Help Print this page 

Document 32003R0807

Title and reference
Verordening (EG) nr. 807/2003 van de Raad van 14 april 2003 tot aanpassing aan Besluit 1999/468/EG van de bepalingen betreffende de comités die de Commissie bijstaan in de uitoefening van haar uitvoeringsbevoegdheden die zijn vastgelegd in volgens de raadplegingsprocedure (unanimiteit) goedgekeurde besluiten van de Raad

OJ L 122, 16.5.2003, p. 36–62 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 004 P. 335 - 361
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 004 P. 335 - 361
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 004 P. 335 - 361
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 004 P. 335 - 361
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 004 P. 335 - 361
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 004 P. 335 - 361
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 004 P. 335 - 361
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 004 P. 335 - 361
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 004 P. 335 - 361
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 004 P. 160 - 186
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 004 P. 160 - 186
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 018 P. 5 - 31

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/807/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

32003R0807

Verordening (EG) nr. 807/2003 van de Raad van 14 april 2003 tot aanpassing aan Besluit 1999/468/EG van de bepalingen betreffende de comités die de Commissie bijstaan in de uitoefening van haar uitvoeringsbevoegdheden die zijn vastgelegd in volgens de raadplegingsprocedure (unanimiteit) goedgekeurde besluiten van de Raad

Publicatieblad Nr. L 122 van 16/05/2003 blz. 0036 - 0062


Verordening (EG) nr. 807/2003 van de Raad

van 14 april 2003

tot aanpassing aan Besluit 1999/468/EG van de bepalingen betreffende de comités die de Commissie bijstaan in de uitoefening van haar uitvoeringsbevoegdheden die zijn vastgelegd in volgens de raadplegingsprocedure (unanimiteit) goedgekeurde besluiten van de Raad

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op de artikelen 93, 94, 269, 279 en 308,

Gezien het voorstel van de Commissie(1),

Gezien het advies van het Europees Parlement(2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité(3),

Na raadpleging van de Rekenkamer ten aanzien van Verordening (EEG, Euratom) nr. 1553/89 van de Raad van 29 mei 1989 betreffende de definitieve uniforme regeling voor de inning van de eigen middelen uit de belasting over de toegevoegde waarde(4),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Besluit 87/373/EEG(5) is vervangen door Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden(6).

(2) Overeenkomstig de verklaring van de Raad en de Commissie(7) ad Besluit 1999/468/EG dienen de bepalingen met betrekking tot de comités die de Commissie bijstaan in de uitoefening van haar uitvoeringsbevoegdheden die op grond van Besluit 87/373/EEG zijn vastgelegd, te worden aangepast teneinde deze met de artikelen 3, 4 en 5 van Besluit 1999/468/EG in overeenstemming te brengen.

(3) Genoemde verklaring vermeldt de wijze van aanpassing van de procedures van de comités, die automatisch geschiedt wanneer zij niet van invloed is op de in het basisbesluit vastgestelde aard van het comité.

(4) De in de aan te passen bepalingen vastgestelde termijnen moeten van kracht blijven. Daar waar geen precieze termijn voor de vaststelling van de uitvoeringsmaatregelen was vastgesteld, dient deze termijn op drie maanden te worden gesteld.

(5) Bijgevolg dienen de bepalingen van de besluiten die voorzien in toepassing van de bij Besluit 87/373/EEG vastgestelde comitéprocedure van het type I te worden vervangen door bepalingen die verwijzen naar de raadplegingsprocedure als bedoeld in artikel 3 van Besluit 1999/468/EG.

(6) De bepalingen van de besluiten die voorzien in toepassing van de bij Besluit 87/373/EEG vastgestelde comitéprocedures van het type IIa en IIb moeten worden vervangen door bepalingen die verwijzen naar de beheersprocedure als bedoeld in artikel 4 van Besluit 1999/468/EG.

(7) De bepalingen van de besluiten die voorzien in toepassing van de bij Besluit 87/373/EEG vastgestelde comitéprocedures van het type IIIa en IIIb moeten worden vervangen door bepalingen die verwijzen naar de regelgevingsprocedure als bedoeld in artikel 5 van Besluit 1999/468/EG.

(8) Deze verordening heeft uitsluitend betrekking op de aanpassing van de comitéprocedures. De naam van het comité dat bij een bepaalde procedure hoort, is, waar nodig, gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wat de raadplegingsprocedure betreft, worden de in bijlage I genoemde besluiten overeenkomstig die bijlage aangepast aan de overeenkomstige bepalingen van Besluit 1999/468/EG.

