Help Print this page 

Document 32003R1992

Title and reference
Verordening (EG) nr. 1992/2003 van de Raad van 27 oktober 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 40/94 inzake het Gemeenschapsmerk in verband met de toetreding van de Europese Gemeenschap tot het op 27 juni 1989 te Madrid aangenomen Protocol bij de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken
  • In force
OJ L 296, 14.11.2003, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 17 Volume 001 P. 310 - 314
Special edition in Estonian: Chapter 17 Volume 001 P. 310 - 314
Special edition in Latvian: Chapter 17 Volume 001 P. 310 - 314
Special edition in Lithuanian: Chapter 17 Volume 001 P. 310 - 314
Special edition in Hungarian Chapter 17 Volume 001 P. 310 - 314
Special edition in Maltese: Chapter 17 Volume 001 P. 310 - 314
Special edition in Polish: Chapter 17 Volume 001 P. 310 - 314
Special edition in Slovak: Chapter 17 Volume 001 P. 310 - 314
Special edition in Slovene: Chapter 17 Volume 001 P. 310 - 314
Special edition in Bulgarian: Chapter 17 Volume 002 P. 9 - 13
Special edition in Romanian: Chapter 17 Volume 002 P. 9 - 13

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1992/oj
Multilingual display
Text

32003R1992

Verordening (EG) nr. 1992/2003 van de Raad van 27 oktober 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 40/94 inzake het Gemeenschapsmerk in verband met de toetreding van de Europese Gemeenschap tot het op 27 juni 1989 te Madrid aangenomen Protocol bij de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken

Publicatieblad Nr. L 296 van 14/11/2003 blz. 0001 - 0005


Verordening (EG) nr. 1992/2003 van de Raad

van 27 oktober 2003

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 40/94 inzake het Gemeenschapsmerk in verband met de toetreding van de Europese Gemeenschap tot het op 27 juni 1989 te Madrid aangenomen Protocol bij de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 308,

Gezien het voorstel van de Commissie(1),

Gezien het advies van het Europees Parlement(2),

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité(3),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Verordening (EG) nr. 40/94(4), die artikel 308 van het Verdrag als grondslag heeft, heeft ten doel een markt tot stand te brengen die goed functioneert en die soortgelijke voorwaarden biedt als op een nationale markt bestaan. De genoemde verordening riep, met het oog op de verwezenlijking van een dergelijke markt en ter versterking van het eenheidskarakter ervan, het stelsel van het Gemeenschapsmerk in het leven, krachtens hetwelk ondernemingen volgens één enkele procedure Gemeenschapsmerken kunnen verkrijgen die een eenvormige bescherming genieten en die rechtsgevolgen hebben op het gehele grondgebied van de Europese Gemeenschap.

(2) De diplomatieke conferentie over de sluiting van een Protocol bij de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken heeft op 27 juni 1989 te Madrid het Protocol bij de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken ("het Protocol van Madrid") aangenomen.

(3) Het Protocol van Madrid werd aangenomen om bepaalde nieuwigheden te introduceren in het bestaande stelsel van de internationale inschrijving van merken, in het leven geroepen door de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 april 1891, zoals gewijzigd ("de Schikking van Madrid")(5).

(4) Het Protocol van Madrid introduceerde in vergelijking met de Schikking van Madrid in artikel 14 als een van de belangrijkste vernieuwingen de mogelijkheid dat een intergouvernementele organisatie die een regionale administratie ten behoeve van de inschrijving van merken met rechtsgeldigheid op het grondgebied van de organisatie heeft, partij kan worden bij het Protocol van Madrid.

(5) Het Protocol van Madrid is in werking getreden op 1 december 1995 en operationeel geworden op 1 april 1996, de datum waarop ook het stelsel van het Gemeenschapsmerk operationeel is geworden.

