Help Print this page 

Document 32004D0701

Title and reference
2004/701/EG, Euratom:Besluit van de Raad van 11 oktober 2004 houdende wijziging van zijn reglement van orde
  • In force
OJ L 319, 20.10.2004, p. 15–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 1–2 (MT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/701/oj
Multilingual display
Text

20.10.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 319/15


BESLUIT VAN DE RAAD

van 11 oktober 2004

houdende wijziging van zijn reglement van orde

(2004/701/EG, Euratom)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 207, lid 3, eerste alinea,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name op artikel 121, lid 3,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name op artikel 28, lid 1, en artikel 41, lid 1,

Gelet op artikel 12 van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek, en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek, en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond, wijzigt met ingang van 1 november 2004 de bepalingen van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en het Verdrag betreffende de Europese Unie met betrekking tot de stemmenweging in de Raad.

(2)

Krachtens artikel 205, lid 4, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, artikel 118, lid 4, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, alsmede artikel 23, lid 2, derde alinea, en artikel 34, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, zoals gewijzigd bij bovengenoemde Toetredingsakte, kan een lid van de Raad verlangen dat bij besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid van stemmen wordt nagegaan of de lidstaten die de gekwalificeerde meerderheid vormen ten minste 62 % van de totale bevolking van de Unie vertegenwoordigen. Voor deze bepalingen moeten toepassingsvoorschriften worden vastgesteld.

(3)

Daartoe is het nodig om overeenkomstig de door het Bureau voor de statistiek van de Europese Gemeenschappen verstrekte gegevens de totale bevolkingsomvang van iedere lidstaat voor de duur van een jaar vast te stellen en die cijfers jaarlijks te actualiseren.

(4)

In punt IV, A, van de „Aanbevelingen voor de volks- en huisvestingstellingen van het jaar 2000 in de EEG-regio”, die door de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties en het Bureau voor de statistiek van de Europese Gemeenschappen gezamenlijk zijn opgesteld, wordt het begrip „totale bevolking van een staat” gedefinieerd,

BESLUIT:

Artikel 1

Het reglement van orde van de Raad van 22 maart 2004 (2004/338/EG, Euratom) (2) wordt als volgt gewijzigd:

1)

Aan artikel 11 wordt het volgende lid toegevoegd:

„5.   Indien een lid van de Raad bij besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid van stemmen verlangt dat wordt nagegaan of de lidstaten die de gekwalificeerde meerderheid vormen ten minste 62 % van de totale bevolking van de unie vertegenwoordigen, wordt dit berekend aan de hand van de cijfers betreffende de bevolkingsomvang in artikel 1 van bijlage II bis.”.

2)

Na bijlage II wordt de volgende bijlage ingevoegd:

„Bijlage II bis

TOEPASSINGSVOORSCHRIFTEN VOOR DE BEPALINGEN BETREFFENDE DE STEMMENWEGING IN DE RAAD

Artikel 1

Voor de toepassing van artikel 205, lid 4, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, artikel 118, lid 4, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, alsmede artikel 23, lid 2, derde alinea, en artikel 34, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, gelden met betrekking tot de totale bevolkingsomvang van elke lidstaat voor de periode van 1 november 2004 tot en met 31 december 2005 de volgende cijfers:

Lidstaat

Bevolking

(× 1 000)

Duitsland

82 531,7

Frankrijk

61 684,7

Verenigd Koninkrijk

59 651,5

Italië

57 888,2

Spanje

42 345,3

Polen

38 190,6

Nederland

16 258,0

Griekenland

11 041,1

Portugal

10 474,7

België

10 396,4

Tsjechië

10 211,5

Hongarije

10 116,7

Zweden

8 975,7

Oostenrijk

8 114,0

Denemarken

5 397,6

Slowakije

5 380,1

Finland

5 219,7

Ierland

4 027,5

Litouwen

3 445,9

Letland

2 319,2

Slovenië

1 996,4

Estland

1 350,6

Cyprus

730,4

Luxemburg

451,6

Malta

399,9

Totaal

458 599,0

drempel (62 %)

284 331,4

Artikel 2

1.   De lidstaten doen het Bureau voor de statistiek van de Europese Gemeenschappen jaarlijks vóór 1 september mededeling van de gegevens betreffende hun totale bevolkingsomvang per 1 januari van het lopende jaar.

2.   De Raad actualiseert de in artikel 1 vermelde cijfers per 1 januari van elk jaar overeenkomstig de gegevens die op 30 september van het voorgaande jaar ter beschikking van het Bureau voor de statistiek van de Europese Gemeenschappen zijn. Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.”.

Artikel 2

Dit besluit wordt van kracht op de datum van zijn bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Het is van toepassing met ingang van 1 november 2004.

Gedaan te Luxemburg, 11 oktober 2004.

Voor de Raad

De voorzitter

B. R. BOT


(1)  PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33.

(2)  PB L 106 van 15.4.2004, blz. 22.


Top