Help Print this page 

Document 32004D0787

Title and reference
Beschikking nr. 787/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 tot wijziging van Beschikking 96/411/EG van de Raad en de Beschikkingen nrs. 276/1999/EG, 1719/1999/EG, 2850/2000/EG, 507/2001/EG, 2235/2002/EG, 2367/2002/EG, 253/2003/EG, 1230/2003/EG en 2256/2003/EG met het oog op de aanpassing van de referentiebedragen in verband met de uitbreiding van de Europese Unie
  • No longer in force
OJ L 138, 30.4.2004, p. 12–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 005 P. 92 - 96
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 005 P. 92 - 96
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 005 P. 92 - 96
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 005 P. 92 - 96
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 005 P. 92 - 96
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 005 P. 92 - 96
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 005 P. 92 - 96
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 005 P. 92 - 96
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 005 P. 92 - 96
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 005 P. 37 - 41
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 005 P. 37 - 41
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 009 P. 25 - 29

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/787/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

32004D0787

Beschikking nr. 787/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 tot wijziging van Beschikking 96/411/EG van de Raad en de Beschikkingen nrs. 276/1999/EG, 1719/1999/EG, 2850/2000/EG, 507/2001/EG, 2235/2002/EG, 2367/2002/EG, 253/2003/EG, 1230/2003/EG en 2256/2003/EG met het oog op de aanpassing van de referentiebedragen in verband met de uitbreiding van de Europese Unie

Publicatieblad Nr. L 138 van 30/04/2004 blz. 0012 - 0016


Beschikking Nr. 787/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad

van 21 april 2004

tot wijziging van Beschikking 96/411/EG van de Raad en de Beschikkingen nrs. 276/1999/EG, 1719/1999/EG, 2850/2000/EG, 507/2001/EG, 2235/2002/EG, 2367/2002/EG, 253/2003/EG, 1230/2003/EG en 2256/2003/EG met het oog op de aanpassing van de referentiebedragen in verband met de uitbreiding van de Europese Unie

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 95, artikel 153, lid 2, artikel 156, lid 1, artikel 157, lid 3, artikel 175, lid 1, en artikel 285,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité,

Na raadpleging van het Comité van de Regio's,

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag [1],

Overwegende hetgeen volgt:

- Beschikking nr. 276/1999/EG van 25 januari 1999 tot vaststelling van een communautair meerjarenactieplan ter bevordering van een veiliger gebruik van Internet door het bestrijden van illegale en schadelijke inhoud op mondiale netwerken [3],

- Beschikking nr. 1719/1999/EG van 12 juli 1999 betreffende een reeks richtsnoeren, met inbegrip van de vaststelling van projecten van gemeenschappelijk belang, voor trans- Europese netten voor elektronische gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten (IDA) [4],

- Beschikking nr. 2850/2000/EG van 20 december 2000 houdende instelling van een communautair kader voor samenwerking op het gebied van door ongevallen veroorzaakte of opzettelijke verontreiniging van de zee [5],

- Beschikking nr. 507/2001/EG van 12 maart 2001 betreffende een aantal maatregelen met betrekking tot een trans-Europees netwerk voor het verzamelen, produceren en verspreiden van statistieken over het intra- en extracommunautaire goederenverkeer (Edicom) [6],

- Beschikking nr. 2235/2002/EG van 3 december 2002 tot vaststelling van een communautair programma ter verbetering van het functioneren van de belastingstelsels in de interne markt (Fiscalis 2003-2007-programma) [7],

- Beschikking nr. 2367/2002/EG van 16 december 2002 betreffende het communautair statistisch programma voor de periode 2003-2007 [8],

- Beschikking nr. 253/2003/EG van 6 februari 2003 houdende goedkeuring van een actieprogramma voor de douane in de Gemeenschap ("Douane 2007") [9],

- Beschikking nr. 1230/2003/EG van 26 juni 2003 tot vaststelling van een meerjarenprogramma voor acties op energiegebied: "Intelligente energie Europa" (2003-2006) [10],

- Beschikking nr. 2256/2003/EG van 17 november 2003 tot vaststelling van een meerjarenprogramma (2003-2005) voor de monitoring van eEurope, verspreiding van goede praktijken en de verbetering van de netwerk- en informatieveiligheid (Modinis) [11],

HEBBEN DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 6, lid 4, van Beschikking 96/411/EG wordt vervangen door:

"4. .