Artikel 2

Wat de beheersprocedure betreft, worden de in bijlage II genoemde besluiten overeenkomstig die bijlage aangepast aan de overeenkomstige bepalingen van Besluit 1999/468/EG.

Artikel 3

Wat de regelgevingsprocedure betreft, worden de in bijlage III genoemde besluiten overeenkomstig die bijlage aangepast aan de overeenkomstige bepalingen van Besluit 1999/468/EG.

Artikel 4

De verwijzingen naar de bepalingen van de in de bijlagen I, II en III bedoelde besluiten moeten worden gelezen als verwijzingen naar die bepalingen, zoals aangepast bij deze verordening.

De eventuele verwijzingen in deze verordening naar de oude benaming van de comités, moeten worden gelezen als verwijzingen naar de nieuwe benamingen.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Luxemburg, 14 april 2003.

Voor de Raad

De voorzitter

A. Giannitsis

(1) PB C 75 E van 26.3.2000, blz. 448.

(2) Advies van 11 maart 203 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).

(3) PB C 241 van 7.10.2002, blz. 128.

(4) PB L 155 van 7.6.1989, blz. 9.

(5) PB L 197 van 18.7.1987, blz. 33.

(6) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(7) PB C 203 van 17.7.1999, blz. 1.

BIJLAGE I

RAADPLEGINGSPROCEDURE

Lijst van de besluiten met raadplegingsprocedure die als volgt aan de overeenkomstige bepalingen van Besluit 1999/468/EG worden aangepast:

1. Beschikking 87/95/EEG van de Raad van 22 december 1986 betreffende de normalisatie op het gebied van de informatietechnologieën en de telecommunicatie(1).

In artikel 7 komt lid 1 te luiden als volgt:

"1. a) Een comité, genaamd 'Groep Hoge Ambtenaren normalisatie op het gebied van de informatietechnologie' staat de Commissie bij bij het streven naar de doelstellingen en het beheer van de activiteiten die uit deze beschikking voortvloeien.

Voor aangelegenheden op het gebied van de telecommunicatie wordt de Commissie bijgestaan door het comité 'Groep Hoge Ambtenaren telecommunicatie' van artikel 5 van Richtlijn 86/361/EEG.

b) Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 3 en 7 van Besluit 1999/468/EG(2) van toepassing."

2. Verordening (EEG, Euratom) nr. 1553/89 van de Raad van 29 mei 1989 betreffende de definitieve uniforme regeling voor de inning van de eigen middelen uit de belasting over de toegevoegde waarde(3).

Artikel 13 lid 4 wordt vervangen door:

"4. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 3 en 7 van Besluit 1999/468/EG(4) van toepassing."

het volgende lid wordt toegevoegd:

"6. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

(1) PB L 36 van 7.2.1987, blz. 31.

(2) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(3) PB L 155 van 7.6.1989, blz. 9. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG/Euratom) nr. 1026/1999 (PB L 126 van 20.5.1999, blz. 1).

(4) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

BIJLAGE II

BEHEERSPROCEDURE

Lijst van besluiten met beheersprocedure die als volgt aan de overeenkomstige bepalingen van Besluit 1999/468/EG worden aangepast:

1. Verordening (EEG) nr. 3906/89 van de Raad van 18 december 1989 betreffende economische hulp aan bepaalde landen in Midden- en Oost-Europa(1).

Artikel 9 komt als volgt te luiden:

"Artikel 9

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité voor steun aan de economische herstructurering van de in artikel 1 bedoelde landen, hierna het 'comité' genoemd. Een waarnemer van de Europese Investeringsbank neemt aan de werkzaamheden van het comité deel terzake van vraagstukken die de Bank betreffen.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG(2) van toepassing.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op zes weken.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

2. Beschikking 1999/21/EG, Euratom van de Raad van 14 december 1998 tot vaststelling van een meerjarenkaderprogramma voor acties in de energiesector (1998-2002) en begeleidende maatregelen(3).

In artikel 4 komt lid 2 als volgt te luiden:

"2. a) De Commissie wordt voor het beheer van dit kaderprogramma bijgestaan door een comité.

b) Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG(4) van toepassing.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

c) Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

(1) PB L 375 van 23.12.1989, blz. 11. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2500/2001 (PB L 342 van 27.12.2001, blz. 1).

(2) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(3) PB L 7 van 13.1.1999, blz. 16.

(4) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

BIJLAGE III

REGELGEVINGSPROCEDURE

Lijst van de besluiten met regelgevingsprocedure die als volgt aan de overeenkomstige bepalingen van Besluit 1999/468/EG worden aangepast:

1. Richtlijn 67/548/EEG van de Raad van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen(1).

In artikel 27, lid 2, worden de termen ", lid 4, onder a)" geschrapt.

