Help Print this page 

Document 32003R0908

Title and reference
Verordening (EG) nr. 908/2003 van de Commissie van 23 mei 2003 tot vaststelling van het bedrag van de compenserende steun voor in 2002 in de Gemeenschap geteelde en in de handel gebrachte bananen en van het bedrag per eenheid product van de voorschotten voor 2003
  • No longer in force
OJ L 128, 24.5.2003, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/908/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
PDF pdf ES pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf PT pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
Multilingual display
Text

32003R0908

Verordening (EG) nr. 908/2003 van de Commissie van 23 mei 2003 tot vaststelling van het bedrag van de compenserende steun voor in 2002 in de Gemeenschap geteelde en in de handel gebrachte bananen en van het bedrag per eenheid product van de voorschotten voor 2003

Publicatieblad Nr. L 128 van 24/05/2003 blz. 0005 - 0006


Verordening (EG) nr. 908/2003 van de Commissie

van 23 mei 2003

tot vaststelling van het bedrag van de compenserende steun voor in 2002 in de Gemeenschap geteelde en in de handel gebrachte bananen en van het bedrag per eenheid product van de voorschotten voor 2003

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad van 13 februari 1993 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector bananen(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2587/2001(2), en met name op artikel 12, lid 6, eerste alinea, en artikel 14,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De compenserende steun voor het eventuele verlies van opbrengsten aan telers in de Gemeenschap wordt overeenkomstig artikel 12, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 404/93 berekend op basis van het verschil tussen de forfaitaire referentieopbrengst en de gemiddelde productieopbrengst van de in een bepaald jaar in de Gemeenschap geteelde en in de handel gebrachte bananen.

(2) In artikel 2, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1858/93 van de Commissie van 9 juli 1993 houdende toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad ten aanzien van de regeling inzake compenserende steun voor verlies aan opbrengsten uit de afzet in de sector bananen(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 471/2001(4), is de forfaitaire referentieopbrengst vastgesteld op 64,03 EUR per 100 kg nettogewicht groene bananen, franco uitgang pakloods.

(3) In 2002 is de gemiddelde productieopbrengst die is berekend aan de hand van het gemiddelde van enerzijds de prijzen voor buiten de productiegebieden in de handel gebrachte bananen, teruggerekend voor het ongeloste product in de eerste loshaven, en anderzijds de verkoopprijzen op de lokale markten voor in de productiegebieden in de handel gebrachte bananen, en met inachtneming van de forfaitaire elementen als bedoeld in artikel 3, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1858/93, lager geweest dan de forfaitaire referentieopbrengst voor 2002. Bijgevolg moet het bedrag van de compenserende steun voor 2002 worden vastgesteld.

(4) Overeenkomstig artikel 12, lid 6, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 404/93 wordt aanvullende steun toegekend in de productiegebieden waar de gemiddelde productieopbrengst aanzienlijk lager is dan het communautaire gemiddelde.

(5) De gemiddelde productieopbrengst bij de afzet van de in Martinique en Guadeloupe geteelde bananen is over 2002 aanzienlijk lager geweest dan het communautaire gemiddelde. Daarom moet in de productiegebieden in Martinique en Guadeloupe aanvullende steun worden toegekend volgens de in de laatste jaren gevolgde lijn. Het is dienstig aanvullende steun vast te stellen die een percentage dekt van het verschil tussen de gemiddelde opbrengst in de Gemeenschap en de bij de afzet van de producten uit die productiegebieden geconstateerde opbrengst, welk percentage dient te worden bepaald volgens een degressieve berekeningsmethode waarbij de eerste 10 % van dat verschil niet wordt gecompenseerd.

(6) Overeenkomstig artikel 4, leden 2 en 3, van Verordening (EEG) nr. 1858/93 zijn het bedrag per eenheid product van de voorschotten en dat van de betrokken zekerheid afhankelijk van het niveau van de steun die voor het voorgaande jaar is vastgesteld.

(7) Het bedrag van de compenserende steun voor 2002 kon niet eerder worden vastgesteld omdat niet alle daarvoor vereiste gegevens beschikbaar waren. Bepaald moet worden dat het steunsaldo voor 2002 en het voorschot voor de in de maanden januari en februari 2003 in de handel gebrachte bananen binnen twee maanden na de datum van inwerkingtreding van deze verordening moeten worden uitbetaald.

(8) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor bananen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. De in artikel 12 van Verordening (EEG) nr. 404/93 bedoelde compenserende steun voor in 2002 in de Gemeenschap geteelde en vers in de handel gebrachte bananen van GN-code ex 0803, met uitzondering van "plantains", wordt vastgesteld op 30,33 EUR per 100 kg.

2. Het in lid 1 vastgestelde steunbedrag wordt verhoogd met 3,34 EUR per 100 kg voor bananen die zijn geteeld in de regio Martinique, en met 4,57 EUR per 100 kg voor bananen die zijn geteeld in de regio Guadeloupe.

Artikel 2

Het bedrag van elk voorschot voor de in de periode van januari tot en met december 2003 in de handel gebrachte bananen wordt vastgesteld op 21,23 EUR per 100 kg. De daarop betrekking hebbende zekerheid bedraagt 10,62 EUR per 100 kg.

Artikel 3

In afwijking van het bepaalde in artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 1858/93 betalen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten het saldo van de compenserende steun voor 2002 en het voorschot voor de in de maanden januari en februari 2003 in de handel gebrachte bananen binnen twee maanden na de inwerkingtreding van deze verordening.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 mei 2003.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 47 van 25.2.1993, blz. 1.

(2) PB L 345 van 29.12.2001, blz. 13.

(3) PB L 170 van 13.7.1993, blz. 5.

(4) PB L 67 van 9.3.2001, blz. 52.

Top