(6) Het stelsel van het Gemeenschapsmerk en het stelsel van de internationale inschrijving zoals geregeld in het Protocol van Madrid zijn complementair. Om de ondernemingen via het Protocol van Madrid te laten profiteren van de voordelen van het Gemeenschapsmerk en omgekeerd, is het derhalve noodzakelijk dat aanvragers en houders van een Gemeenschapsmerk het recht hebben internationale bescherming van hun merk aan te vragen door de indiening van een internationale aanvraag in de zin van het Protocol van Madrid en, omgekeerd, dat de houders van een internationale inschrijving overeenkomstig het Protocol van Madrid bescherming van hun merk op grond van het stelsel van het Gemeenschapsmerk kunnen aanvragen.

(7) Het met elkaar verbinden van het stelsel van het Gemeenschapsmerk en het stelsel van de internationale inschrijving zoals geregeld in het Protocol van Madrid zou bovendien een harmonische ontwikkeling van de economische activiteit bevorderen, verstoringen van de mededinging opheffen, kostenbesparend zijn en de integratie en werking van de interne markt verbeteren. De toetreding van de Gemeenschap tot het Protocol van Madrid is derhalve noodzakelijk om het stelsel van het Gemeenschapsmerk aantrekkelijker te maken.

(8) Om bovengenoemde redenen heeft de Raad op voorstel van de Commissie(6) het Protocol van Madrid goedgekeurd en de voorzitter van de Raad gemachtigd de akte van toetreding bij de directeur-generaal van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) neer te leggen, zodra de Raad de nodige maatregelen heeft getroffen om uitwerking te geven aan de toetreding van de Europese Gemeenschap tot het Protocol van Madrid. Deze maatregelen zijn bij deze verordening vastgesteld.

(9) Deze maatregelen zullen in de verordening inzake het Gemeenschapsmerk worden opgenomen door invoeging van een nieuwe titel betreffende de "Internationale inschrijving van merken". Om deze reden moet de rechtsgrond van deze verordening dezelfde zijn als die van de verordening inzake het Gemeenschapsmerk, te weten artikel 308 van het Verdrag.

(10) Voorts moeten er regels worden vastgesteld met betrekking tot de indiening van een internationale aanvraag bij het Internationale Bureau van de WIPO door tussenkomst van het Harmonisatiebureau binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) ("het bureau").

(11) In het geval dat een internationale aanvraag is ingediend op basis van een aanvraag voor een Gemeenschapsmerk in een taal die niet één van de talen is die overeenkomstig het Protocol van Madrid voor de indiening van internationale aanvragen zijn toegestaan, moet het bureau alles in het werk stellen om te zorgen voor een vertaling van de producten en diensten in de door de aanvrager aangewezen taal, zodat het bureau de aanvraag op een zodanig tijdstip aan het Internationale Bureau kan doen toekomen dat de voorrangsdatum kan worden gehandhaafd.

(12) Het Protocol van Madrid en de uit hoofde van het Protocol van Madrid aangenomen reglementen bevatten geen bepalingen tot vaststelling van de talenregeling die van toepassing is op het bureau bij de verwerking van een internationale aanvraag of een internationale inschrijving.

(13) Tenslotte zullen de regels en procedures betreffende internationale inschrijvingen waarin de Europese Gemeenschap wordt aangewezen, in beginsel dezelfde zijn als de regels en procedures die op aanvragen om een Gemeenschapsmerk en op de bescherming van Gemeenschapsmerken van toepassing zijn. Overeenkomstig dit beginsel zullen internationale inschrijvingen waarin de Europese Gemeenschap wordt aangewezen, worden onderworpen aan een onderzoek met betrekking tot absolute weigeringsgronden, alsook aan een recherche in het register van Gemeenschapsmerken en in de merkenregisters van die lidstaten welke het bureau van hun besluit om een dergelijke recherche te verrichten in kennis hebben gesteld. Tegen dergelijke internationale inschrijvingen zal op dezelfde wijze oppositie kunnen worden ingesteld als tegen gepubliceerde Gemeenschapsmerken. Evenzo zullen internationale inschrijvingen waarin de Europese Gemeenschap wordt aangewezen, aan dezelfde regels inzake gebruik en nietigverklaring onderworpen zijn als Gemeenschapsmerken. Voorts zullen internationale inschrijvingen waarin de Europese Gemeenschap wordt aangewezen, kunnen worden omgezet in aanvragen om een nationaal merk of in de aanwijzing van lidstaten die partij bij het Protocol van Madrid of bij de Schikking van Madrid zijn, wanneer de aanwijzing van de Europese Gemeenschap via dergelijke internationale inschrijvingen wordt geweigerd of geen rechtsgevolgen meer heeft,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 40/94 wordt als volgt gewijzigd:

