Help Print this page 

Document 32003R0775

Title and reference
Verordening (EG) nr. 775/2003 van de Commissie van 5 mei 2003 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2759/1999 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1268/1999 van de Raad inzake steunverlening door de Gemeenschap voor pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in de kandidaat-lidstaten in Midden- en Oost-Europa gedurende de pretoetredingsperiode (Voor de EER relevante tekst)
  • In force
OJ L 112, 6.5.2003, p. 9–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 046 P. 211 - 211
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 046 P. 211 - 211
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 046 P. 211 - 211
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 046 P. 211 - 211
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 046 P. 211 - 211
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 046 P. 211 - 211
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 046 P. 211 - 211
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 046 P. 211 - 211
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 046 P. 211 - 211

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/775/oj
Multilingual display
Text

32003R0775

Verordening (EG) nr. 775/2003 van de Commissie van 5 mei 2003 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2759/1999 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1268/1999 van de Raad inzake steunverlening door de Gemeenschap voor pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in de kandidaat-lidstaten in Midden- en Oost-Europa gedurende de pretoetredingsperiode (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 112 van 06/05/2003 blz. 0009 - 0009


Verordening (EG) nr. 775/2003 van de Commissie

van 5 mei 2003

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2759/1999 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1268/1999 van de Raad inzake steunverlening door de Gemeenschap voor pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in de kandidaat-lidstaten in Midden- en Oost-Europa gedurende de pretoetredingsperiode

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1268/1999 van de Raad van 21 juni 1999 inzake steunverlening door de Gemeenschap voor pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in de kandidaat-lidstaten in Midden- en Oost-Europa gedurende de pretoetredingsperiode(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 696/2003(2), en met name op artikel 12, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 2759/1999 van de Commissie(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2251/2002(4), heeft betrekking op de maatregel inzake verwerking en afzet en in lid 2 van dat artikel worden bepaalde uitgaven opgesomd die voor bijstand in aanmerking kunnen komen. Ter voorkoming van een onjuiste interpretatie dient duidelijk te worden aangegeven dat het niet om een volledige lijst van uitgaven gaat.

(2) De in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2222/2000 van de Commissie(5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 188/2003(6), bedoelde financieringsovereenkomsten tussen de Gemeenschap en elke kandidaat-lidstaat bevatten reeds de nodige gegevens om uit te maken welke uitgaven voor bijstand in aanmerking komen. Daarom dient rekening te worden gehouden met de desbetreffende bepalingen van die overeenkomsten.

(3) Verordening (EG) nr. 2759/1999 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de landbouwstructuur en de plattelandsontwikkeling,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 2759/1999 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 3, lid 2, wordt de inleidende zinsnede vervangen door:

"De voor bijstand in aanmerking komende uitgaven kunnen met name betrekking hebben op:".

2. Het volgende artikel 8 bis wordt ingevoegd:

"Artikel 8 bis

Financieringsovereenkomsten

Bij elk programma komen voor bijstand slechts uitgaven in aanmerking die in overeenstemming zijn met de bepalingen van de in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2222/2000 van de Commissie(7) bedoelde financieringsovereenkomst tussen de Gemeenschap en de betrokken kandidaat-lidstaat.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 5 mei 2003.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 161 van 26.6.1999, blz. 87.

(2) PB L 99 van 17.4.2003, blz. 24.

(3) PB L 331 van 23.12.1999, blz. 51.

(4) PB L 343 van 18.12.2002, blz. 8.

(5) PB L 253 van 7.10.2000, blz. 5.

(6) PB L 27 van 1.2.2003, blz. 4.

(7) PB L 253 van 7.10.2000, blz. 5.

Top