Help Print this page 

Document 32003R1701

Title and reference
Verordening (EG) nr. 1701/2003 van de Commissie van 24 september 2003 tot aanpassing van artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1592/2002 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (Voor de EER relevante tekst)
  • No longer in force
OJ L 243, 27.9.2003, p. 5–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 455 - 455
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 455 - 455
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 455 - 455
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 455 - 455
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 455 - 455
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 455 - 455
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 455 - 455
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 455 - 455
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 455 - 455
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 012 P. 100 - 100
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 012 P. 100 - 100

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1701/oj
Multilingual display
Text

32003R1701

Verordening (EG) nr. 1701/2003 van de Commissie van 24 september 2003 tot aanpassing van artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1592/2002 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 243 van 27/09/2003 blz. 0005 - 0005


Verordening (EG) nr. 1701/2003 van de Commissie

van 24 september 2003

tot aanpassing van artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1592/2002 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1592/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2002 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart(1), in het bijzonder op artikel 6, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Volgens artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1592/2002 moeten producten, onderdelen en uitrustingsstukken voldoen aan de milieubeschermingseisen van bijlage 16 bij het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (hierna het "Verdrag van Chicago" genoemd) als uitgevaardigd in november 1999, met uitzondering van de aanhangsels.

(2) Het Verdrag van Chicago plus bijlagen zijn gewijzigd sinds de vaststelling van Verordening (EG) nr. 1592/2002; in overeenstemming met de procedure van artikel 54, lid 3, van voornoemde verordening is derhalve aanpassing van artikel 6, lid 1, noodzakelijk.

(3) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, ingesteld bij artikel 54 van Verordening (EG) nr. 1592/2002,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1592/2002 wordt lid 1 vervangen door onderstaande tekst:

"1. Producten, onderdelen en uitrustingsstukken moeten voldoen aan de milieubeschermingseisen van bijlage 16 bij het Verdrag van Chicago als uitgevaardigd in maart 2002 voor deel I en in november 1999 voor deel II, met uitzondering van de aanhangsels van bijlage 16.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 28 september 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 24 september 2003.

Voor de Commissie

Loyola De Palacio

Vice-voorzitter

(1) PB L 240 van 7.9.2002, blz. 1.

Top