1. aan artikel 8, lid 2, onder a), wordt het volgende punt ingevoegd:

"iv) merken ingeschreven ingevolge internationale overeenkomsten met werking in de Gemeenschap;";

2. artikel 134, lid 3, wordt vervangen door:

"3. De begrotingsontvangsten omvatten, onverminderd andere ontvangsten, de inkomsten aan taksen die op grond van het reglement inzake de taksen moeten worden betaald, de inkomsten aan taksen die op grond van het in artikel 140 genoemde Protocol van Madrid moeten worden betaald voor een internationale inschrijving waarin de Europese Gemeenschap wordt aangewezen alsmede de andere betalingen aan de verdragsluitende partijen bij het Protocol van Madrid, en, voorzover noodzakelijk, een subsidie die in de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen, afdeling Commissie, in een specifiek begrotingsonderdeel wordt opgenomen.";

3. na titel XII wordt de volgende titel ingevoegd:

"TITEL XIII INTERNATIONALE INSCHRIJVING VAN MERKEN

AFDELING 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 140

Toepassing van bepalingen

Voorzover in deze titel niet anders is bepaald, zijn deze verordening en overeenkomstig artikel 158 ter uitvoering van deze verordening aangenomen verordeningen van toepassing op aanvragen voor een internationale inschrijving uit hoofde van het Protocol bij de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken, aangenomen te Madrid op 27 juni 1989 ('internationale aanvragen', respectievelijk 'het Protocol van Madrid'), die zijn gebaseerd op een aanvraag voor een Gemeenschapsmerk of op een Gemeenschapsmerk, en op inschrijvingen van een merk in het internationale register dat door het Internationale Bureau van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom wordt bijgehouden ('internationale inschrijvingen', respectievelijk 'het Internationale Bureau'), waarin de Europese Gemeenschap wordt aangewezen.

AFDELING 2 INTERNATIONALE INSCHRIJVING OP BASIS VAN EEN AANVRAAG VOOR EEN GEMEENSCHAPSMERK OF OP BASIS VAN EEN GEMEENSCHAPSMERK

Artikel 141

Indiening van een internationale aanvrage

1. Internationale aanvragen in de zin van artikel 3 van het Protocol van Madrid, die op een aanvraag om een Gemeenschapsmerk of op een Gemeenschapsmerk gebaseerd zijn, worden bij het bureau ingediend.

2. Wanneer een internationale aanvraag wordt ingediend voordat het merk waarop de internationale inschrijving gebaseerd moet zijn als Gemeenschapsmerk is ingeschreven, moet de aanvrager van de internationale inschrijving aangeven of de internationale inschrijving gebaseerd moet worden op een aanvraag voor of op een inschrijving van een Gemeenschapsmerk. Wanneer de internationale inschrijving op een Gemeenschapsmerk gebaseerd moet worden wanneer dat ingeschreven is, wordt de internationale inschrijving door het bureau geacht ontvangen te zijn op de datum van inschrijving van het Gemeenschapsmerk.