Artikel 29 komt als volgt te luiden:

"Artikel 29

Procedure voor de aanpassing aan de technische vooruitgang

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(2) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

2. Richtlijn 70/156/EEG van de Raad van 6 februari 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan(3).

Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

a) lid 1 komt als volgt te luiden:

"1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité voor de aanpassing aan de technische vooruitgang, hierna het 'comité' genoemd."

b) lid 3 komt als volgt te luiden:

"3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(4) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden."

c) het volgende lid wordt toegevoegd:

"6. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

3. Richtlijn 70/373/EEG van de Raad van 20 juli 1970 betreffende de invoering van gemeenschappelijke bemonsterings- en analysemethoden voor de officiële controle van veevoeders(5).

Artikel 3 komt als volgt te luiden:

"Artikel 3

1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002(6) ingestelde Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(7) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

4. Richtlijn 71/118/EEG van de Raad van 15 februari 1971 inzake gezondheidsvraagstukken op het gebied van de productie en het in de handel brengen van vers vlees van pluimvee(8).

Artikel 21 komt als volgt te luiden:

"Artikel 21

1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002(9) ingestelde Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(10) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

5. Richtlijn 71/316/EEG van de Raad van 26 juli 1971 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende voor meetmiddelen en metrologische controlemethoden geldende algemene bepalingen(11).

In artikel 17 wordt lid 2 geschrapt.

Artikel 18 komt als volgt te luiden:

"Artikel 18

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité voor de aanpassing aan de technische vooruitgang van de in artikel 16 bedoelde richtlijnen.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(12) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

6. Richtlijn 72/461/EEG van de Raad van 12 december 1972 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in vers vlees(13).

Artikel 9 komt als volgt te luiden:

"Artikel 9

1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002(14) ingestelde Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(15) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op twee weken.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

7. Richtlijn 72/462/EEG van de Raad van 12 december 1972 inzake gezondheidsvraagstukken en veterinairrechtelijke vraagstukken bij de invoer van runderen, varkens, schapen en geiten, van vers vlees of van vleesproducten uit derde landen(16).

De artikelen 29 en 30 komen als volgt te luiden:

"Artikel 29

1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002(17) ingestelde Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(18) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 30

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op twee weken."

8. Richtlijn 73/361/EEG van de Raad van 19 november 1973 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake het certificaat en het kenmerken van staalkabels, kettingen en haken(19).

In artikel 4 wordt lid 2 geschrapt.

Artikel 5 komt als volgt te luiden:

"Artikel 5

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité voor het aanpassen van de richtlijnen tot opheffing van de technische belemmeringen voor het handelsverkeer in de sector hijstoestellen en hijsmiddelen aan de vooruitgang van de techniek.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(20) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

9. Richtlijn 73/404/EEG van de Raad van 22 november 1973 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake detergentia(21).

In artikel 7 bis wordt lid 2 geschrapt.

Artikel 7 ter komt als volgt te luiden:

"Artikel 7 ter

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité voor aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van de richtlijnen betreffende de opheffing van technische handelsbelemmeringen in de sector detergentia.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(22) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

10. Richtlijn 73/437/EEG van de Raad van 11 december 1973 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake bepaalde voor menselijke consumptie bestemde suikers(23).

Artikel 12 komt als volgt te luiden:

"Artikel 12

1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002(24) ingestelde Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(25) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

11. Richtlijn 74/150/EEG van de Raad van 4 maart 1974 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de goedkeuring van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen(26).

In artikel 12 wordt lid 2 geschrapt.

Artikel 13 komt als volgt te luiden:

"Artikel 13

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité voor de aanpassing aan de technische vooruitgang van de richtlijnen voor de opheffing van de technische handelsbelemmeringen in de sector landbouw- en bosbouwtrekkers.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(27) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

12. Richtlijn 74/409/EEG van de Raad van 22 juli 1974 betreffende de harmonisatie van de wettelijke voorschriften van de lidstaten inzake honing(28).

Artikel 10 komt als volgt te luiden:

"Artikel 10

1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002(29) ingestelde Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(30) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

13. Richtlijn 75/324/EEG van de Raad van 20 mei 1975 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende aërosolen(31).

In artikel 6 wordt lid 2 geschrapt.