Artikel 2

Artikel 1, lid 3, van Beschikking nr. 276/1999/EG wordt vervangen door:

"3. .

Artikel 3

Artikel 12 van Beschikking nr. 1719/1999/EG wordt als volgt gewijzigd:

1. de titel "Financiële middelen" wordt vervangen door de titel "Financiering";

2. lid 1 komt als volgt te luiden:

"1. De financiële middelen voor de uitvoering van activiteiten van de Gemeenschap krachtens deze beschikking gedurende de periode 2002-2004 bedragen 40,6 miljoen EUR."

.

Artikel 4

Artikel 2, onder c), van Beschikking nr. 2850/2000/EG wordt vervangen door:

"c) De financiële toewijzing voor de uitvoering van deze beschikking in de periode van 2000 tot en met 2006 wordt vastgesteld op 12,6 miljoen EUR.

De voor de in deze beschikking bedoelde maatregelen uitgetrokken begrotingsmiddelen worden opgenomen in de jaarlijkse kredieten van de algemene begroting van de Europese Unie. De beschikbare jaarlijkse kredieten worden door de begrotingsautoriteit toegestaan binnen de grenzen van de financiële vooruitzichten."

.

Artikel 5

Beschikking nr. 507/2001/EG wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 6, eerste alinea, komt als volgt te luiden:

"De financiële middelen voor de uitvoering van de bij deze beschikking voor de periode 2001-2005 vastgestelde communautaire maatregel bedragen 53,6 miljoen EUR. Een indicatieve verdeling volgens de in artikel 2 genoemde categorieën maatregelen is opgenomen in bijlage II."

;

2. bijlage II wordt vervangen door de tekst in bijlage I bij deze beschikking.

Artikel 6

Artikel 10 van Beschikking nr. 2235/2002/EG wordt vervangen door:

.

Artikel 7

Artikel 3, eerste en tweede alinea, van Beschikking nr. 2367/2002/EG wordt vervangen door:

.

Artikel 8

Artikel 14 van Beschikking nr. 253/2003/EG wordt vervangen door:

3. .

Artikel 9

Beschikking nr. 1230/2003/EG wordt als volgt gewijzigd:

1. in artikel 6, lid 1, wordt de eerste alinea vervangen door de volgende tekst:

"Het financiële referentiekader voor de uitvoering van dit programma voor de periode 2003-2006 beloopt 250 miljoen EUR."

;

2. de bijlage wordt vervangen door de tekst in bijlage II bij deze beschikking.

Artikel 10

In artikel 4 van Beschikking nr. 2256/2003/EG worden de eerste en tweede alinea vervangen door:

"Het programma bestrijkt de periode van 1 januari 2003 tot en met 31 december 2005. Het financiële kader voor de uitvoering van dit programma wordt vastgesteld op 22,44 miljoen EUR.".

Artikel 11

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Straatsburg, 21 april 2004.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

P. Cox

Voor de Raad

De voorzitter

D. Roche

[1] Advies van het Europees Parlement van 9 maart 2004 (nog niet verschenen in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 5 april 2004.

[2] PB L 162 van 1.7.1996, blz. 14. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking nr. 1919/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 293 van 29.10.2002, blz. 5).

[3] PB L 33 van 6.2.1999, blz. 1. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).

[4] PB L 203 van 3.8.1999, blz. 1. Beschikking gewijzigd bij Beschikking nr. 2046/2002/EG (PB L 316 van 20.11.2002, blz. 4).

[5] PB L 332 van 28.12.2000, blz. 1.

[6] PB L 76 van 16.3.2001, blz. 1.

[7] PB L 341 van 17.12.2002, blz. 1.

[8] PB L 358 van 31.12.2002, blz. 1.

[9] PB L 36 van 12.2.2003, blz. 1.

[10] PB L 176 van 15.7.2003, blz. 29.

[11] PB L 336 van 23.12.2003, blz. 1.

--------------------------------------------------

BIJLAGE I

.

--------------------------------------------------

BIJLAGE II

--------------------------------------------------

Top