Help Print this page 

Document 32002R1042

Title and reference
Verordening (EG) nr. 1042/2002 van de Commissie van 14 juni 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 919/94 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad met betrekking tot de bananentelersverenigingen

OJ L 157, 15.6.2002, p. 43–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 036 P. 59 - 60
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 036 P. 59 - 60
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 036 P. 59 - 60
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 036 P. 59 - 60
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 036 P. 59 - 60
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 036 P. 59 - 60
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 036 P. 59 - 60
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 036 P. 59 - 60
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 036 P. 59 - 60

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1042/oj
Languages, formats and link to OJ
Multilingual display
Text

32002R1042

Verordening (EG) nr. 1042/2002 van de Commissie van 14 juni 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 919/94 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad met betrekking tot de bananentelersverenigingen

Publicatieblad Nr. L 157 van 15/06/2002 blz. 0043 - 0044


Verordening (EG) nr. 1042/2002 van de Commissie

van 14 juni 2002

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 919/94 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad met betrekking tot de bananentelersverenigingen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad van 13 februari 1993 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector bananen(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2587/2001(2), en met name op artikel 9,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EG) nr. 919/94 van de Commissie(3), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 630/1999(4), zijn uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 404/93 met betrekking tot de bananentelersverenigingen vastgesteld. Met name zijn daarin de voorwaarden voor de erkenning van de telersverenigingen vastgesteld en zijn in bijlage I meer in het bijzonder de minimumhoeveelheid bananen die deze verenigingen in de handel moeten kunnen brengen, en het minimumaantal aangesloten telers vastgesteld; een en ander door de telersverenigingen te staven.

(2) Om de telersverenigingen in staat te stellen de hun toegewezen taken op het gebied van productie en afzet behoorlijk uit te voeren, de afzet lonender te maken en bij te dragen tot een beter beheer van de sector, moet de oprichting van grotere verenigingen gestimuleerd worden en moeten derhalve het minimumaantal aangesloten telers en de minimumhoeveelheid bananen die in de handel kan worden gebracht, worden verhoogd. Met het oog daarop moeten de voor de Franse productiegebieden vastgestelde minima ook voor de Canarische Eilanden worden toegepast. Wegens de bijzondere kenmerken van de telersverenigingen in de productiegebieden van Griekenland en Portugal is een uitbreiding van de minima tot die gebieden ondenkbaar.

(3) Om de oprichting van aan de nieuwe minima beantwoordende telersverenigingen te vergemakkelijken, moet de uiterste datum waarop in Spanje gevestigde telers in 2002 hun lidmaatschap van een telersvereniging dienen op te zeggen, tot een later tijdstip worden verschoven.

(4) De in artikel 6 van Verordening (EEG) nr. 404/93 bedoelde steun mag niet worden toegekend aan telersverenigingen waarvan de leden vroeger aangesloten waren bij telersverenigingen die deze steun reeds hebben ontvangen.

(5) Om de telersverenigingen de tijd te laten zich aan de nieuwe minima aan te passen, moet worden bepaald dat de bepalingen van deze verordening pas op 1 januari 2003 ingaan, met uitzondering van de bepaling betreffende de opzegging van het lidmaatschap in 2002, die ingaat op de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

(6) Verordening (EG) nr. 919/94 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor bananen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 919/94 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 5 wordt aan punt c) de volgende alinea toegevoegd: "In afwijking van de eerste alinea geldt in 2002 voor de in Spanje gevestigde telers 15 oktober als uiterste datum waarop zij hun lidmaatschap dienen op te zeggen.".

2. Artikel 10 wordt vervangen door: "Artikel 10

De in artikel 6, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 404/93 bedoelde steun om de oprichting van telersverenigingen te bevorderen en de administratieve werking ervan te vergemakkelijken, wordt niet toegekend aan telersverenigingen die de in artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 1360/78 of de in artikel 10 van Verordening (EG) nr. 952/97 van de Raad(5) bedoelde steun hebben ontvangen, noch aan telersverenigingen waarvan de leden aangesloten waren bij telersverenigingen die de genoemde steun reeds hebben ontvangen.".

3. Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 919/94 wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2003. Het bepaalde in artikel 1, punt 1, is echter van toepassing met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 14 juni 2002.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 47 van 25.2.1993, blz. 1.

(2) PB L 345 van 29.12.2001, blz. 13.

(3) PB L 106 van 27.4.1994, blz. 6.

(4) PB L 80 van 25.3.1999, blz. 8.

(5) PB L 142 van 2.6.1997, blz. 30.

BIJLAGE

"BIJLAGE I

>RUIMTE VOOR DE TABEL>"

Top