Artikel 142

Vorm en inhoud van de internationale aanvraag

1. De internationale aanvraag wordt ingediend in een van de officiële talen van de Europese Gemeenschap, met gebruikmaking van een formulier dat door het bureau wordt verstrekt. Tenzij de aanvrager bij de indiening van de internationale aanvraag op dat formulier iets anders heeft aangegeven, voert het bureau een gestandaardiseerde briefwisseling met de aanvrager in de taal van de aanvraag.

2. Indien de internationale aanvraag wordt ingediend in een taal die niet een van de talen is die overeenkomstig het Protocol van Madrid zijn toegestaan, moet de aanvrager een van deze talen opgeven als tweede taal. Deze tweede taal wordt de taal waarin het bureau de internationale aanvraag bij het Internationale Bureau indient.

3. Indien de internationale aanvraag wordt ingediend in een andere taal dan een van de talen die overeenkomstig het Protocol van Madrid voor de indiening van internationale aanvragen zijn toegestaan, kan de aanvrager een vertaling verstrekken van de lijst van producten of diensten in de taal waarin de internationale aanvraag uit hoofde van lid 2 bij het Internationale Bureau moet worden ingediend.

4. Het bureau doet de internationale aanvraag zo spoedig mogelijk aan het Internationale Bureau toekomen.

5. Bij de indiening van een internationale aanvraag moet een taks aan het bureau worden betaald. In het in artikel 141, lid 2, tweede zin, bedoelde geval moet de taks op de datum van de inschrijving van het Gemeenschapsmerk worden betaald. De aanvraag wordt eerst geacht te zijn ingediend nadat de verschuldigde taks is betaald.

6. De internationale aanvraag moet voldoen aan de desbetreffende voorwaarden die zijn vastgesteld in de in artikel 157 bedoelde uitvoeringsverordening.

Artikel 143

Aantekening in het dossier en in het register

1. De datum en het nummer van een internationale inschrijving die op een aanvraag voor een Gemeenschapsmerk gebaseerd is, worden in het dossier betreffende laatstgenoemde aanvraag aangetekend. Wanneer de aanvraag tot een Gemeenschapsmerk leidt, worden de datum en het nummer van de internationale inschrijving in het register aangetekend.

2. De datum en het nummer van een internationale inschrijving die op een Gemeenschapsmerk gebaseerd is, worden in het register aangetekend.

Artikel 144

Verzoek om territoriale uitstrekking na de internationale inschrijving

Een verzoek om territoriale uitstrekking dat overeenkomstig artikel 3 ter, lid 2, van het Protocol van Madrid na de internationale inschrijving wordt gedaan, kan door tussenkomst van het bureau worden ingediend. Het verzoek moet worden ingediend in de taal waarin de internationale aanvraag ter uitvoering van artikel 142 is gesteld.

Artikel 145

Internationale taksen

Alle taksen die uit hoofde van het Protocol van Madrid aan het Internationale Bureau verschuldigd zijn, moeten rechtstreeks aan het Internationale Bureau worden betaald.

AFDELING 3 INTERNATIONALE INSCHRIJVINGEN WAARIN DE EUROPESE GEMEENSCHAP WORDT AANGEWEZEN

Artikel 146

Rechtsgevolgen van internationale inschrijvingen waarin de Europese Gemeenschap wordt aangewezen

1. Een internationale inschrijving waarin de Europese Gemeenschap wordt aangewezen, heeft vanaf de datum van de inschrijving overeenkomstig artikel 3, lid 4, van het Protocol van Madrid of vanaf de datum van de latere aanwijzing van de Europese Gemeenschap overeenkomstig artikel 3 ter, lid 2, van het Protocol van Madrid dezelfde rechtsgevolgen als een aanvraag om een Gemeenschapsmerk.

2. Indien er geen kennisgeving van weigering van bescherming overeenkomstig artikel 5, leden 1 en 2, van het Protocol van Madrid heeft plaatsgevonden of indien een zodanige weigering is ingetrokken, heeft de internationale inschrijving van een merk waarin de Europese Gemeenschap wordt aangewezen, vanaf de in lid 1 genoemde datum dezelfde rechtsgevolgen als de inschrijving van een merk als Gemeenschapsmerk.

