordening genoemde maatregelen voor plattelandsontwikkeling. Met name is voorzien in de toepassing van sommige bepalingen van Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad van 21 juni 1999 houdende algemene bepalingen inzake de Structuurfondsen(4), zoals laatstelijk gewijzigd bij de genoemde Toetredingsakte.

(2) Die regels treden in werking vanaf de toetreding van de nieuwe lidstaten. Voor een gemakkelijker overgang van de voor het EOGFL, afdeling Garantie, geldende regels in met name Verordening (EG) nr. 1258/1999 van de Raad van 17 mei 1999 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid(5) en de uitvoeringsbepalingen daarvan naar de bij Verordening (EG) nr. 1257/1999 vastgestelde specifieke regels dient te worden voorzien in uitvoeringsmaatregelen.

(3) Omdat de nieuwe lidstaten de euro niet hebben ingevoerd, moeten met name voor de wisselkoers die moet worden gebruikt om de uitgaven te declareren, bijzondere bepalingen worden vastgesteld die afwijken van Verordening (EG) nr. 2808/98 van de Commissie van 22 december 1998 houdende bepalingen voor de toepassing van het agromonetaire stelsel voor de euro in de landbouwsector(6).

(4) Verordening (EG) nr. 445/2002 van de Commissie van 26 februari 2002 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL)(7) bevat financiële bepalingen die onverenigbaar zijn met de bij de artikelen 47 bis en 47 ter van Verordening (EG) nr. 1257/1999 vastgestelde specifieke regels. Die bepalingen behoren niet te worden toegepast voor de programmeringsdocumenten voor plattelandsontwikkeling van de nieuwe lidstaten.

(5) In de artikelen 33 nonies en 33 undecies van Verordening (EG) nr. 1257/1999 is bepaald dat de aanvullingen op rechtstreekse betalingen, respectievelijk de aanvullingen op staatssteun in Malta worden medegefinancierd in het kader van de programmering van de plattelandsontwikkeling. Gezien het zeer specifieke karakter van deze maatregelen, dienen specifieke bepalingen te worden vastgesteld voor het beheer van en de controle op deze maatregelen.

(6) Omdat de nieuwe lidstaten pas op 1 mei 2004 en niet aan het begin van het jaar toetreden, dienen ten aanzien van de steun in de probleemgebieden voor het jaar 2004 specifieke maatregelen voor de indiening van de steunaanvragen te worden vastgesteld om ervoor te zorgen dat de controleverplichtingen door de nieuwe lidstaten worden nagekomen.

(7) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Toepassingsgebied

Bij de onderhavige verordening worden de overgangsbepalingen vastgesteld voor de toepassing van de financiële voorschriften in de artikelen 47 bis en 47 ter van Verordening (EG) nr. 1257/1999 die gelden voor Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije (hierna "de nieuwe lidstaten" genoemd).

Artikel 2

Subsidiabiliteit van de uitgaven

1. Voor de toepassing van artikel 30, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1260/1999 heeft de einddatum voor de subsidiabiliteit van de uitgaven die is vastgesteld in de beschikkingen van de Commissie tot goedkeuring van de programmeringsdocumenten voor plattelandsontwikkeling van de nieuwe lidstaten, betrekking op de betalingen die worden verricht door de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1258/1999 bedoelde betaalorganen.

2. Onverminderd artikel 33, lid 5, van de Toetredingsakte, zijn alleen die uitgaven subsidiabel welke betrekking hebben op verrichtingen die volgens de vastgestelde selectiecriteria en -procedures zijn geselecteerd voor medefinanciering op grond van Verordening (EG) nr. 1257/1999 en die aan de communautaire voorschriften zijn onderworpen gedurende de hele periode waarin die uitgaven zijn gedaan.

Artikel 3

Betalingen

1. De verwijzingen naar de betalingsautoriteit in artikel 32 van Verordening (EG) nr. 1260/1999 gelden als verwijzingen naar de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1258/1999 bedoelde betaalorganen.

2. Voor de toepassing van artikel 32, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1260/1999 hebben de tussentijdse betalingen en de saldobetalingen betrekking op de door de betaalorganen daadwerkelijk betaalde uitgaven.

3. Voor de toepassing van artikel 32, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1260/1999 worden de tussentijdse betalingen voor de programmeringsdocumenten voor plattelandsontwikkeling onderworpen aan naleving van de volgende voorwaarden:

a) het jongste jaarlijkse voortgangsverslag dat overeenkomstig artikel 48, lid 2, derde alinea, van Verordening (EG) nr. 1257/1999 is vereist, is aan de Commissie verstrekt;

b) de jongste verklaring inzake de rekeningen die overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1258/1999 is vereist, is verstrekt.

4. Voor de toepassing van artikel 32, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1260/1999 vindt de saldobetaling voor de programmeringsdocumenten voor plattelandsontwikkeling plaats op basis van de jongste beschikking tot goedkeuring van de rekeningen als bedoeld in artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1258/1999.

5. De gecertificeerde betalingsaanvragen worden ingediend volgens het model in de bijlage.

Artikel 4

Betaalorganen

1. Elk betaalorgaan voert een boekhouding die uitsluitend betrekking heeft op de aanwending van de financiële middelen die aan dit orgaan beschikbaar worden gesteld voor de betaling van de uitgaven die voortvloeien uit de in de programmeringsdocumenten voor plattelandsontwikkeling vastgestelde maatregelen.

