Help Print this page 

Document 32002R2251

Title and reference
Verordening (EG) nr. 2251/2002 van de Commissie van 17 december 2002 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2759/1999 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1268/1999 van de Raad inzake steunverlening door de Gemeenschap voor pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in de kandidaat-lidstaten in Midden- en Oost-Europa gedurende de pretoetredingsperiode (Voor de EER relevante tekst)
  • In force
OJ L 343, 18.12.2002, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 044 P. 201 - 202
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 044 P. 201 - 202
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 044 P. 201 - 202
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 044 P. 201 - 202
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 044 P. 201 - 202
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 044 P. 201 - 202
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 044 P. 201 - 202
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 044 P. 201 - 202
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 044 P. 201 - 202

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2251/oj
Multilingual display
Text

32002R2251

Verordening (EG) nr. 2251/2002 van de Commissie van 17 december 2002 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2759/1999 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1268/1999 van de Raad inzake steunverlening door de Gemeenschap voor pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in de kandidaat-lidstaten in Midden- en Oost-Europa gedurende de pretoetredingsperiode (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 343 van 18/12/2002 blz. 0008 - 0009


Verordening (EG) nr. 2251/2002 van de Commissie

van 17 december 2002

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2759/1999 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1268/1999 van de Raad inzake steunverlening door de Gemeenschap voor pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in de kandidaat-lidstaten in Midden- en Oost-Europa gedurende de pretoetredingsperiode

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1268/1999 van de Raad van 21 juni 1999 inzake steunverlening door de Gemeenschap voor pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in de kandidaat-lidstaten in Midden- en Oost-Europa gedurende de pretoetredingsperiode(1), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2500/2001(2), en met name op artikel 12, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Een van de doelstellingen van artikel 1, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 1268/1999 is het oplossen van om prioriteit vragende en specifieke problemen in verband met de duurzame aanpassing van de landbouwsector en de plattelandsgebieden van de kandidaat-lidstaten. De schade aan de landbouw en plattelandsgebieden, met inbegrip van bos, door uitzonderlijke natuurlijke rampen, kan een dergelijk probleem zijn, zoals is aangetoond door de overstroming die in augustus 2002 in diverse kandidaat-lidstaten aanzienlijke schade heeft veroorzaakt. De Gemeenschap moet adequaat en met verschillende middelen, waaronder het bij Verordening (EG) nr. 1268/1999 vastgestelde pretoetredingsinstrument, op dergelijke uitzonderlijke natuurrampen kunnen reageren.

(2) Wanneer uitzonderlijke natuurrampen, waaronder branden, schade toebrengen aan de bossen in de verschillende kandidaat-lidstaten, moeten bepaalde acties ten gunste van die sector kunnen worden gesteund. Bovendien moet ook de mogelijkheid worden geschapen om preventieve voorzieningen te treffen als bedoeld in artikel 30, lid 1, zesde streepje, van Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en tot wijziging en instelling van een aantal verordeningen(3).

(3) Op grond van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 2759/1999 van de Commissie(4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2251/2001(5), kan steun worden verleend voor beroepsopleiding die bijdraagt tot de verbetering van de vakbekwaamheid en deskundigheid van landbouwers en andere personen die betrokken zijn bij landbouw- en bosbouwactiviteiten en voor omscholing van de betrokkenen. Bij gebrek aan financiële communautaire pretoetredingsinstrumenten om de beroepsopleiding te steunen, zou het met het oog op de doelstellingen van Sapard doeltreffender zijn de steun voor dergelijke opleidingen ook ten goede te doen komen aan andere categorieën personen voor activiteiten die zouden kunnen profiteren van pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling (Sapard).

(4) Verordening (EG) nr. 2759/1999 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de landbouwstructuur en de plattelandsontwikkeling,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 2759/1999 wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 5 wordt vervangen door:

"Artikel 5

1. Er kan steun worden verleend voor beroepsopleiding die bijdraagt tot de verbetering van de vakbekwaamheid en deskundigheid van landbouwers en andere personen die betrokken zijn bij landbouw- en bosbouwactiviteiten en voor omscholing van de betrokkenen. Daarnaast kan steun worden verleend voor beroepsopleiding van andere personen die mogelijk betrokken zijn bij activiteiten die voor steun in het kader van enige andere maatregel van het programma in aanmerking komen, behalve die van artikel 2, laatste streepje, van Verordening (EG) nr. 1268/1999.

2. De steun voor beroepsopleiding wordt niet verleend voor cursussen of stages die een onderdeel zijn van normale programma's of leergangen van middelbaar of hoger onderwijs.".

2. Artikel 7, lid 1, wordt vervangen door:

"1. Er kan steun worden verleend voor de maatregelen die zijn vastgesteld in de artikelen 29 en 30 van Verordening (EG) nr. 1257/1999, mits wordt voldaan aan de daarin vastgestelde voorwaarden.

Steun om het productiepotentieel in de bosbouw te herstellen mag echter alleen worden verleend wanneer de Commissie vaststelt dat een natuurramp met een uitzonderlijk karakter, waardoor dan ook veroorzaakt, heeft plaatsgevonden.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 december 2002.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 161 van 26.6.1999, blz. 87.

(2) PB L 342 van 27.12.2001, blz. 1.

(3) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 80.

(4) PB L 331 van 23.12.1999, blz. 51.

(5) PB L 304 van 21.11.2001, blz. 6.

Top