3. Met het oog op de toepassing van artikel 9, lid 3, treedt de publicatie overeenkomstig artikel 147, lid 1, van de bijzonderheden van de internationale inschrijving waarin de Europese Gemeenschap wordt aangewezen, in de plaats van de publicatie van een aanvraag om een Gemeenschapsmerk en treedt de publicatie overeenkomstig artikel 147, lid 2, in de plaats van de publicatie van de inschrijving van een Gemeenschapsmerk.

Artikel 147

Publicatie

1. Het bureau publiceert de datum van de inschrijving van een merk waarin de Europese Gemeenschap wordt aangewezen overeenkomstig artikel 3, lid 4, van het Protocol van Madrid ofwel de datum van de latere aanwijzing van de Europese Gemeenschap overeenkomstig artikel 3 ter, lid 2, van het Protocol van Madrid, alsmede de taal waarin de internationale aanvraag is gesteld en de tweede taal die door de indiener is vermeld, alsook het nummer van de internationale inschrijving en de datum waarop het Internationale Bureau deze inschrijving openbaar heeft gemaakt in het blad dat het uitgeeft, een reproductie van het merk alsmede de nummers van de klassen van de producten of diensten waarvoor bescherming wordt gevraagd.

2. Indien er geen kennisgeving van weigering van bescherming overeenkomstig artikel 5, leden 1 en 2, van het Protocol van Madrid heeft plaatsgevonden, of indien een zodanige weigering is ingetrokken, publiceert het bureau dit feit, alsmede het nummer van de internationale inschrijving en in voorkomend geval de datum waarop het Internationale Bureau deze inschrijving openbaar heeft gemaakt in het blad dat het uitgeeft.

Artikel 148

Anciënniteit

1. De aanvrager van een internationale inschrijving waarin de Europese Gemeenschap wordt aangewezen, kan in de internationale aanvraag een beroep doen op de anciënniteit van een in een lidstaat ingeschreven ouder merk, met inbegrip van een in de Benelux ingeschreven ouder merk of een ouder merk waarvoor krachtens een internationale regeling een inschrijving met rechtsgevolgen in een lidstaat bestaat, zoals bepaald in artikel 34.

2. De houder van een internationale inschrijving waarin de Europese Gemeenschap wordt aangewezen, kan vanaf de datum van publicatie van de rechtsgevolgen van een dergelijke inschrijving overeenkomstig artikel 147, lid 2, voor het bureau de anciënniteit inroepen van een in een lidstaat ingeschreven ouder merk, met inbegrip van een in de Benelux ingeschreven ouder merk of een ouder merk waarvoor krachtens een internationale regeling een inschrijving met rechtsgevolgen in een lidstaat bestaat, zoals bepaald in artikel 35. Het bureau stelt daarvan het Internationale Bureau op de hoogte.

Artikel 149

Onderzoek met betrekking tot absolute weigeringsgronden

1. Internationale inschrijvingen waarin de Europese Gemeenschap wordt aangewezen, worden op dezelfde wijze als aanvragen om een Gemeenschapsmerk aan een onderzoek met betrekking tot absolute weigeringsgronden onderworpen.

2. Bescherming van een internationale inschrijving kan pas worden geweigerd nadat de houder van de internationale inschrijving in de gelegenheid is gesteld om ten aanzien van de Europese Gemeenschap afstand van de bescherming te doen of deze te beperken of zijn opmerkingen kenbaar te maken.

3. De weigering van bescherming treedt in de plaats van de afwijzing van een aanvraag om een Gemeenschapsmerk.

4. Wanneer een beslissing op grond van dit artikel om bescherming van een internationale inschrijving te weigeren, definitief is of wanneer de houder van een internationale inschrijving overeenkomstig lid 2 ten aanzien van de Europese Gemeenschap afstand van de bescherming heeft gedaan, betaalt het bureau een in de uitvoeringsverordening vastgesteld gedeelte van de individuele taks aan de houder van de internationale inschrijving terug.