2. De betaalorganen zien erop toe dat de uitkering van de communautaire bijdrage aan de begunstigde tegelijk met of na de uitkering van de nationale bijdrage plaatsvindt.

Artikel 5

Gebruik van de euro

De beschikkingen van de Commissie, de vastleggingen, de declaraties van uitgaven ter staving van de betalingsaanvragen en de betalingen luiden in euro overeenkomstig Verordening (EG) nr. 643/2000 van de Commissie(8).

Wat evenwel de in de artikel 33 nonies van Verordening (EG) nr. 1257/1999 vastgestelde maatregel betreft, rekenen de nieuwe lidstaten de in nationale valuta verrichte uitgaven in euro om met gebruikmaking van de wisselkoers die geldt voor de regelingen inzake rechtstreekse steunverlening.

Artikel 6

Uitgavenstaat en -ramingen

De artikelen 47, 48 en 49 van Verordening (EG) nr. 445/2002 gelden niet voor de programmeringsdocumenten voor plattelandsontwikkeling van de nieuwe lidstaten.

Artikel 7

Goedkeuring van de rekeningen

1. Voor de toepassing van artikel 5, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1663/95 van de Commissie(9) omvatten de in artikel 4, lid 1, van die verordening bedoelde rekeningen:

a) de jaarlijkse uitgaven, samengevat per maatregel voor plattelandsontwikkeling;

b) een tabel met de verschillen tussen de gedeclareerde uitgaven als bedoeld in punt a) van het onderhavige lid en de uitgaven die zijn gedeclareerd in het kader van de tussentijdse betalingen als bedoeld in artikel 3, lid 3, van de onderhavige verordening;

c) een aan het debiteurenboek ontleende tabel met het totaal van alle vorderingen die aan het einde van het begrotingsjaar voor de maatregelen voor plattelandsontwikkeling zijn geconstateerd, maar nog niet zijn geïnd.

2. Voor de toepassing van artikel 7, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1663/95 worden de bedragen die overeenkomstig de in artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1258/1999 bedoelde beschikking tot goedkeuring van de rekeningen moeten worden ingevorderd of betaald, afgetrokken van of opgeteld bij de latere betalingen die door de Commissie worden verricht.

Artikel 8

Aanvullingen op rechtstreekse betalingen

1. In afwijking van artikel 58 van Verordening (EG) nr. 445/2002 keert het betaalorgaan de in artikel 33 nonies van Verordening (EG) nr. 1257/1999 bedoelde aanvullingen op rechtstreekse betalingen uit op basis van de betalingsaanvraag die wordt ingediend ter verkrijging van de aanvullende nationale rechtstreekse betaling of de aanvullende nationale rechtstreekse steun als bedoeld in artikel 1 quater van Verordening (EG) nr. 1259/1999 van de Raad(10). Voor de nieuwe lidstaten die artikel 1 bis van Verordening (EG) nr. 1259/1999 toepassen, ziet het betaalorgaan erop toe dat de aanvulling op de rechtstreekse betalingen wordt uitgekeerd tegelijk met of na de uitkering van de communautaire rechtstreekse betaling op grond van de in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1259/1999 bedoelde steunregelingen.

2. In afwijking van de artikelen 59 tot en met 64 van Verordening (EG) nr. 445/2002 passen de lidstaten ten aanzien van de bij artikel 33 nonies van Verordening (EEG) nr. 1257/1999 vastgestelde maatregel de bepalingen toe van Verordening (EEG) nr. 3508/92 van de Raad(11) en Verordening (EG) nr. 2419/2001 van de Commissie(12).

Artikel 9

Aanvullingen op staatssteun in Malta

In afwijking van artikel 58 van Verordening (EG) nr. 445/2002 keert het betaalorgaan de in artikel 33 undecies van Verordening (EG) nr. 1257/1999 bedoelde aanvullingen op staatssteun in Malta uit op basis van de betalingsaanvraag die wordt ingediend ter verkrijging van de betaling van de staatssteun.

Artikel 10

Overgangsbepalingen voor 2004

De aanvragen ter verkrijging van de in titel II, hoofdstuk V, van Verordening (EG) nr. 1257/1999 bedoelde compenserende vergoedingen voor het jaar 2004 moeten door de begunstigde bij de bevoegde autoriteiten worden ingediend vóór 1 juli 2004 of vóór een door de nieuwe lidstaten vast te stellen latere datum die verenigbaar is met hun controleverplichtingen op grond van hoofdstuk II, afdeling 6, van Verordening (EG) nr. 445/2002.

Artikel 11

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 mei 2004 onder voorbehoud van de inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 5 januari 2004.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 236 van 23.9.2003, blz. 17.

(2) PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33.

(3) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 80.

(4) PB L 161 van 26.6.1999, blz. 1.

(5) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 103.

(6) PB L 349 van 24.12.1998, blz. 36. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 816/2003 (PB L 116 van 13.5.2003, blz. 12).

(7) PB L 74 van 15.3.2002, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 963/2003 (PB L 138 van 5.6.2003, blz. 32).

(8) PB L 78 van 29.3.2000, blz. 4.

(9) PB L 158 van 8.7.1995, blz. 6. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2025/2001 (PB L 274 van 17.10.2001, blz. 3).

(10) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 113.

(11) PB L 355 van 5.12.1992, blz. 1.

(12) PB L 327 van 12.12.2001, blz. 11.

BIJLAGE

>PIC FILE= "L_2004005NL.003902.TIF">

>PIC FILE= "L_2004005NL.004001.TIF">

>PIC FILE= "L_2004005NL.004101.TIF">

Top