Artikel 7 komt als volgt te luiden:

"Artikel 7

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité voor de aanpassing aan de technische vooruitgang van de richtlijn 'aërosols'.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(32) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

14. Richtlijn 76/895/EEG van de Raad van 23 november 1976 betreffende de vaststelling van de maximale hoeveelheden residuen van bestrijdingsmiddelen in en op groenten en fruit(33).

De artikelen 7, 8 en 8 bis komen als volgt te luiden:

"Artikel 7

1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002(34) ingestelde Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(35) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 8

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op twee weken.

Artikel 8 bis

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

15. Richtlijn 76/160/EEG van de Raad van 8 december 1975 betreffende de kwaliteit van het zwemwater(36).

In artikel 10 wordt lid 2 geschrapt.

Artikel 11 komt als volgt te luiden:

"Artikel 11

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité voor de aanpassing aan de technische vooruitgang.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(37) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

16. Richtlijn 76/116/EEG van de Raad van 18 december 1975 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake meststoffen(38).

In artikel 10 wordt lid 2 geschrapt.

Artikel 11 komt als volgt te luiden:

"Artikel 11

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité voor de aanpassing van de richtlijnen inzake opheffing van de technische handelsbelemmeringen in de sector meststoffen aan de technische vooruitgang.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(39) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

17. Richtlijn 76/117/EEG van de Raad van 18 december 1975 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende elektrisch materieel, bestemd voor gebruik in "explosieve omgeving"(40).

In artikel 6 wordt lid 2 geschrapt.

Artikel 7 komt als volgt te luiden:

"Artikel 7

1. De Commissie wordt bijgestaan door het comité voor de aanpassing aan de technische vooruitgang van de richtlijnen die ten doel hebben de technische handelsbelemmeringen weg te nemen in de sector elektrisch materieel bestemd voor gebruik in explosieve omgeving.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(41) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

18. Richtlijn 76/118/EEG van de Raad van 18 december 1975 houdende onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende bepaalde voor menselijke voeding bestemde geheel of gedeeltelijk gedehydrateerde verduurzaamde melk(42).

Artikel 12 komt als volgt te luiden:

"Artikel 12

1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002(43) ingestelde Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(44) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

19. Richtlijn 76/621/EEG van de Raad van 20 juli 1976 betreffende de vaststelling van het maximumgehalte aan erucazuur in oliën en vetten, die als zodanig voor menselijke consumptie zijn bestemd, alsmede in levensmiddelen waaraan oliën of vetten zijn toegevoegd(45).

Artikel 5 komt als volgt te luiden:

"Artikel 5

1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002(46) ingestelde Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(47) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

20. Richtlijn 76/767/EEG van de Raad van 27 juli 1976 over de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake gemeenschappelijke bepalingen betreffende toestellen onder druk en keuringsmethoden voor deze toestellen(48).

In artikel 19 wordt lid 2 geschrapt.

Artikel 20 komt als volgt te luiden:

"Artikel 20

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité voor de aanpassing aan de technische vooruitgang van de richtlijnen strekkende tot het wegnemen van de technische handelsbelemmeringen in de sector 'toestellen onder druk'.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(49) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

21. Richtlijn 77/96/EEG van de Raad van 21 december 1976 inzake het opsporen van trichinen bij de invoer van vers vlees van varkens, huisdieren, uit derde landen(50).

Artikel 9 komt als volgt te luiden:

"Artikel 9

1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002(51) ingestelde Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(52) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

22. Richtlijn 77/99/EEG van de Raad van 21 december 1976 inzake gezondheidsvraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in vleesproducten(53).

Artikel 20 komt als volgt te luiden:

"Artikel 20

1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002(54) ingestelde Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(55) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

23. Richtlijn 77/504/EEG van de Raad van 25 juli 1977 betreffende raszuivere fokrunderen(56).

Artikel 8 komt als volgt te luiden:

"Artikel 8

1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij Besluit 77/505/EEG(57) ingestelde Permanent Zoötechnisch Comité.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(58) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

24. Beschikking 77/795/EEG van de Raad van 12 december 1977 tot instelling van een gemeenschappelijke procedure voor de uitwisseling van informatie over de kwaliteit van zoet oppervlaktewater in de Gemeenschap(59).

In artikel 7 wordt lid 2 geschrapt.

Artikel 8 komt als volgt te luiden:

"Artikel 8

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité voor de aanpassing aan de technische vooruitgang van de huidige beschikking.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(60) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

25. Richtlijn 78/25/EEG van de Raad van 12 december 1977 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake stoffen die kunnen worden toegevoegd aan geneesmiddelen om deze te kleuren(61).

In artikel 5 wordt lid 2 geschrapt.

