Help Print this page 

Document 32003R2211

Title and reference
Verordening (EG) nr. 2211/2003 van de Raad van 15 december 2003 houdende verlenging tot en met 31 december 2005 alsmede wijziging van Verordening (EG) nr. 2501/2001 houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties voor de periode van 1 januari 2002 tot en met 31 december 2004
  • In force
OJ L 332, 19.12.2003, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 015 P. 22 - 23
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 015 P. 22 - 23
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 015 P. 22 - 23
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 015 P. 22 - 23
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 015 P. 22 - 23
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 015 P. 22 - 23
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 015 P. 22 - 23
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 015 P. 22 - 23
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 015 P. 22 - 23
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 016 P. 41 - 42
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 016 P. 41 - 42
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 008 P. 221 - 222

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2211/oj
Multilingual display
Text

32003R2211

Verordening (EG) nr. 2211/2003 van de Raad van 15 december 2003 houdende verlenging tot en met 31 december 2005 alsmede wijziging van Verordening (EG) nr. 2501/2001 houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties voor de periode van 1 januari 2002 tot en met 31 december 2004

Publicatieblad Nr. L 332 van 19/12/2003 blz. 0001 - 0002


Verordening (EG) nr. 2211/2003 van de Raad

van 15 december 2003

houdende verlenging tot en met 31 december 2005 alsmede wijziging van Verordening (EG) nr. 2501/2001 houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties voor de periode van 1 januari 2002 tot en met 31 december 2004

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 133,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement(1),

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité(2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Sinds 1971 verleent de Gemeenschap in het kader van haar schema van algemene tariefpreferenties (SAP) handelspreferenties aan de ontwikkelingslanden.

(2) Het is zaak dat het gemeenschappelijke handelsbeleid van de Gemeenschap in overeenstemming is met de doelstellingen van het ontwikkelingsbeleid, die het moet ondersteunen, met name wat betreft de uitroeiing van de armoede en de bevordering van duurzame ontwikkeling in de ontwikkelingslanden.

(3) De multilaterale handelsonderhandelingen, die van start zijn gegaan tijdens de vierde ministersconferentie van de Wereldhandelsorganisatie in november 2001 in Doha, zijn niet voltooid. Het is derhalve voorbarig de richtsnoeren vast te stellen voor de toepassing van het schema voor de periode van 2005 tot 2014 en bijgevolg verantwoord het huidige schema met één jaar te verlengen, overeenkomstig de richtsnoeren in de mededeling van de Commissie aan de Raad van 1 juni 1994. De regelingen inzake drugs moeten nog bekeken worden. Een dergelijke verlenging opent de mogelijkheid om kandidaat-lidstaten, die in 2004 zullen toetreden, volledig te betrekken bij het opstellen van een nieuw schema van tariefpreferenties.

(4) Uit de ervaring met de toepassing van Verordening (EG) nr. 2501/2001(3) is gebleken dat sommige bepalingen moeten worden aangepast.

(5) In april 2003 hebben de Raad en de Commissie zich ertoe verbonden te studeren op alle passende aanpassingen aan het jaarlijkse mechanisme waarbij begunstigde landen/sectoren op grond van hun ontwikkeling van het schema worden uitgesloten (graduatie) met in gedachten de noodzaak om de ontwikkeling van een duurzame en competitieve productie waaronder eventueel de aanpassing van het graduatiesysteem ten behoeve van gewassen die een alternatief zijn voor drugsgewassen. Dit rechtvaardigt een aanpassing van de desbetreffende bepalingen van Verordening (EG) nr. 2501/2001. In afwachting van andere eventuele wijzigingen van het toekomstige SAP, dient artikel 12 derhalve te worden gewijzigd, teneinde te voorkomen dat er enig negatief gevolg ontstaat voor de begunstigde landen die door de geringe omvang van hun onder het SAP vallende handelsvolume kwetsbaar zijn voor iedere wijziging van de tariefpreferenties.

(6) Teneinde rekening te houden met de bijzondere kenmerken van de ontwikkelingslanden die in aanmerking komen voor de algemene tariefpreferenties, moet de bijzondere stimuleringsregeling ter bescherming van de rechten van werknemers worden versterkt wat betreft de stimulans die zij geeft tot de geleidelijke invoering van de normen die zijn opgenomen in de verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).

(7) Verordening (EG) nr. 2501/2001 dient dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 2501/2001 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 1, lid 1, worden de woorden "en 2004" vervangen door "2004 en 2005".

2. In artikel 6, onder a), wordt aan het einde het woord "tariefcontingenten" vervangen door de zinsnede "tariefcontingenten, ingesteld in het kader van artikel 26 van het Verdrag of bijlage VII bij Verordening (EEG) nr. 2658/87".

3. Artikel 12, lid 3, wordt vervangen door:

"3. Op basis van de meest recente gegevens die op 1 september van elk jaar beschikbaar zijn, bepaalt de Commissie welke sectoren aan de in de leden 1 en 2 genoemde voorwaarden voldoen. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is evenwel niet van toepassing op de begunstigde landen waarvan de invoer in de Gemeenschap gedurende ten minste één van de drie in de leden 1 en 2 bedoelde jaren minder dan 1 % vertegenwoordigt van de totale invoer in de Gemeenschap van de producten die onder het communautaire preferentieschema vallen. Tevens worden de tariefpreferenties die overeenkomstig kolom D van bijlage I werden ingetrokken, wederingesteld.".

4. Artikel 14, lid 2, wordt vervangen door:

"2. De stimuleringsregeling ter bescherming van de rechten van werknemers kan worden toegekend aan:

a) landen waarvan de nationale wetgeving de wezenlijke inhoud van de normen omvat die zijn neergelegd in de ILO-verdragen nr. 29 en nr. 105 betreffende gedwongen arbeid, nr. 87 en nr. 98 betreffende de vrijheid tot het oprichten van vakverenigingen en collectief onderhandelen, nr. 100 en nr. 111 betreffende non-discriminatie in arbeid en beroep en nr. 138 en nr. 182 betreffende kinderarbeid en die deze wetgeving daadwerkelijk toepassen, of aan

b) landen die in hun nationale wetgeving de wezenlijke inhoud van de onder a) bedoelde normen hebben opgenomen en die op duidelijke en beduidende wijze die normen toepassen, met inbegrip van alle in de relevante ILO-verdragen bedoelde passende middelen, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de beoordeling van de situatie door het ILO.

In het onder b) bedoelde geval kan de regeling voor een beperkte periode worden toegekend, waarbij de verlenging afhankelijk is van de rekenschap die het begunstigde land aflegt over de vooruitgang die het terzake heeft geboekt. Deze vooruitgang wordt beoordeeld volgens de bepalingen van het 'memorandum of understanding' dat de autoriteiten van het begunstigde land moeten aanvaarden.".

5. In artikel 25, lid 4, wordt het jaartal "2004" vervangen door het jaartal "2005".

6. In artikel 41, lid 2, wordt het jaartal "2004" vervangen door het jaartal "2005".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 december 2003.

Voor de Raad

De voorzitter

A. Marzano

(1) Advies van 4 december 2003 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(2) Advies van 4 december 2003 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(3) PB L 346 van 31.12.2001, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1686/2003 van de Commissie (PB L 240 van 26.9.2003, blz. 8).

Top