Help Print this page 

Document 32003R0568

Title and reference
Verordening (EG) nr. 568/2003 van de Commissie van 28 maart 2003 houdende rectificatie van de Engelse en de Nederlandse versie van Verordening (EG) nr. 2603/1999 tot vaststelling van overgangsbepalingen inzake de in Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad voorziene steun voor plattelandsontwikkeling
  • No longer in force
OJ L 82, 29.3.2003, p. 12–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 355 - 355
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 355 - 355
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 355 - 355
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 355 - 355
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 355 - 355
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 355 - 355
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 355 - 355
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 355 - 355
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 355 - 355

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/568/oj
Multilingual display
Text

32003R0568

Verordening (EG) nr. 568/2003 van de Commissie van 28 maart 2003 houdende rectificatie van de Engelse en de Nederlandse versie van Verordening (EG) nr. 2603/1999 tot vaststelling van overgangsbepalingen inzake de in Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad voorziene steun voor plattelandsontwikkeling

Publicatieblad Nr. L 082 van 29/03/2003 blz. 0012 - 0012


Verordening (EG) nr. 568/2003 van de Commissie

van 28 maart 2003

houdende rectificatie van de Engelse en de Nederlandse versie van Verordening (EG) nr. 2603/1999 tot vaststelling van overgangsbepalingen inzake de in Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad voorziene steun voor plattelandsontwikkeling

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en tot wijziging en intrekking van een aantal verordeningen(1), en met name op artikel 53, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In de Engelse en de Nederlandse versie van Verordening (EG) nr. 2603/1999 van de Commissie(2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2055/2001(3), is een aantal fouten geslopen. In die taalversies dienen derhalve de nodige rectificaties te worden aangebracht.

(2) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de landbouwstructuur en de plattelandsontwikkeling,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 2603/1999 wordt als volgt gerectificeerd:

1. Artikel 3, lid 2, dient als volgt te worden gelezen:

"2. De lidstaten kunnen alleen vóór 1 januari 2000 nieuwe landbouwmilieuverbintenissen op grond van Verordening (EEG) nr. 2078/92 overeenkomen, doch op voorwaarde dat:

a) vóór 30 juli 1999 een aanvraag is ingediend en de continuïteit van de landbouwmilieusteun een verbintenis zonder te veel uitstel noodzakelijk maakt, of

b) deze verbintenissen, indien nodig en zo spoedig mogelijk, aan het door de Commissie goedgekeurde programmeringsdocument voor plattelandsontwikkeling zullen worden aangepast. In de gevallen waarin een dergelijke aanpassing gebeurt, wordt de periode vóór de aanpassing bij de berekening van de duur van de verbintenissen op grond van Verordening (EG) nr. 1257/1999 niet in aanmerking genomen."

2. Betreft slechts de Engelse versie.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van de datum van inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 2603/1999.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 maart 2003.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 80.

(2) PB L 316 van 10.12.1999, blz. 26.

(3) PB L 277 van 20.10.2001, blz. 12.

Top