Artikel 6 komt als volgt te luiden:

"Artikel 6

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité voor de aanpassing aan de technische vooruitgang van de richtlijnen die ten doel hebben de technische belemmeringen weg te nemen voor de handel in stoffen die aan geneesmiddelen kunnen worden toegevoegd om deze te kleuren.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(62) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

26. Richtlijn 78/659/EEG van de Raad van 18 juli 1978 betreffende de kwaliteit van zoet water dat bescherming of verbetering behoeft teneinde geschikt te zijn voor het leven van vissen(63).

In artikel 13 wordt lid 2 geschrapt.

Artikel 14 komt als volgt te luiden:

"Artikel 14

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité voor de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(64) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

27. Richtlijn 79/117/EEG van de Raad van 21 december 1978 houdende verbod van het op de markt brengen en het gebruik van bestrijdingsmiddelen bevattende bepaalde actieve stoffen(65).

Artikel 8 komt als volgt te luiden:

"Artikel 8

1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002(66) ingestelde Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(67) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

28. Richtlijn 79/373/EEG van de Raad van 2 april 1979 betreffende de handel in mengvoeders(68).

Artikel 13 komt als volgt te luiden:

"Artikel 13

1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002(69) ingestelde Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(70) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

29. Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand(71).

In artikel 16 wordt lid 2 geschrapt.

Artikel 17 komt als volgt te luiden:

"Artikel 17

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité voor de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang van deze richtlijn.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(72) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

30. Richtlijn 79/869/EEG van de Raad van 9 oktober 1979 inzake de meetmethodes en de frequentie van de bemonstering en de analyse van het oppervlaktewater dat is bestemd voor productie van drinkwater in de lidstaten(73).

In artikel 10 wordt lid 2 geschrapt.

Artikel 11 komt als volgt te luiden:

"Artikel 11

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité voor de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(74) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

31. Richtlijn 80/215/EEG van de Raad van 22 januari 1980 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in vleesproducten(75).

Artikel 8 komt als volgt te luiden:

"Artikel 8

1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002(76) ingestelde Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(77) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op twee weken.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

32. Richtlijn 80/217/EEG van de Raad van 22 januari 1980 tot vaststelling van gemeenschappelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest(78).

Artikel 16 komt als volgt te luiden:

"Artikel 16

1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002(79) ingestelde Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(80) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

33. Richtlijn 82/130/EEG van de Raad van 15 februari 1982 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende elektrisch materieel, bestemd voor gebruik in explosieve omgeving van mijngashoudende mijnen(81).

In artikel 6 wordt lid 2 geschrapt.

Artikel 7 komt als volgt te luiden:

"Artikel 7

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Beperkt Comité van het permanent orgaan voor de veiligheid en de gezondheidsvoorwaarden in de steenkolenmijnen en andere winningsindustrieën.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(82) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

34. Richtlijn 82/883/EEG van de Raad van 3 december 1982 betreffende de voorschriften voor het toezicht op en de controle van de milieus die betrokken zijn bij lozingen van de titaandioxide-industrie(83).

In artikel 10 wordt lid 2 geschrapt.

Artikel 11 komt als volgt te luiden:

"Artikel 11

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité voor de aanpassing aan de vooruitgang van de techniek.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(84) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

35. Richtlijn 82/894/EEG van de Raad van 21 december 1982 inzake de melding van dierziekten in de Gemeenschap(85).

Artikel 6 komt als volgt te luiden:

"Artikel 6

1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002(86) ingestelde Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(87) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

36. Richtlijn 83/417/EEG van de Raad van 25 juli 1983 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake bepaalde voor menselijke voeding bestemde melkeiwitten (caseïne en caseïnaten)(88).

Artikel 10 komt als volgt te luiden:

"Artikel 10

1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002(89) ingestelde Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(90) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

37. Richtlijn 84/539/EEG van de Raad van 17 september 1984 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de elektrische apparaten die worden gebruikt bij de uitoefening van de menselijke geneeskunde of de diergeneeskunde(91).

In artikel 5 wordt lid 2 geschrapt.

Artikel 6 komt als volgt te luiden:

"Artikel 6

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité voor de aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van de richtlijnen tot opheffing van de technische handelsbelemmeringen in de sector van de in de geneeskunde gebruikte elektrische apparaten.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(92) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

38. Richtlijn 85/511/EEG van de Raad van 18 november 1985 tot vaststelling van gemeenschappelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer(93).

De artikelen 16 en 17 komen als volgt te luiden:

"Artikel 16

1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002(94) ingestelde Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(95) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op twee weken.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 17

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden."

