Help Print this page 

Document 32003D0793

Title and reference
2003/793/EG: Besluit van de Raad van 27 oktober 2003 tot goedkeuring van de toetreding van de Europese Gemeenschap tot het Protocol bij de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken, aangenomen te Madrid op 27 juni 1989
  • In force
OJ L 296, 14.11.2003, p. 20–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 17 Volume 001 P. 315 - 316
Special edition in Estonian: Chapter 17 Volume 001 P. 315 - 316
Special edition in Latvian: Chapter 17 Volume 001 P. 315 - 316
Special edition in Lithuanian: Chapter 17 Volume 001 P. 315 - 316
Special edition in Hungarian Chapter 17 Volume 001 P. 315 - 316
Special edition in Maltese: Chapter 17 Volume 001 P. 315 - 316
Special edition in Polish: Chapter 17 Volume 001 P. 315 - 316
Special edition in Slovak: Chapter 17 Volume 001 P. 315 - 316
Special edition in Slovene: Chapter 17 Volume 001 P. 315 - 316
Special edition in Bulgarian: Chapter 17 Volume 002 P. 14 - 15
Special edition in Romanian: Chapter 17 Volume 002 P. 14 - 15
Special edition in Croatian: Information about publishing OJ Special Edition not found, P. 63 - 64

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/793/oj
Multilingual display
Text

32003D0793

2003/793/EG: Besluit van de Raad van 27 oktober 2003 tot goedkeuring van de toetreding van de Europese Gemeenschap tot het Protocol bij de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken, aangenomen te Madrid op 27 juni 1989

Publicatieblad Nr. L 296 van 14/11/2003 blz. 0020 - 0021


Besluit van de Raad

van 27 oktober 2003

tot goedkeuring van de toetreding van de Europese Gemeenschap tot het Protocol bij de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken, aangenomen te Madrid op 27 juni 1989

(2003/793/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 308 in samenhang met artikel 300, lid 2, tweede volzin, lid 3, eerste alinea,

Gezien het voorstel van de Commissie(1),

Gezien het advies van het Europees Parlement(2),

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité(3),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk(4), die artikel 308 van het Verdrag als grondslag heeft, heeft ten doel een markt tot stand te brengen die goed functioneert en die soortgelijke voorwaarden biedt als op een nationale markt bestaan. De genoemde verordening heeft, met het oog op de verwezenlijking van een dergelijke markt en ter versterking van het eenheidskarakter ervan, het stelsel van het Gemeenschapsmerk in het leven geroepen, krachtens hetwelk ondernemingen volgens één enkele procedure Gemeenschapsmerken kunnen verkrijgen die een eenvormige bescherming genieten en die rechtsgevolgen hebben op het gehele grondgebied van de Europese Gemeenschap.

(2) Na voorbereidend werk opgezet en uitgevoerd door de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom, met de medewerking van de lidstaten die lid zijn van de Unie van Madrid, de lidstaten die geen lid zijn van de Unie van Madrid en de Europese Gemeenschap, heeft de Diplomatieke Conferentie over de sluiting van een protocol bij de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken op 27 juni 1989 te Madrid het Protocol bij de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken ("het Protocol van Madrid") aangenomen.

(3) Het Protocol van Madrid werd aangenomen om bepaalde nieuwigheden in te voeren in het bestaande stelsel van de internationale inschrijving van merken, in het leven geroepen door de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 april 1891, zoals gewijzigd ("de Schikking van Madrid")(5).

(4) Het Protocol van Madrid heeft ten doel de toetreding tot het stelsel van de internationale inschrijving van merken voor sommige staten, met name de lidstaten die thans geen partij zijn, gemakkelijker te maken.

(5) Het Protocol van Madrid introduceerde in vergelijking met de Schikking van Madrid in artikel 14 als een van de belangrijkste nieuwigheden de mogelijkheid dat een intergouvernementele organisatie die een regionale administratie ten behoeve van de inschrijving van merken met rechtsgeldigheid op het grondgebied van de organisatie heeft, partij kan worden bij het Protocol van Madrid.

(6) De mogelijkheid voor een intergouvernementele organisatie die een regionale administratie ten behoeve van de inschrijving van merken heeft, om partij te worden bij het Protocol van Madrid, werd in het Protocol van Madrid opgenomen om met name de Europese Gemeenschap in staat te stellen tot het genoemde protocol toe te treden.

(7) Het Protocol van Madrid is in werking getreden op 1 december 1995 en operationeel geworden op 1 april 1996, de datum waarop ook het stelsel van het Gemeenschapsmerk operationeel is geworden.