Artikel 150

Recherche

1. Zodra aan het bureau een internationale inschrijving waarin de Europese Gemeenschap wordt aangewezen, ter kennis is gebracht, stelt het een communautair rechercheverslag op, zoals bepaald in artikel 39, lid 1.

2. Zodra aan het bureau een internationale inschrijving waarin de Europese Gemeenschap wordt aangewezen, ter kennis is gebracht, zendt het aan de centrale dienst voor de industriële eigendom van elke lidstaat die zijn besluit om in het eigen merkenregister recherche te verrichten aan het bureau heeft meegedeeld, een kopie daarvan toe, zoals bepaald in artikel 39, lid 2.

3. Het bepaalde in artikel 39, leden 3, 4 en 5, is van overeenkomstige toepassing.

4. Het bureau geeft aan de houders van oudere Gemeenschapsmerken en aan de rechthebbenden op oudere aanvragen om een Gemeenschapsmerk, die in het communautaire rechercheverslag zijn vermeld, kennis van de publicatie overeenkomstig artikel 147, lid 1, van de internationale inschrijving waarin de Europese Gemeenschap wordt aangewezen.

Artikel 151

Oppositie

1. Tegen internationale inschrijvingen waarin de Europese Gemeenschap wordt aangewezen, kan op dezelfde wijze oppositie worden ingesteld als tegen gepubliceerde aanvragen om een Gemeenschapsmerk.

2. De oppositie moet worden ingesteld binnen een termijn van drie maanden die zes maanden na de datum van publicatie overeenkomstig artikel 147, lid 1, begint. De oppositie wordt eerst geacht volgens de regels ingesteld te zijn nadat de oppositietaks is betaald.

3. De weigering van bescherming treedt in de plaats van de afwijzing van een aanvraag om een Gemeenschapsmerk.

4. Wanneer een beslissing op grond van dit artikel om bescherming van een internationale inschrijving te weigeren, definitief is of wanneer de houder van de internationale inschrijving ten aanzien van de Europese Gemeenschap afstand van de bescherming heeft gedaan voordat een op grond van dit artikel genomen beslissing definitief is, betaalt het bureau een in de uitvoeringsverordening vastgesteld gedeelte van de individuele taks aan de houder van de internationale inschrijving terug.

Artikel 152

Internationale inschrijving in de plaats van een Gemeenschapsmerk

Het bureau tekent op verzoek in het register aan dat een internationale inschrijving wordt geacht in de plaats van een Gemeenschapsmerk te zijn getreden overeenkomstig artikel 4 bis van het Protocol van Madrid.

Artikel 153

Nietigverklaring van een internationale inschrijving

1. Een internationale inschrijving waarin de Europese Gemeenschap wordt aangewezen, kan nietig worden verklaard.

2. Het verzoek tot nietigverklaring van een internationale inschrijving waarin de Europese Gemeenschap wordt aangewezen, treedt in de plaats van een verzoek tot vervallenverklaring zoals bedoeld in artikel 50 of een verzoek tot nietigverklaring zoals bedoeld in artikel 51 of 52.

Artikel 154

Omzetting van een aanwijzing van de Europese Gemeenschap die via een internationale inschrijving plaatsvindt, in een aanvraag om een nationaal merk of in een aanwijzing van lidstaten

1. Wanneer een aanwijzing van de Europese Gemeenschap die via een internationale inschrijving plaatsvindt, wordt geweigerd of geen rechtsgevolgen meer heeft, kan de houder van de internationale inschrijving verzoeken om de omzetting van de aanwijzing van de Europese Gemeenschap:

a) in een aanvraag om een nationaal merk overeenkomstig de artikelen 108 tot en met 110 of

b) in de aanwijzing van een lidstaat die partij is bij het Protocol van Madrid of bij de op 14 april 1891 te Madrid aangenomen Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd (de 'Schikking van Madrid'), voorzover het op de datum van de aanvraag om omzetting mogelijk was die lidstaat rechtstreeks aan te wijzen op basis van het Protocol van Madrid of de Schikking van Madrid. De artikelen 108, 109 en 110 zijn van toepassing.