39. Richtlijn 86/278/EEG van de Raad van 12 juni 1986 betreffende de bescherming van het milieu, in het bijzonder de bodem, bij het gebruik van zuiveringsslib in de landbouw(96).

In artikel 14 wordt lid 2 geschrapt.

Artikel 15 komt als volgt te luiden:

"Artikel 15

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité voor de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(97) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

40. Richtlijn 86/362/EEG van de Raad van 24 juli 1986 tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op granen(98).

De artikelen 11 bis, 11 ter en 12 komen als volgt te luiden:

"Artikel 11 bis

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(99) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 11 ter

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op twee weken.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 12

1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002(100) ingestelde Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

41. Richtlijn 86/363/EEG van de Raad van 24 juli 1986 tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op levensmiddelen van dierlijke oorsprong(101).

De artikelen 11 bis, 11 ter en 12 komen als volgt te luiden:

"Artikel 11 bis

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(102) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 11 ter

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op twee weken.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 12

1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002(103) ingestelde Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

42. Richtlijn 86/594/EEG van de Raad van 1 december 1986 betreffende het door huishoudelijke apparaten voortgebrachte luchtgeluid(104).

In artikel 9 wordt lid 2 vervangen door:

"2. Voor wat de in artikel 8, lid 2, bedoelde nationale technische normen en voorschriften betreft, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(105) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

43. Richtlijn 87/217/EEG van de Raad van 19 maart 1987 inzake voorkoming en vermindering van verontreiniging van het milieu door asbest(106).

In artikel 11 wordt lid 2 geschrapt.

Artikel 12 komt als volgt te luiden:

"Artikel 12

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité voor de aanpassing aan de vooruitgang van de wetenschap en de techniek van deze richtlijn.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(107) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

44. Beschikking 91/666/EEG van de Raad van 11 december 1991 betreffende de vorming van communautaire reserves van mond- en klauwzeervaccins(108).

Artikel 10 komt als volgt te luiden:

"Artikel 10

1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002(109) ingestelde Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(110) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op twee weken.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

45. Richtlijn 92/12/EEG van de Raad van 25 februari 1992 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop(111).

Artikel 24 komt als volgt te luiden:

"Artikel 24

1. De Commissie wordt bijgestaan door het 'accijnscomité'.

2. De voor de toepassing van de artikelen 5, 7, 15 ter, 18, 19 en 23 vereiste maatregelen worden vastgesteld volgens de procedure van lid 3.

3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(112) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

4. Naast de in lid 2 genoemde maatregelen bestudeert het comité de kwesties die door de voorzitter worden voorgelegd op diens eigen initiatief of op verzoek van de vertegenwoordiger van een lidstaat, en die betrekking hebben op de toepassing van de communautaire bepalingen inzake accijnzen.

5. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

46. Verordening (EEG) nr. 443/92 van de Raad van 25 februari 1992 inzake financiële en technische hulp en economische samenwerking met de ontwikkelingslanden in Latijns- Amerika en in Azië(113).

Artikel 15 komt als volgt te luiden:

"Artikel 15

1. De Commissie zorgt voor het beheer van de financiële en technische hulp en van de economische samenwerking.

2. De Commissie wordt bijgestaan door een comité.

3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(114) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op één maand.

4. De Commissie stelt de lidstaten regelmatig en ten minste eenmaal per jaar in kennis van de informatie waarover zij beschikt betreffende de reeds bekende sectoren, projecten en acties die uit hoofde van deze verordening kunnen worden ondersteund.

5. Voorts worden in dit comité, door uitwisseling van informatie, de acties voor de communautaire samenwerking gecoördineerd met de bilaterale hulpacties van de lidstaten.

6. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

47. Verordening (EEG) nr. 2309/93 van de Raad van 22 juli 1993 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen voor en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling(115).

De artikelen 72 en 73 komen als volgt te luiden:

"Artikel 72

1. De Commissie wordt bijgestaan door:

- het Permanent Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik, bij aangelegenheden die verband houden met geneesmiddelen voor menselijk gebruik;

- het Permanent Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, bij aangelegenheden die verband houden met geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(116) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. De comités stellen hun reglement van orde vast.

Artikel 73

1. De Commissie wordt bijgestaan door:

- het Permanent Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik, bij aangelegenheden die verband houden met geneesmiddelen voor menselijk gebruik;

- het Permanent Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, bij aangelegenheden die verband houden met geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden."

48. Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk(117).