(8) Het stelsel van het Gemeenschapsmerk en het stelsel van de internationale inschrijving, zoals geregeld in het Protocol van Madrid, zijn complementair. Om de ondernemingen via het Protocol van Madrid te laten profiteren van de voordelen van het Gemeenschapsmerk en omgekeerd, dienen aanvragers en houders van een Gemeenschapsmerk derhalve het recht te hebben om internationale bescherming van hun merk aan te vragen door het indienen van een internationale aanvraag in de zin van het Protocol van Madrid en, omgekeerd, dienen de houders van een internationale inschrijving overeenkomstig het Protocol van Madrid bescherming van hun merk op grond van het stelsel van het Gemeenschapsmerk te kunnen aanvragen.

(9) Het met elkaar verbinden van het stelsel van het Gemeenschapsmerk en het stelsel van de internationale inschrijving, zoals geregeld in het Protocol van Madrid, zal bovendien een harmonische ontwikkeling van de economische activiteit bevorderen, verstoringen van de mededinging opheffen, kostenbesparend zijn en de integratie en werking van de interne markt verbeteren. De toetreding van de Gemeenschap tot het Protocol van Madrid is derhalve noodzakelijk om het stelsel van het Gemeenschapsmerk aantrekkelijker te maken.

(10) De Commissie dient te worden gemachtigd om de Europese Gemeenschap na de toetreding van de Gemeenschap tot het Protocol van Madrid te vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering van de Unie van Madrid. De Europese Gemeenschap zal in die Algemene Vergadering geen standpunt innemen omtrent aangelegenheden die uitsluitend de Schikking van Madrid betreffen.

(11) De bevoegdheid van de Europese Gemeenschap om internationale overeenkomsten of verdragen te sluiten, c.q. tot dergelijke overeenkomsten of verdragen toe te treden, vloeit niet alleen voort uit de uitdrukkelijke bevoegdheidstoewijzing in het Verdrag, doch kan ook worden afgeleid uit andere Verdragsbepalingen en uit besluiten die overeenkomstig die bepalingen door de Gemeenschapsinstellingen zijn genomen.

(12) Dit besluit laat het recht van de lidstaten om met betrekking tot hun nationale merken aan de Algemene Vergadering van de Unie van Madrid deel te nemen, onverlet,

BESLUIT:

Artikel 1

Het Protocol bij de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken, aangenomen te Madrid op 27 juni 1989 ("het Protocol van Madrid"), wordt bij dezen goedgekeurd namens de Gemeenschap ten aanzien van aangelegenheden die onder haar bevoegdheid vallen.

De tekst van het Protocol van Madrid is als bijlage bij dit besluit gevoegd.

Artikel 2

1. De voorzitter van de Raad wordt bij dezen gemachtigd de akte van toetreding neer te leggen bij de directeur-generaal van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom, zodra de Raad de maatregelen heeft genomen die noodzakelijk zijn om het Gemeenschapsmerk en het Protocol van Madrid met elkaar te verbinden.

2. De verklaring en de kennisgeving die als bijlagen bij dit besluit zijn gevoegd, worden aan de akte van toetreding gehecht.

Artikel 3

1. De Commissie wordt gemachtigd de Europese Gemeenschap te vertegenwoordigen in de zittingen van de Algemene Vergadering van de Unie van Madrid die worden gehouden in het kader van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom.

2. Over alle vraagstukken die uit hoofde van het Gemeenschapsmerk onder de bevoegdheid van de Gemeenschap vallen, onderhandelt de Commissie in de vergadering van de Unie van Madrid namens de Gemeenschap overeenkomstig de volgende regels:

a) het standpunt dat de Gemeenschap in de vergadering zal innemen, wordt voorbereid door de bevoegde groep van de Raad of, indien zulks niet mogelijk is, in de ad-hocvergaderingen die in de loop van de werkzaamheden in het kader van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom worden belegd;

b) wat besluiten betreft die de wijziging met zich brengen van Verordening (EG) nr. 40/94 of van enig ander besluit van de Raad waarvoor unanimiteit noodzakelijk is, wordt het standpunt van de Gemeenschap op voorstel van de Commissie met eenparigheid van stemmen door de Raad vastgesteld;

c) wat betreft de overige besluiten die gevolgen voor het Gemeenschapsmerk hebben, wordt het standpunt van de Gemeenschap op voorstel van de Commissie met gekwalificeerde meerderheid van stemmen door de Raad vastgesteld.

Gedaan te Luxemburg, 27 oktober 2003.

Voor de Raad

De voorzitter

A. Matteoli

(1) PB C 293 van 5.10.1996, blz. 11.

(2) PB C 167 van 2.6.1997, blz. 252.

(3) PB C 89 van 19.3.1997, blz. 14.

(4) PB L 11 van 14.1.1994, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1653/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 36).

(5) Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken, laatstelijk herzien op 14 juli 1967 te Stockholm en gewijzigd op 2 oktober 1979.

Top