Help Print this page 

Document 32004D0749

Title and reference
2004/749/EG:Besluit van de Raad van 21 oktober 2004 over de algemene aanpak van de herverdeling van de middelen in het kader van Verordening (EG) nr. 1267/1999 tot instelling van een pretoetredingsinstrument voor structuurbeleid
  • In force
OJ L 332, 6.11.2004, p. 14–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 83–83 (MT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/749/oj
Multilingual display
Text

6.11.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 332/14


BESLUIT VAN DE RAAD

van 21 oktober 2004

over de algemene aanpak van de herverdeling van de middelen in het kader van Verordening (EG) nr. 1267/1999 tot instelling van een pretoetredingsinstrument voor structuurbeleid

(2004/749/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1267/1999 van de Raad van 21 juni 1999 tot instelling van een pretoetredingsinstrument voor structuurbeleid (1), en met name op artikel 15, tweede alinea,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Europese Raad heeft op 12 en 13 december 2002 in Kopenhagen ingestemd met de onderhandelingsresultaten, die tot gevolg hebben dat acht landen die toen profiteerden van het bepaalde in Verordening (EG) nr. 1267/1999, in 2004 tot de Gemeenschap toetreden. Bijgevolg zullen in de periode van 2004 tot en met 2006 alleen Bulgarije en Roemenië verder profiteren van vastleggingen op grond van die verordening.

(2)

Door de draaiboeken voor Bulgarije en Roemenië die door de Commissie zijn voorgesteld te onderschrijven, heeft de Europese Raad er in Kopenhagen mee ingestemd dat, als algemene aanpak van de herverdeling van de middelen, het respectieve procentuele aandeel van die landen in toewijzingen op 30/70 wordt vastgesteld, voor het Phare-programma dat is ingesteld bij Verordening (EEG) nr. 3906/89 van de Raad van 18 december 1989 betreffende economische hulp ten gunste van de Republiek Hongarije en de Volksrepubliek Polen (2), voor het speciale pretoetredingsprogramma op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling (Sapard) dat is ingesteld bij Verordening (EG) nr. 1268/1999 (3), en voor het pretoetredingsinstrument voor structuurbeleid (Ispa) dat is ingesteld bij Verordening (EG) nr. 1267/1999.

(3)

Overeenkomstig artikel 15, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1267/1999 wordt bij die verhouding rekening gehouden met de behoeften en het vermogen van Bulgarije en Roemenië om bijstand te absorberen, en met de in artikel 4 van die verordening vastgestelde criteria.

(4)

Aangezien de verhouding 30/70 geldt voor de driejarige periode 2004-2006 als geheel, dient op jaarbasis een indicatieve toewijzing van de totale middelen mogelijk te worden gemaakt die in overeenstemming is met die verhouding.

(5)

Derhalve dient de algemene aanpak van de herverdeling tussen de overblijvende begunstigde landen, namelijk Roemenië en Bulgarije, zo te zijn dat de verhouding 30/70 geldt voor de driejarige periode van 2004 tot en met 2006 als geheel, en dat op jaarbasis indicatieve marges voor de toewijzing van de totale middelen worden vastgesteld die met die algemene verhouding in overeenstemming zijn,

BESLUIT:

Enig artikel

Als algemene aanpak voor de driejarige periode van 2004 tot en met 2006 worden de middelen in het kader van Verordening (EG) nr. 1267/1999 tussen Bulgarije en Roemenië herverdeeld volgens de verhouding 30/70, welke geldt voor de gehele periode.

Gedurende de in de eerste alinea bedoelde driejarige periode wordt de jaarlijkse toewijzing van de middelen in het kader van Verordening (EG) nr. 1267/1999 vastgesteld op basis van een indicatieve marge van 65 %-75 % van de totale middelen in het geval van Roemenië en van 25 %-35 % van de totale middelen in het geval van Bulgarije.

Gedaan te Luxemburg, 21 oktober 2004.

Voor de Raad

De voorzitter

G. ZALM


(1)  PB L 161 van 26.6.1999, blz. 73. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 769/2004 (PB L 123 van 27.4.2004, blz. 1).

(2)  PB L 375 van 23.12.1989, blz. 11. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 769/2004.

(3)  PB L 161 van 26.6.1999, blz. 87. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 769/2004.


Top