Artikel 141 komt als volgt te luiden:

"Artikel 141

Instelling van een comité en een procedure voor het vaststellen van de uitvoeringsbepalingen

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité, 'Comité voor vraagstukken inzake de taksen, de uitvoeringsverordening en de procesvoering voor de kamers van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)' genoemd.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(118) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

49. Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht(119).

Artikel 115 komt als volgt te luiden:

"Artikel 115

Procedure

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(120) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

50. Verordening (EG) nr. 2271/96 van de Raad van 22 november 1996 tot bescherming tegen de gevolgen van de extraterritoriale toepassing van rechtsregels uitgevaardigd door een derde land en daarop gebaseerde of daaruit voortvloeiende handelingen(121).

Artikel 8 komt als volgt te luiden:

"Artikel 8

1. Voor de toepassing van artikel 7, onder b) en c), wordt de Commissie bijgestaan door een comité.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(122) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op twee weken.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

51. Verordening (EG) nr. 515/97 van de Raad van 13 maart 1997 betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften(123).

In artikel 43 komen de leden 1 en 2 als volgt te luiden:

"1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(124) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden."

Het volgende lid wordt toegevoegd:

"7. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

52. Beschikking 98/253/EG van de Raad van 30 maart 1998 tot aanneming van een communautair meerjarenprogramma om de totstandbrenging van de informatiemaatschappij in Europa te stimuleren ("Informatiemaatschappij")(125).

Aan artikel 5 wordt het volgende lid toegevoegd:

"5. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

Artikel 6 komt als volgt te luiden:

"Artikel 6

1. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(126) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden."

53. Verordening (EG) nr. 976/1999 van de Raad van 29 april 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitvoering van niet onder de ontwikkelingssamenwerking vallende communautaire acties die binnen het kader van het communautaire samenwerkingsbeleid een bijdrage leveren tot de algemene doelstelling van ontwikkeling en consolidatie van de democratie en de rechtsstaat, alsmede tot de doelstelling van eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden in derde landen(127).

Artikel 14 komt als volgt te luiden:

"Artikel 14

1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 13 van Verordening (EG) nr. 975/1999 ingestelde 'Comité mensenrechten en democratie'.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(128) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

(1) PB 196 van 16.8.1967, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2001/59/EG van de Commissie (PB L 225 van 21.8.2001, blz. 1).

(2) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(3) PB L 42 van 23.2.1970, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2001/116/EG van de Commissie (PB L 18 van 21.1.2002, blz. 1).

(4) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(5) PB L 170 van 3.8.1970, blz. 2. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1994.

(6) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(7) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(8) PB L 55 van 8.3.1971, blz. 23. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/79/EG (PB L 24 van 30.1.1998, blz. 31).

(9) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(10) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(11) PB L 202 van 6.9.1971, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1994.

(12) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(13) PB L 302 van 31.12.1972, blz. 24. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1994.

(14) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(15) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(16) PB L 302 van 31.12.1972, blz. 28. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1452/2001 (PB L 198 van 21.7.2001, blz. 11).

(17) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(18) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(19) PB L 335 van 5.12.1973, blz. 51. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 91/368/EEG (PB L 198 van 22.7.1991, blz. 16).

(20) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(21) PB L 347 van 17.12.1973, blz. 51. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 86/94/EEG (PB L 80 van 25.3.1986, blz. 51).

(22) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(23) PB L 356 van 27.12.1973, blz. 71. Richtlijn met ingang van 12 juli 2003 ingetrokken bij Richtlijn 2001/111/EG (PB L 10 van 12.1.2002, blz. 53).

(24) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(25) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(26) PB L 84 van 28.3.1974, blz. 10. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2001/3/EG (PB L 28 van 30.1.2001, blz. 1).

(27) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(28) PB L 221 van 12.8.1974, blz. 10. Richtlijn met ingang van 1 augustus 2003 ingetrokken bij Richtlijn 2001/110/EG (PB L 10 van 12.1.2002, blz. 47).

(29) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(30) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(31) PB L 147 van 9.6.1975, blz. 40.

(32) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(33) PB L 340 van 9.12.1976, blz. 26. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2002/79/EG (PB L 291 van 28.10.2002, blz. 1).

(34) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(35) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(36) PB L 31 van 5.2.1976, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1994.

(37) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(38) PB L 24 van 30.1.1976, blz. 21. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 98/97/EG (PB L 18 van 23.1.1999, blz. 60).

(39) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(40) PB L 24 van 30.1.1976, blz. 45. Richtlijn met ingang van 1 juli 2003 ingetrokken bij Richtlijn 94/9/EG (PB L 100 van 19.4.1994, blz. 1).

