Help Print this page 

Document 32004D0867

Title and reference
2004/867/EG: Beschikking van de Raad van 13 december 2004 tot wijziging van Beschikking 2002/463/EG tot vaststelling van een actieprogramma voor administratieve samenwerking op het gebied van buitengrenzen, visa, asiel en immigratie (ARGO-programma)
  • In force
OJ L 371, 18.12.2004, p. 48–49 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 285–286 (MT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/867/oj
Multilingual display
Text

18.12.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 371/48


BESCHIKKING VAN DE RAAD

van 13 december 2004

tot wijziging van Beschikking 2002/463/EG tot vaststelling van een actieprogramma voor administratieve samenwerking op het gebied van buitengrenzen, visa, asiel en immigratie (ARGO-programma)

(2004/867/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 66,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (2),

Na raadpleging van het Comité van de Regio’s,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Het voornaamste doel van Beschikking 2002/463/EG (3) is de administratieve samenwerking op het gebied van buitengrenzen, visa, asiel en immigratie te bevorderen.

(2)

De Commissie heeft in haar mededeling aan het Europees Parlement en de Raad van 3 juni 2003 ten behoeve van de Europese Raad van Thessaloniki betreffende de ontwikkeling van een gemeenschappelijk beleid inzake illegale immigratie, mensensmokkel en mensenhandel, buitengrenzen en de terugkeer van illegaal verblijvende personen, de mogelijkheid geopperd om het ARGO-programma te herzien door financiële steun te verstrekken aan nationale projecten op het gebied van de buitengrenzen voor het verhelpen van specifieke structurele zwaktes op strategische grenspunten, die in overleg met de lidstaten zouden kunnen worden vastgesteld op basis van objectieve criteria.

(3)

De Europese Raad van Thessaloniki verzocht de Commissie om na te gaan of middelen uit rubriek 3 van de financiële vooruitzichten kunnen worden aangewend om in de periode 2004-2006 de meest dringende structurele noden op dit gebied te lenigen en om tot een ruimere definitie van solidariteit te komen, waaronder onder andere ook de communautaire steun bij het beheer van de buitengrenzen zou vallen.

(4)

De begrotingsautoriteit (4) heeft de kredieten voor het ARGO-programma voor 2004 aanzienlijk verhoogd met het oog op een beter beheer van de buitengrenzen.

(5)

Om de algemene doelstellingen van het ARGO-programma te verwezenlijken dienen meer acties op het gebied van de buitengrenzen te worden voorgesteld en nieuwe soorten acties te worden overwogen.

(6)

Teneinde het programma toegankelijker te maken voor de nationale administraties, moeten de lidstaten de mogelijkheid hebben acties voor te stellen waaraan niet noodzakelijk andere lidstaten deelnemen, maar die overeenkomstig Beschikking 2002/463/EG aan de verwezenlijking van de algemene doelstellingen bijdragen en de activiteiten op het gebied van de buitengrenzen ondersteunen.

(7)

Er dient een indicatief maximum te worden vastgesteld voor de beschikbare kredieten die voor acties door één lidstaat worden gereserveerd.

(8)

De bepalingen van Beschikking 2002/463/EG die betrekking hebben op de raadpleging van het ARGO-comité moeten in overeenstemming worden gebracht met het nieuwe Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Unie (5).

(9)

Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het Protocol betreffende de positie van Denemarken, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, neemt dat land niet deel aan de aanneming van deze beschikking, die derhalve niet bindend is voor en niet van toepassing is op Denemarken.

(10)

Overeenkomstig artikel 3 van het Protocol betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, heeft het Verenigd Koninkrijk meegedeeld dat het wenst deel te nemen aan de aanneming en toepassing van deze beschikking.

(11)

Overeenkomstig artikel 1 van het Protocol betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, neemt Ierland niet deel aan de aanneming van deze beschikking. Dientengevolge, en onverminderd artikel 4 van voornoemd protocol, zijn de bepalingen van deze beschikking niet van toepassing op Ierland.

(12)

Beschikking 2002/463/EG moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Beschikking 2002/463/EG wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 10 wordt het volgende lid ingevoegd:

„1 bis   De in artikel 8 bedoelde acties die door de nationale overheidsdienst van een lidstaat worden voorgesteld en de uitvoering behelzen van acties op één van de in artikel 4 vermelde beleidsterreinen, komen voor medefinanciering uit hoofde van het ARGO-programma in aanmerking, mits zij:

a)

één van de in artikel 3 bedoelde algemene doelstellingen beogen, en

b)

bijdragen tot een geïntegreerd grensbeheer door specifieke structurele zwaktes op strategische grenspunten te verhelpen, welke op basis van objectieve criteria worden vastgesteld.”

2)

Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

a)

In de leden 3, 4 en 6 wordt „artikel 10, lid 1” vervangen door „artikel 10, lid 1 en lid 1 bis”.

b)

Lid 5 wordt vervangen door:

„5.   De besluiten tot toekenning van communautaire subsidies aan de in artikel 10, lid 1 en lid 1 bis, bedoelde acties leiden tot de opstelling van subsidieovereenkomsten tussen de Commissie en de nationale overheidsdiensten die de acties voorstellen. De uitvoering van deze besluiten en overeenkomsten wordt onderworpen aan de financiële controle van de Commissie en aan de controle van de Rekenkamer.”

3)

Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

a)

lid 3, onder a), wordt vervangen door:

„a)

een jaarlijks werkprogramma op te stellen met specifieke doelstellingen, thematische prioriteiten, de in artikel 10, lid 1 bis, onder b), bedoelde objectieve criteria, het indicatieve maximumgedeelte van de jaarlijkse begroting dat beschikbaar is voor de in artikel 10, lid 1 bis, bedoelde acties, een beschrijving van de in artikel 10, lid 3, bedoelde acties die de Commissie voornemens is uit te voeren en indien noodzakelijk een lijst van andere acties;”

b)

Lid 4 wordt vervangen door:

„4.   Het jaarlijkse werkprogramma, met inbegrip van de door de Commissie voorgestelde acties, en de in artikel 9 bedoelde specifieke acties worden goedgekeurd volgens de in artikel 13, lid 2, bedoelde procedure.

Met betrekking tot de in artikel 10, lid 1 en lid 1 bis, bedoelde acties wordt de lijst van geselecteerde acties goedgekeurd volgens de in artikel 13, lid 3, bedoelde procedure.”

Artikel 2

Deze beschikking is van toepassing met ingang van de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten, overeenkomstig het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.

Gedaan te Brussel, 13 december 2004.

Voor de Raad

De voorzitter

B. R. BOT


(1)  Advies van 17 november 2004 (nog niet in het Publicatieblad bekendgemaakt).

(2)  Advies van 27 oktober 2004 (nog niet in het Publicatieblad bekendgemaakt).

(3)  PB L 161 van 19.6.2002, blz. 11.

(4)  Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2004 (PB L 53 van 23.2.2004).

(5)  PB L 248 van 16.9.2002.


Top