2. De aanvraag om een nationaal merk of de aanwijzing van een lidstaat die partij is bij het Protocol van Madrid of bij de Schikking van Madrid welke uit de omzetting van de aanwijzing van de Europese Gemeenschap via een internationale inschrijving voortvloeit, draagt in de betrokken lidstaat de datum van de internationale inschrijving, overeenkomstig artikel 3, lid 4, van het Protocol van Madrid of de datum van aanwijzing van de Europese Gemeenschap overeenkomstig artikel 3 ter, lid 2, van het Protocol, indien deze aanwijzing na de internationale inschrijving heeft plaatsgevonden, of de datum van voorrang van die inschrijving, en heeft, waar nodig, de anciënniteit van een merk van de betrokken lidstaat, waarop op grond van artikel 148 een beroep wordt gedaan.

3. Het verzoek tot omzetting wordt gepubliceerd.

Artikel 155

Gebruik van een merk dat het voorwerp van een internationale inschrijving vormt

Voor de toepassing van artikel 15, lid 1, artikel 43, lid 2, artikel 50, lid 1, onder a), en artikel 56, lid 2, treedt de datum van de publicatie overeenkomstig artikel 147, lid 2, in de plaats van de datum van inschrijving met het oog op de vaststelling van de datum waarop het merk dat het voorwerp vormt van de internationale inschrijving waarin de Europese Gemeenschap wordt aangewezen, in de Gemeenschap normaal gebruikt moet worden.

Artikel 156

Omzetting

1. Onverminderd het bepaalde in lid 2, zijn de bepalingen die van toepassing zijn op aanvragen voor een Gemeenschapsmerk, van overeenkomstige toepassing op verzoeken tot omzetting van een internationale inschrijving in een aanvraag om een Gemeenschapsmerk overeenkomstig artikel 9 quinquies van het Protocol van Madrid.

2. Wanneer het verzoek tot omzetting betrekking heeft op een internationale inschrijving waarin de Europese Gemeenschap wordt aangewezen, waarvan de bijzonderheden overeenkomstig artikel 147, lid 2, zijn gepubliceerd, zijn de artikelen 38 tot en met 43 niet van toepassing.";

4. titel XIII wordt titel XIV;

5. de artikelen 140, 141, 142 en 143 worden als volgt hernummerd:

artikel 140 wordt artikel 157,

artikel 141 wordt artikel 158,

artikel 142 wordt artikel 159,

artikel 143 wordt artikel 160;

6. de verwijzing naar artikel 140 in artikel 26, lid 3, wordt vervangen door een verwijzing naar artikel 157;

7. de verwijzingen naar artikel 141 in artikel 139, lid 3, en artikel 140, lid 3, worden vervangen door een verwijzing naar artikel 158.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de datum waarop het Protocol van Madrid ten aanzien van de Europese Gemeenschap in werking treedt. De datum van inwerkingtreding van deze verordening wordt in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Luxemburg, 27 oktober 2003.

Voor de Raad

De voorzitter

A. Matteoli

(1) PB C 300 van 10.10.1996, blz. 11.

(2) PB C 127 van 2.6.1997, blz. 251.

(3) PB C 89 van 19.3.1997, blz. 14.

(4) PB L 11 van 14.1.1994, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1653/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 36).

(5) Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken, laatstelijk herzien op 14 juli 1967 te Stockholm en gewijzigd op 2 oktober 1979.

(6) Voorstel voor een besluit van de Raad tot goedkeuring van de toetreding van de Europese Gemeenschap tot het Protocol bij de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken, aangenomen te Madrid op 27 juni 1989 (PB C 293 van 5.10.1996, blz. 11).

Top