(41) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(42) PB L 24 van 30.1.1976, blz. 49. Richtlijn met ingang van 1 juli 2003 ingetrokken bij Richtlijn 2001/114/EG (PB L 15 van 17.1.2002, blz. 19).

(43) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(44) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(45) PB L 202 van 28.7.1976, blz. 35. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1994.

(46) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(47) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(48) PB L 262 van 27.9.1976, blz. 153. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1994.

(49) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(50) PB L 26 van 31.1.1977, blz. 67. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 94/59/EG (PB L 315 van 8.12.1994, blz. 18).

(51) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(52) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(53) PB L 26 van 31.1.1977, blz. 85. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/76/EG (PB L 10 van 16.1.1998, blz. 25).

(54) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(55) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(56) PB L 206 van 12.8.1977, blz. 8. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 94/28/EG (PB L 178 van 12.7.1994, blz. 66).

(57) PB L 206 van 12.8.1977, blz. 11.

(58) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(59) PB L 334 van 24.12.1977, blz. 29. Beschikking met ingang van 23 oktober 2007 ingetrokken bij Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1).

(60) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(61) PB L 11 van 14.1.1978, blz. 18. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1985.

(62) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(63) PB L 222 van 14.8.1978, blz. 1. Richtlijn met ingang van 23 oktober 2007 ingetrokken bij Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1).

(64) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(65) PB L 33 van 8.2.1979, blz. 36. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1994.

(66) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(67) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(68) PB L 86 van 6.4.1979, blz. 30. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2002/2/EG (PB L 63 van 6.3.2002, blz. 23).

(69) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(70) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(71) PB L 103 van 25.4.1979, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/49/EG van de Commissie (PB L 223 van 13.8.1997, blz. 9).

(72) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(73) PB L 271 van 29.10.1979, blz. 44. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1994.

(74) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(75) PB L 47 van 21.2.1980, blz. 4. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1994.

(76) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(77) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(78) PB L 47 van 21.2.1980, blz. 11. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2002/106/EG van de Commissie (PB L 39 van 9.2.2002, blz. 71).

(79) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(80) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(81) PB L 59 van 2.3.1982, blz. 10. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 98/65/EG van de Commissie (PB L 257 van 19.9.1998, blz. 29).

(82) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(83) PB L 378 van 31.12.1982, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1994.

(84) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(85) PB L 378 van 31.12.1982, blz. 58. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2002/788/EG van de Commissie (PB L 274 van 11.10.2002, blz. 33).

(86) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(87) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(88) PB L 237 van 26.8.1983, blz. 25. Richtlijn gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1985.

(89) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(90) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(91) PB L 300 van 19.11.1984, blz. 179. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 93/42/EEG (PB L 169 van 12.7.1993, blz. 1).

(92) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(93) PB L 315 van 26.11.1985, blz. 11. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1994.

(94) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(95) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(96) PB L 181 van 4.7.1986, blz. 6. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1994.

(97) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(98) PB L 221 van 7.8.1986, blz. 37. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2002/79/EG van de Commissie (PB L 291 van 28.10.2002, blz. 1).

(99) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(100) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(101) PB L 221 van 7.8.1986, blz. 43. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2002/79/EG van de Commissie (PB L 291 van 28.10.2002, blz. 1).

(102) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(103) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(104) PB L 344 van 6.12.1986, blz. 24.

(105) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(106) PB L 85 van 28.3.1987, blz. 40. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij het Toetredingsverdrag van 1994.

(107) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(108) PB L 368 van 31.12.1991, blz. 21. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2001/181/EG van de Commissie (PB L 66 van 8.3.2001, blz. 39).

(109) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(110) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(111) PB L 76 van 23.3.1992, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2000/47/EG (PB L 193 van 29.7.2000, blz. 73).

(112) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(113) PB L 52 van 27.2.1992, blz. 1.

(114) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(115) PB L 214 van 24.8.1993, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 649/98 van de Commissie (PB L 88 van 24.3.1998, blz. 7).

(116) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(117) PB L 11 van 14.1.1994, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3288/94 (PB L 349 van 31.12.1994, blz. 83).

(118) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(119) PB L 227 van 1.9.1994, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2506/95 (PB L 258 van 28.10.1995, blz. 3).

(120) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(121) PB L 309 van 29.11.1996, blz. 1.

(122) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(123) PB L 82 van 22.3.1997, blz. 1.

(124) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(125) PB L 107 van 7.4.1998, blz. 10.

(126) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(127) PB L 120 van 8.5.1999, blz. 8.

(128) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

Top