Help Print this page 

Document 32003R2059

Title and reference
Verordening (EG) nr. 2059/2003 van de Raad van 17 november 2003 houdende wijziging van Verordening nr. 79/65/EEG tot oprichting van een boekhoudkundig informatienet betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie van de landbouwbedrijven in de Europese Economische Gemeenschap
  • No longer in force
OJ L 308, 25.11.2003, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 041 P. 188 - 189
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 041 P. 188 - 189
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 041 P. 188 - 189
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 041 P. 188 - 189
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 041 P. 188 - 189
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 041 P. 188 - 189
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 041 P. 188 - 189
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 041 P. 188 - 189
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 041 P. 188 - 189
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 051 P. 135 - 136
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 051 P. 135 - 136

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2059/oj
Multilingual display
Text

32003R2059

Verordening (EG) nr. 2059/2003 van de Raad van 17 november 2003 houdende wijziging van Verordening nr. 79/65/EEG tot oprichting van een boekhoudkundig informatienet betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie van de landbouwbedrijven in de Europese Economische Gemeenschap

Publicatieblad Nr. L 308 van 25/11/2003 blz. 0001 - 0002


Verordening (EG) nr. 2059/2003 van de Raad

van 17 november 2003

houdende wijziging van Verordening nr. 79/65/EEG tot oprichting van een boekhoudkundig informatienet betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie van de landbouwbedrijven in de Europese Economische Gemeenschap

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 37, lid 2, derde alinea,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement(1),

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité(2),

Na raadpleging van het Comité van de Regio's,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Het bij Verordening nr. 79/65/EEG van de Raad(3) opgerichte informatienet voorziet de Commissie van objectieve en relevante informatie ten behoeve van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

(2) Uit beheersoogpunt is het praktisch de Commissie te machtigen om de in de bijlage bij Verordening nr. 79/65/EEG vastgestelde lijst van de streken van de lidstaten op verzoek van een lidstaat te wijzigen.

(3) Het informatienet is een nuttig instrument dat de Gemeenschap in staat stelt het gemeenschappelijk landbouwbeleid te ontwikkelen, en daardoor staat het ten dienste van zowel de lidstaten als de Gemeenschap. Bijgevolg dienen de kosten van de voor het informatienet benodigde computersystemen en van studies over en de ontwikkeling van andere aspecten van het informatienet in aanmerking te worden genomen voor financiering door de Gemeenschap.

(4) Verordening nr. 79/65/EEG moet dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening nr. 79/65/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. aan hoofdstuk I wordt het volgende artikel toegevoegd:

"Artikel 2 bis

Op verzoek van een lidstaat wordt de lijst van de streken volgens de procedure van artikel 19 gewijzigd, mits het verzoek betrekking heeft op de streken van die lidstaat.";

2. artikel 22, lid 1, wordt vervangen door:

"1. In de algemene begroting van de Europese Unie, afdeling Commissie, worden kredieten opgenomen ter dekking van:

a) de kosten van het informatienet die voortvloeien uit de forfaitaire vergoedingen aan de bureaus voor bedrijfsboekhouding teneinde de in de artikelen 9 en 14 bedoelde verplichtingen na te komen;

b) alle kosten van de computersystemen die door de Commissie worden gebruikt voor de ontvangst, verificatie, verwerking en analyse van de door de lidstaten verstrekte boekhoudkundige gegevens.

De onder b) bedoelde kosten omvatten, waar dat passend is, de kosten die zijn gemoeid met de verspreiding van de resultaten van die activiteiten, alsmede de kosten van studies over en de ontwikkeling van andere aspecten van het informatienet.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 november 2003.

Voor de Raad

De voorzitter

G. Alemanno

(1) Advies uitgebracht op 9 oktober 2003 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(2) Advies uitgebracht op 29 oktober 2003 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(3) PB 109 van 23.6.1965, blz. 1859/65. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 806/2003 (PB L 122 van 16.5.2003, blz. 1).

Top